Innhold
Innhold
L19.06.1969 nr. 61

Lov om særtillegg til ytelser fra folketrygden [OPPHEVET]

Lov om særtillegg til ytelser fra folketrygden

L19.06.1969 nr. 61 Lov om særtillegg til ytelser fra folketrygden. [OPPHEVET]

§ 1.

Særtillegg ytes til personer som oppebærer ytelser etter lov om folketrygd i form av:

  • a)

    alderspensjon,

  • b)

    uførepensjon etter kapittel 8,

  • c)

    overgangsstønad og pensjon til gjenlevende ektefeller etter §§ 10-4 og 10-5, jfr. § 10-6, overgangsstønad og pensjon til ugift person etter § 10-9, pensjon til foreldreløst barn etter § 10-11 nr. 2 tredje ledd første punktum, jfr. fjerde ledd, og overgangsstønad til ugift, skilt eller separert mor eller far etter § 12-3.

§ 2.

Stortinget fastsetter særtillegget i prosent av folketrygdens grunnbeløp. Det fastsettes en ordinær sats og en minstesats.

Særtillegg ytes etter ordinær sats, se likevel tredje og fjerde ledd.

Til pensjonist med ektefelle som mottar tilleggspensjon til alderspensjon, uførepensjon og foreløpig uførestønad fra folketrygden, ytes særtillegg etter minstesatsen dersom tilleggspensjonen er høyere enn særtillegget etter ordinær sats. Samlet tilleggspensjon og særtillegg for ektefellene må likevel ikke utgjøre et mindre beløp enn to ganger særtillegg etter ordinær sats. Tilsvarende gjelder når ektefellen mottar tilleggspensjon til avtalefestet pensjon med statstilskott.

For pensjonist som fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg for forsørgelse av ektefelle over 60 år utgjør særtillegget to ganger ordinær sats.

Er grunnpensjonen satt ned som følge av at trygdetiden er kortere enn 40 år, skal særtillegget settes ned forholdsmessig.

Ytes ikke full uførepensjon på grunn av at ervervsevnen bare er delvis nedsatt, skal særtillegget fastsettes forholdsmessig.

Særtillegg til alderspensjon settes ned etter bestemmelsene i lov om folketrygd § 7-10.

Særtillegg etter § 1 bokstav c settes ned etter bestemmelsene i folketrygdlovens § 10-5 nr. 3, jfr § 12-3 tredje ledd, dersom stønadsmottakeren har ervervsinntekt. Dette gjelder likevel ikke særtillegg til barnepensjon til foreldreløst barn etter folketrygdlovens § 10-11 nr. 2 tredje ledd første punktum.

§ 3.

Særtillegg faller bort i den utstrekning det ytes tilleggspensjon og ventetillegg til tilleggspensjon fra folketrygden.

§ 4.

Bestemmelsene i lov om folketrygd kapittel 13, 14, 15, 18 og 19 får tilsvarende anvendelse.

§ 5.

Utgifter til ytelser etter denne lov og til administrasjon dekkes av folketrygdens midler.

§ 6.

Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av denne lov.

§ 7.

Denne lov trer i kraft 1 juli 1969.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy