Innhold
Innhold
L22.06.1990 nr. 36

Lov om Statens petroleumsfond [OPPHEVET]

Lov om Statens petroleumsfond

L22.06.1990 nr. 36 Lov om Statens petroleumsfond. [OPPHEVET]

§ 1.

Loven skal regulere disponerings- og plasseringsmåtene for et fond som skal underbygge de langsiktige hensyn ved anvendelse av petroleumsinntekter.

§ 2.

Fondets inntekter er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir ført over fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

Kontantstrømmen framkommer som summen av

 • de samlede skatte- og avgiftsinntekter av petroleumsvirksomheten som innkreves ifølge petroleumsskatteloven og petroleumsloven

 • avgiftsinntekter ved utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 • inntekter som følge av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, definert som driftsinntekter og andre inntekter fratrukket driftsutgifter og andre direkte utgifter

 • statlige inntekter på nettooverskuddsavtaler i enkelte utvinningstillatelser

 • utbytte fra Statoil ASA

 • overføringer fra Petroleumsforsikringsfondet

 • statens inntekter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

 • statens eventuelle salg av andeler i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

og fratrukket

 • statens direkte investeringer i petroleumsvirksomheten

 • statens utgifter til Petroleumsforsikringsfondet

 • statens utgifter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

 • statens eventuelle kjøp av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten framkommer som summen av:

 • brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Statoil ASA

og fratrukket

 • statlig kapitalinnskudd i Statoil ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten

§ 3.

Fondets midler kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget. Fondets midler kan ikke anvendes på annen måte, heller ikke til å yte kreditt til staten eller private.

§ 4.

Fondets kapital anbringes som statens øvrige midler.

§ 5.

Fondet kan ikke oppta lån.

Fondet kan ikke selv ha rettigheter og plikter overfor private eller offentlige myndigheter. Det kan ikke saksøke eller saksøkes.

§ 6.

Finansdepartementet forvalter fondet.

§ 7.

Kongen kan gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven, herunder om fondets opprettelse, forvaltning m.v.

§ 8.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy