Innhold
Innhold
L09.11.1956 nr. 4

Lov om skogsvirkeavgift [OPPHEVET]

Lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket

L09.11.1956 nr. 4 Lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan for ett år om gangen bestemme at det skal svares en avgift på skogsvirke. Avgiften går til et fond (Skogtiltaksfondet) som har til formål å yte tilskudd etter lån til fremme av skogbruket gjennom fellestiltak.

Forvaltningen og disponeringen av fondets midler tilligger et særskilt styre . Flertallet av fondsstyrets medlemmer skal representere selgerne av skogsvirke.

Kongen gir nærmere bestemmelser om styrets sammensetting og om fondets virksomhet og forvaltning . Det kan i disse bestemmelser fastsettes at utgiftene ved fondets virksomhet og forvaltning skal dekkes av fondets midler.

§ 2.

Kongen fastsetter hvert år hva slags skogsvirke som skal være avgiftspliktig og avgiftens størrelse. Avgiften kan settes forskjellig for de ulike slags virke og etter den ulike utnyttelse av virket. Det kan også fastsettes særskilte avgiftssatser – herunder også hel fritakelse for avgift – for virke fra eller til bruk innen visse distrikter. Kongen bestemmer videre hvem avgiftsplikten påhviler.

Departementet kan helt eller delvis frita for avgift i tilfelle hvor den på grunn av særlige forhold vil virke urimelig.

§ 3.

Departementet fastsetter de nærmere bestemmelser til gjennomføring av avgiftsordningen og kan herunder gi regler om beregningsgrunnlaget, innbetaling av avgift, rente ved for sen betaling, opplysningsplikt, regnskapsplikt og om adgang til å foreta gransking av avgiftspliktiges registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, forretningsdokumenter, forretningspapirer, møteprotokoller og andre bøker og dokumenter.

§ 4.

Kongen kan bestemme at sammenslutninger skal bistå ved gjennomføringen av avgiftsordningen og kan gi disse fullmakt til å kreve opplysninger og foreta gransking som nevnt i § 3 .

§ 5.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg .

§ 6.

Departementet fører tilsyn med fondets virksomhet.

Kongen kan oppheve et vedtak om bevilgning av tilskudd eller lån, dersom han finner at vedtaket må anses å være i strid med samfunnsinteresser .

§ 7.

(Opphevet ved lov 16 mai 1986 nr. 21.)

§ 8.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy