Innhold
Innhold
L30.05.1986 nr. 23

Lov om statens petroleumsforsikringsfond [OPPHEVET]

Lov om statens petroleumsforsikringsfond

L30.05.1986 nr. 23 Lov om statens petroleumsforsikringsfond. [OPPHEVET]

§ 1.

Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som det etter vanlige forsikringsvilkår for oljevirksomheten er dekning for, som følge av;

  • skade på installasjoner

  • ansvar for skade påført tredjemann, herunder som følge av forurensning, inklusive kostnader med å bringe en utblåsning under kontroll

  • ansvar for fjerning av vrak.

§ 2.

Fondet består av de midler som bevilges til det over statsbudsjettet.

Fondet tilskrives dessuten avkastningen av fondsmidlene fratrukket forvaltningsomkostninger.

§ 3.

Utbetalinger fra petroleumsforsikringsfondet skal finne sted i henhold til de beslutninger som Kongen tar om fondets dekning av slike skader som nevnt i § 1.

§ 4.

Fondets formue plasseres likvid, til best mulig avkastning og med den sikkerhet som formålet tilsier. Plasseringer skal gjøres i utenlandske verdipapirer m.v. på en måte som ikke påvirker den innenlandske økonomien. Plasseringene skal ikke være egenkapitalinvesteringer eller tilgodese eller fremme bestemte formål.

§ 5.

Fondet kan ikke oppta lån eller yte kreditt hverken direkte eller indirekte til Staten eller private.

Fondet kan ikke selv ha rettigheter og plikter overfor private eller offentlige myndigheter. Det kan ikke saksøke eller saksøkes.

§ 6.

Petroleumsforsikringsfondets administrasjon hører under departementet og dets plasseringer forvaltes av Norges Bank.

§ 7.

Kongen kan gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven, herunder om fondets drift, forvaltning m.v.

§ 8.

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy