Innhold
Innhold
L04.06.1954 nr. 2

Lov om sprit til teknisk bruk [OPPHEVET]

Lov om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v

L04.06.1954 nr. 2 Lov om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Med sprit forstås i denne lov etanol (etyllalkohol), ublandet eller i blanding, som etter lovgivningen ikke kan selges og nyttes til drikk, samt brennevin tilsatt denatureringsmidler i den hensikt å gjøre det udrikkelig.

Med brennevin forstås i denne lov etanol, unntatt vin, fruktvin, mjød og øl, som etter lovgivningen kan selges og nyttes til drikk.

Med vin forstås i denne lov det samme som i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk og sprit og isopropanol til desinfeksjonsbruk kan bare selges, kjøpes, utleveres, sendes og brukes i samsvar med bestemmelsene i denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den.

Denne lov omfatter ikke sprit, brennevin, vin og isopropanol som i medhold av annen lov foreskrives eller rekvireres til medisinsk bruk.

§ 2.

Med tilvirking av sprit, brennevin eller isopropanol forstås i denne lov enhver virksomhet som har til formål å fremstille alkohol (etanol eller isopropanol) av et annet produkt ved destillasjon, ved gjæring med påfølgende destillasjon eller ved annen teknisk prosess.

Med omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol forstås i denne lov virksomhet hvorved sprit, brennevin eller isopropanol for å bli renset føres over i dampform og deretter igjen fortettes.

§ 3.

Tilvirking eller omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol kan bare drives av den som Kongen gir bevilling til det og må bare finne sted i anlegg som står under slik kontroll som er bestemt i denne lov og i forskrifter gitt i medhold av den. Bevillingen kan når som helst trekkes tilbake, og den kan gjøres avhengig av vilkår som begrenser så vel omfanget av tilvirkingen som mengden og arten av råstoffer som brukes ved tilvirkingen.

§ 4.

Tilvirking eller omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol kan bare skje i godkjente anlegg. Godkjennelse gis av departementet. Melding om nye anlegg eller om forandringer i tidligere godkjente anlegg skal sendes kontrollmyndigheten vedlagt nødvendige beskrivelser og tegninger. Beskrivelser og tegninger kan sendes inn til forhåndsgodkjennelse.

§ 5.

Salg av sprit kan bare foretas av den som har fått bevilling til det av Kongen.

Bevilling som tidligere er gitt med hjemmel i lov av 15. august 1908 om tilvirkning og beskatning av brennevin § 37 første ledd, blir fortsatt gjeldende. Bevillingshaverne er bundet av bestemmelsene i denne lov og bestemmelser utferdiget i medhold av loven.

Departementet kan fastsette at sprit som er denaturert på nærmere fastsatt måte, skal kunne selges av forhandlere som blir godtatt av departementet eller den det gir fullmakt. Før slik godkjenning blir gitt, skal det innhentes uttalelse fra det stedlige politi. Slike forhandlere kan ikke selge større partier enn departementet fastsetter.

§ 6.

Den som vil kjøpe sprit, brennevin, vin eller isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk eller sprit eller isopropanol til desinfeksjonsbruk, må ha tillatelse til det av departementet.

Dersom det ifølge de avgiftsvedtak som gjelder til enhver tid, kan innrømmes hel eller delvis fritakelse for avgift eller toll av sprit, brennevin, vin eller isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk eller sprit eller isopropanol til desinfeksjonsbruk, kan departementet gi tillatelse til å kjøpe slike varer helt eller delvis uten avgift. Slik tillatelse kan når som helst tilbakekalles.

§ 7.

Departementet kan gi bestemmelser om tilvirking, innførsel, ompakking, omsetning og denaturering av spritholdige og isopropanolholdige kosmetika, parfymer og essenser.

Departementet eller den det gir fullmakt avgjør om en væske skal anses som spritholdig eller isopropanolholdig kosmetikum, parfyme eller essens.

§ 8.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om all innførsel av sprit og isopropanol, samt om omsetning, sending, utlevering, bruk og denaturering av sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk og sprit og isopropanol til desinfeksjonsbruk og om kontroll med overholdelsen av denne lov og bestemmelser gitt i medhold av den.

§ 9.

Den som uten kontrollmyndighetenes tillatelse fjerner sprit, brennevin eller isopropanol fra tilvirkings- eller omdestillasjonsvirksomhet, eller rettsstridig fjerner sprit, brennevin eller isopropanol som er under transport, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år for så vidt ikke strengere straff kan brukes på tilfellet.

Er forbrytelsen satt i verk ved straffbart innbrudd, ved gjennomboring, av eller ved vold på beholder eller apparat eller deler eller ledninger som hører til slike, eller ved å åpne, gjøre brudd på eller ta vekk kontrollmyndighetens lås eller segl, straffes den skyldige med fengsel inntil 3 år, for så vidt ikke strengere straff kan brukes på tilfellet. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes.

§ 10.

Departementet fører tilsyn med overholdelse av denne lov og kan i dette øyemed anta stedlige kontrollører. Spritkontrollører antatt av departementet har adgang til når som helst å foreta kontroll hos forhandler og forbruker av sprit og hos forbrukere av brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk for å påse at de fastsatte bestemmelser følges. Kontrolløren kan uten vederlag ta prøver på inntil 1/4 liter av sprit, brennevin, vin og isopropanol eller av varer som inneholder sprit, brennevin, vin eller isopropanol.

Hvor det utleveres sprit, brennevin, vin eller isopropanol i udenaturert eller svakt denaturert stand til teknisk og vitenskapelig bruk og stedlig kontroll anses påkrevd, skal forbrukeren bære kontrollutgiftene.

Ved bedrift som bruker sprit, brennevin, vin eller isopropanol kan departementet i særlige tilfelle anta en av bedriftens funksjonærer som kontrollør, når bedriften og vedkommende funksjonær samtykker i ordningen.

Kontrollør antatt av departementet eller av den det bemyndiger eller kontrollør ved bedrift, bør under utøvelsen av sitt kontrollarbeide samarbeide med det stedlige politi.

Kontrolløren har straks å underrette den overordnede kontrollmyndighet om enhver overtredelse eller omgåelse av loven eller de i henhold til denne gitte forskrifter. Han har ellers taushetsplikt med hensyn til drifts- og forretningsforhold som han får kjennskap til.

En spritkontrollør er under utførelsen av sin kontrolltjeneste å anse som offentlig tjenestemann i forhold til straffelovgivningen, jfr. den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, kapitel 11, 12, 33 og 34.

§ 11.

Det er forbudt:

 • a)

  å fortære sprit eller isopropanol i flytende eller fast form,

 • b)

  å fortære som drikkevare spritholdig eller isopropanolholdige kosmetika, parfymer og essenser,

 • c)

  å anvende sprit, brennevin, vin eller isopropanol til annet formål enn det som er angitt i kjøpetillatelsen,

 • d)

  i destillasjonsanlegg eller for øvrig ved dertil anvendelige særlige apparater uten departementets samtykke å fraskille denaturert sprit, brennevin, vin eller isopropanol tilsatte denatureringsmidler eller å utskille sprit, brennevin, vin eller isopropanol fra derav tilberedte varer,

 • e)

  uten anvendelse av særlige apparater å søke å fraskille denaturert sprit, brennevin, vin eller isopropanol tilsatte denatureringsmidler eller å utskille sprit, brennevin, vin eller isopropanol fra derav tilberedte varer,

 • f)

  å ha i sin besittelse eller foreta sending av vare som nevnt under litra a) eller b), hvis det må antas at varen har vært eller skal være gjenstand for ulovligheter,

 • g)

  mot eller uten vederlag å overdra sprit eller isopropanol eller derav tilberedt vare til person som overdrageren bør forstå vil komme til å anvende varen på ulovlig måte.

§ 12.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av denne lov eller av bestemmelser gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel inntil 9 måneder eller med begge deler.

Forsøk straffes som fullbyrdet overtredelse.

Overtredelse anses som forseelse.

§ 13.

Har den som dømmes til straff etter § 8, tidligere vært straffet etter denne lov eller etter lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år eller begge deler, når det ikke er gått mer enn 3 år etter at fullbyrdelsen av den tidligere straff er avsluttet. Dette gjelder også hvor den tidligere straff er avsonet ved varetektsfengsel.

Gjelder overtredelsen omdestillasjon av sprit eller isopropanol, jfr. § 7 d, eller ulovlig overdragelse mot vederlag, er straffen fengsel, med mindre særlige formildende omstendigheter foreligger.

§ 14.

Departementet bestemmer hvorledes det skal forholdes med gjenstander og verdier som inndras.

§ 15.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid oppheves: – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy