Innhold
Innhold
L13.12.2002 nr. 84

Lov om statlig aksjeselskap for vegproduksjon

Lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

L13.12.2002 nr. 84 Lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap.

§ 1. Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.

§ 2. Overføring av forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til Statens vegvesens produksjonsvirksomhet, har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3. Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser mv.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomhet som skal omdannes, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

Omregistrering i grunnboken og andre offentlige registre i forbindelse med omdanningen skjer ved navneendring.

§ 4.

(Opphevet ved lov 22. januar 2016 nr. 1 (i kraft 1. mars 2016)).

§ 5. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy