Innhold
Innhold
L31.05.1935 nr. 5

Lov om salg av kjøtt og skinn av tamrein [OPPHEVET]

Lov om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av tamrein

L31.05.1935 nr. 5 Lov om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av tamrein. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan for fylke eller del derav bestemme at det skal være forbudt å avhende, falby, kjøpe eller motta kjøtt eller skinn av tamrein med mindre det er behørig stemplet.

De nærmere regler om stemplingen fastsettes av Kongen eller den han bemyndiger. Herunder kan fastsettes avgift for stemplingen og nærmere regler om de legitimasjoner som skal kreves før stempling foretas.

Kongen eller den han bemyndiger kan gi nærmere regler til gjennomføring av denne lov.

§ 2.

Overtredelse av bestemmelser fastsatt i medhold av § 1 straffes med bøter.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy