Innhold
Innhold
L24.04.1964 nr. 2

Lov om Skattefordelingsfondet. [OPPHEVET]

Lov om Skattefordelingsfondet

L24.04.1964 nr. 2 Lov om Skattefordelingsfondet. [OPPHEVET]

§ 1.

Skattefordelingsfondet, som ble opprettet ved lov av 24. januar 1936 om beskatning av bankinnskott, skal brukes til kommunal skatteutjamning etter Stortingets nærmere bestemmelse.

Departementet kan for det enkelte år gis myndighet til å fordele midlene på herreds-, by- og fylkeskommuner. I tilfelle kan departementet bestemme at fordelingen på herreds- og bykommuner innen det enkelte fylke skal foretas av fylkesutvalget på grunnlag av forslag fra fylkesmannen.

Stortinget kan for det enkelte år bestemme at et beløp av Skattefordelingsfondets midler jfr. § 3 skal overføres til statskassen.

§ 2.

Skattefordelingsfondets midler holdes atskilt fra statskassen. Nærmere regler om forvaltningen fastsettes av Kongen.

§ 3.

Til Skattefordelingsfondet skal det svares fellesskatt etter reglene i § 4 og i § 5.

§ 4.

Ved utlikningen av fellesskatten følges disse regler:

  • a)

    Skattepliktig er enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter Skatteloven av 18 august 1911. Fellesskatt pålegges likevel ikke boligselskaper som etter skatteloven § 51 får nettoinntekten av huset fastsatt til en bestemt prosent av husets verdi.

  • b)

    Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

  • c)

    Rederiselskapers inntekt av rederivirksomhet blir ved utlikning av fellesskatten å ansette under ett i den kommune hvor selskapet har sitt kontor eller hvor bestyrelsen foregår, jfr. skatteloven av 18 august 1911 § 20 tredje ledd. Ved ansettelsen i denne kommune blir å medregne inntekt som skal skattlegges der etter reglene i skatteloven § 18. For selskaper som driver fangstvirksomhet på havet eller bergingsvirksomhet, beregnes fellesskatten av den del av selskapets inntekt som er skattepliktig til vedkommende kommune, forutsatt at denne del når den fastsatte grense.

§ 5.

(Opphevet ved lov 19 juni 1969 nr. 56.)

§ 6.

Stortinget fastsetter for hvert år den sats som skal legges til grunn ved utlikning av fellesskatten.

§ 7.

For øvrig får bestemmelsene i skattelovgivningen, derunder lov av 21 november 1952 om betaling og innkreving av skatt tilsvarende anvendelse på fellesskatten.

§ 8.

Departementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne loven, herunder regler om at fellesskatten kan utliknes, innkreves m.v. under ett med eller som en del av inntektsskatten til kommunen.

§ 9.

(Opphevet ved lov 19 juni 1969 nr. 56.)

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy