Innhold
Innhold
L29.11.1991 nr. 78

Lov om Statens Bankinvesteringsfond [OPPHEVET]

Lov om Statens Bankinvesteringsfond

L29.11.1991 nr. 78 Lov om Statens Bankinvesteringsfond. [OPPHEVET]

§ 1. Formål

Statens Bankinvesteringsfond (Investeringsfondet) har til formål å bidra med ansvarlig kapital til norske banker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. Erverv som nevnt i § 5 første ledd bokstavene d og e, kan i særlige tilfelle gjennomføres uten at forretningsmessige vurderinger legges til grunn for ervervet.

§ 2. Investeringsfondets kapital

Investeringsfondets kapital bevilges av Stortinget. Fondet tilhører staten. Kongen fastsetter den årlige avkastningen av kapitalen som betales til staten.

§ 3. Organisasjon og ledelse

Investeringsfondet er et eget rettssubjekt. Statens ansvar for Investeringsfondet er begrenset til den kapital fondet har til enhver tid.

Investeringsfondet ledes av et styre med fem medlemmer. Kongen oppnevner medlemmene og utpeker styrets leder og nestleder for en periode av tre år. Det er adgang til gjenoppnevning.

Kongen fastsetter vedtekter for Investeringsfondet.

§ 4. Forvaltning av Investeringsfondets midler, Kongens instruksjonsmyndighet m.v.

Styret forestår forvaltningen av Investeringsfondets midler. Før styret treffer vedtak av særlig viktighet skal saken skriftlig forelegges departementet.

Kongen kan i særlige tilfelle instruere styret i enkeltsaker. Styret skal ha adgang til å uttale seg før Kongen treffer slikt vedtak. Stortinget skal underrettes om innholdet av Kongens vedtak.

§ 5. Investeringsfondets virksomhet

Investeringsfondets midler kan anvendes på følgende måte:

 • a.

  Erverv av aksjer og andre egenkapitalinstrumenter utstedt av norske banker og av selskap som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 2 som eier bank, og rettigheter til slike.

 • b.

  Rentebærende kontolån til staten.

 • c.

  Betaling av avkastning til staten.

 • d.

  – – –

 • e.

  – – –

Investeringsfondet kan ikke ta opp lån eller stille garanti for andres forpliktelser. Investeringsfondet kan likevel stille garanti i forbindelse med norske bankers emisjon av aksjer, grunnfondsbevis og ansvarlig lånekapital. Tilsvarende gjelder ved emisjon foretatt av selskap som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 2 som eier bank. Investeringsfondet kan påta seg slike forpliktelser som er nødvendig i forbindelse med ledelse og administrasjon av fondets virksomhet.

§ 6. Årsregnskap og årsberetning.

Investeringsfondet skal hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning som innen utgangen av mars måned sendes departementet og danner grunnlag for informasjon fra departementet til Stortinget. Meddelelse fra departementet til Stortinget om virksomheten i Statens Bankinvesteringsfond skal finne sted minst en gang hver stortingsperiode, og oftere dersom særlige grunner tilsier det.

Bestemmelsene i regnskapsloven gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 7. Revisjon.

Investeringsfondets regnskap revideres av Riksrevisjonen.

§ 8. Forholdet til forvaltningslovens bestemmelser m.v.

Forvaltningsloven, tjenestemannsloven og tjenestetvistloven gjelder ikke for Investeringsfondet.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet og taushetsplikt gjelder likevel for Investeringsfondets tillitsvalgte og eventuelle ansatte. Taushetsplikt gjelder ikke overfor departementet, Kredittilsynet og Norges Bank.

§ 9. Avvikling, omdanning

Kongen kan beslutte at Investeringsfondet skal avvikles eller omdannes. Hele eller deler av Investeringsfondets kapital kan i tilfelle tilbakeføres til statskassen. Stortinget skal godkjenne slik beslutning.

§ 10. Utfyllende regler

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler for Investeringsfondet, dets virksomhet og administrasjon. Styret skal ha adgang til å uttale seg om slike forskrifter.

V. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Det er adgang til å sette i kraft forskjellige deler av loven til forskjellig tid.

Departementet kan gi nærmere overgangsregler.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy