Innhold
Innhold
L12.06.1981 nr. 69

Lov om særavgift på video- og musikkutstyr [OPPHEVET]

Lov om særavgift på utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder

L12.06.1981 nr. 69 Lov om særavgift på utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder. [OPPHEVET]

§ 1.

Beslutter Stortinget å pålegge avgift til statskassen på innførsel og innenlandsk salg, utleie eller utlån av utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, gir departementet forskrifter om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

§ 2.

Ved forsinket betaling av avgift skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 3.

Avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 4.

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak frita helt eller delvis for avgift og renter etter denne lov når særlige grunner tilsier det.

§ 5.

Loven trer i kraft 1. januar 1982.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy