Innhold
Innhold
L15.03.1991 nr. 2

Lov om Statens Banksikringsfond [OPPHEVET]

Lov om Statens Banksikringsfond

L15.03.1991 nr. 2 Lov om Statens Banksikringsfond. [OPPHEVET]

§ 1. Formål

Statens Banksikringsfond (Fondet) har til formål å yte lån på særlige vilkår (støttelån) til Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond, samt i særlige tilfelle å kunne erverve aksjer, grunnfondsbevis eller andre egenkapitalinstrumenter i norske banker, samt stille egenkapitalgarantier overfor norske banker.

§ 2. Fondets midler

(1) Fondets midler bevilges av Stortinget.

(2) Midler som ikke ytes til støttelån eller plasseres i aksjer, grunnfondsbevis eller andre egenkapitalinstrumenter, skal plasseres som kontolån til staten og forrentes med samme rente som den staten mottar for sine innskudd på ordinær foliokonto i Norges Bank.

§ 3. Organiseringen av Fondet

(1) Fondet er et eget rettssubjekt.

(2) Fondet skal ha et styre med leder og to andre medlemmer samt varamedlemmer oppnevnt av Kongen . Styremedlemmene med varamedlemmer oppnevnes for en periode på inntil tre år. Kredittilsynet og Norges Bank utpeker hver en representant som deltar som rådgiver uten stemmerett på styrets møter.

(3) Styret forestår Fondets virksomhet og forvalter dets midler. Styret kan overlate sitt ansvar for forvaltning av hele eller deler av Fondets eiendeler til Statens Bankinvesteringsfond . Styret utpeker forretningsfører. Før styret treffer vedtak av særlig viktighet skal saken skriftlig forelegges departementet. Kongen kan i særlige tilfelle instruere styret i enkeltsaker. Fondets styre skal ha anledning til å uttale seg skriftlig før Kongen treffer vedtak etter fjerde punktum. Kongen skal underrette Stortinget om sitt vedtak. Departementet gir nærmere regler om sekretariatet, samt om Fondets regnskaps- og revisjonsordning.

(4) Fondet skal ha vedtekter fastsatt av departementet.

§ 4. Fondets virksomhet

(1) Fondet kan yte støttelån til Forretningsbankenes sikringsfond og til Sparebankenes sikringsfond. Fondet kan i særlige tilfelle yte rentefrie støttelån. Vedtak om å yte rentefrie støttelån er bare gyldig når Stortinget har samtykket i dette . Fondet kan i særlige tilfelle erverve aksjer og grunnfondsbevis utstedt av norske banker. Departementet kan bestemme at Fondet skal kunne plassere midler i andre egenkapitalinstrumenter i norske banker, og at Fondet skal kunne stille egenkapitalgarantier overfor norske banker.

(2) Støttelån kan bare ytes etter søknad fra Forretningsbankenes sikringsfond eller Sparebankenes sikringsfond til vedkommende sikringsfond dersom dette ikke har tilstrekkelige midler til rådighet for sin virksomhet.

(3) Fondet skal stille vilkår for å yte støttelån. Vilkårene kan gjelde både vedkommende sikringsfond som mottar støttelån og dets virksomhet og den medlemsbank som midlene skal benyttes til å støtte og dennes virksomhet. Slike vilkår kan gjelde:

 • a)

  bruken av støttelånet, herunder om støtte til en medlemsbank skal gis i form av preferansekapital,

 • b)

  nedskrivning av aksje- eller grunnfondskapital eller annen ansvarlig kapital i medlemsbank som mottar støtte, og begrensning av medlemsbankens adgang til å gi avkastning på slik kapital,

 • c)

  tilførsel av ny egenkapital eller annen ansvarlig kapital i tillegg til den støtte en medlemsbank mottar,

 • d)

  tiltak som skal gjennomføres av medlemsbank som mottar støtte, herunder tiltak med henblikk på å styrke driftsøkonomien,

 • e)

  endringer i de styrende organer og bankens ledelse,

 • f)

  tilbakebetalingen av støttelånet,

 • g)

  andre vilkår i samsvar med formålene til støttelånsordningen.

(4) Fondet skal forelegge spørsmål om vedtak vedrørende støttelån eller erverv av aksjer eller grunnfondsbevis, eller plassering i andre egenkapitalinstrumenter for sentralbanksjefen og kredittilsynsdirektøren til uttalelse.

(5) Fondet kan, når det finner det hensiktsmessig, be om at Kredittilsynet fremskaffer opplysninger om medlemsbank i forbindelse med spørsmål om å yte støttelån. Tilsvarende gjelder i forbindelse med spørsmål om å erverve aksjer, grunnfondsbevis eller plassering i andre egenkapitalinstrumenter.

§ 5. Bruken av støttelån

(1) Vedkommende sikringsfond skal benytte de midler som tilføres ved støttelån fra Statens Banksikringsfond i samsvar med de vilkår som fastsettes og for øvrig de regler og vedtekter som gjelder for sikringsfondets virksomhet.

(2) Vedkommende sikringsfond skal sørge for at de vilkår som er fastsatt for støttelån, blir gjort gjeldende overfor medlemsbank som mottar støtte.

(3) Vedkommende sikringsfond kan ikke ettergi lån som sikringsfondet har ytet til medlemsbank. Statens Banksikringsfond kan bare i særlige tilfelle ettergi fordring mot Sparebankenes sikringsfond eller Forretningsbankenes sikringsfond dersom det er vesentlig underbalanse i et av disse. Slikt vedtak er bare gyldig når Stortinget har samtykket i ettergivelsen.

§ 6. Endringer av sikringsfondets styre

(1) Forretningsbankloven § 30 og sparebankloven § 46 er ikke til hinder for at Fondet før utbetaling oppnevner inntil to medlemmer med varamedlemmer til styret i det sikringsfondet som mottar støttelånet.

(2) Det eller de styremedlemmer som oppnevnes av Fondet, skal i så fall tre istedenfor hhv. ett eller to av de fem medlemmene som er valgt av sikringsfondets generalforsamling. Sikringsfondets generalforsamling bestemmer hvilke av disse medlemmer som trer ut.

(3) Fondets oppnevnelse av styremedlemmer etter paragrafen her skal godkjennes av departementet.

§ 7. Forholdet til forvaltningslovens bestemmelser m.v.

(1) Forvaltnings-, tjenestemanns- og tjenestetvistloven gjelder ikke for Fondet.

(2) Forvaltningslovens regler om inhabilitet og taushetsplikt gjelder likevel for Fondets tillitsvalgte og tjenestemenn. Taushetsplikten gjelder ikke overfor departementet, Kredittilsynet og Norges Bank.

§ 8. Årsregnskap, årsmelding m.v.

Fondet skal hvert år utarbeide årsregnskap og årsmelding. Årsregnskapet og årsmeldingen skal innen utgangen av mars hvert år sendes departementet og danne grunnlaget for informasjon til Stortinget. Meddelelse fra departementet til Stortinget om virksomheten i Statens Banksikringsfond skal finne sted minst en gang hver stortingsperiode, og oftere dersom særlige grunner tilsier det.

§ 9. Revisjon

Fondets regnskap revideres av Riksrevisjonen.

§ 10. Avvikling av Fondet

Ved avviklingen av Fondet skal dets midler tilbakeføres statskassen. Ved stortingsvedtak kan deler av Fondets midler tilbakeføres statskassen.

§ 11. Utfyllende regler

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om Fondet, dets virksomhet og administrasjon.

III. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen gir overgangsordninger.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy