Innhold
Innhold
L12.03.1965

Lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke [OPPHEVET]

Lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke

L12.03.1965 Lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke. [OPPHEVET]

§ 1.

Bestemmelsene i denne lov gjelder for statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke.

§ 2.

Statens umatrikulerte grunn kan selges eller festes bort.

Unntatt for salg er grunnarealer som:

 • a)

  det offentlige anser nødvendig til beiteområder for reinsdyr,

 • b)

  nyttes eller som antas å ville bli nyttet til veg under fjellsamenes flyttinger,

 • c)

  bør være i statens eie av omsyn til skogen, gruvedrift, fiske, frilufts- og naturverninteresser eller av andre grunner.

Kongen fastsetter forskrifter om salg, bortfeste og forvaltning av statens umatrikulerte grunn. Det samme gjelder utvisning etter §§ 4 og 5.

§ 3.

Staten har som eier av umatrikulert grunn ingen plikt til å bekoste eller vedlikeholde gjerde mot tilstøtende grunn.

§ 4.

På statens umatrikulerte grunn har bygdefolket rett til å få utvist lauvskog til ved for husbehov. Denne retten skal ikke være til hinder for at det offentlige freder slik skog helt eller delvis.

§ 5.

På statens umatrikulerte grunn kan innbyggerne i en kommune inntil videre etter utvisning stikke torv til husbehov på torvmyrer som ligger innenfor kommunens grenser. Denne bestemmelse skal ikke være til hinder for at det offentlige freder torvmyrer helt eller delvis, eller ved salg eller forpaktning utnytter torvmyrene til andre formål.

§ 5 a.

På statens umatrikulerte grunn i Finnmark skal retten til å plukke multer som hovedregel være forbeholdt fylkets egen befolkning. Unntatt er plukking av multer som fortæres på stedet.

Kongen fastsetter nærmere forskrifter om regulering av multeplukkingen og kan herunder bl.a. åpne adgang til i særlige tilfelle å dispensere fra hovedregelen i første ledd samt til å gi enkeltpersoner, grupper av personer og bygdelag enerett til etter utvisning å utnytte bestemte multeforekomster på nærmere vilkår.

Enerett som nevnt i annet ledd må ikke gis i strid med andres særrett, og det må tas slike forbehold som finnes nødvendig i hvert enkelt tilfelle, bl.a. av hensyn til flyttsamenes multebærplukking under sitt lovlige opphold med rein i reinbeitedistrikter.

Overtredelse av denne paragraf eller forskrifter fastsatt i medhold av paragrafen straffes med bøter.

§ 6.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Fra samme tidspunkt oppheves:

 • 1.

  Kongelig Resolution av 27. mai 1775 ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds §§ 3, 4, 5, 9, 10, 11 og 12.

 • 2.

  Lov av 24. april 1869 om Ordning af Jordforholdene i Finmarkens Amt.

 • 3.

  Lov av 3. august 1897 om Torvskur paa Statens Grund i Finmarken.

 • 4.

  Lov av 22. mai 1902 om Afhændelse af Statens Jord og Grund i Finmarkens Amts Landdistrikt.

Bestemmelser gitt i medhold av disse lover skal likevel fortsette å gjelde inntil de blir opphevet eller avløst av nye bestemmelser i medhold av denne lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy