Innhold
Innhold
L24.11.1995 nr. 64

Lov om tilsatte ved Postens datasentral [OPPHEVET]

Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midlertidig skal beholde visse rettigheter etter tjenestemannsloven ved overgang til Statens Datasentral AS

L24.11.1995 nr. 64 Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midlertidig skal beholde visse rettigheter etter tjenestemannsloven ved overgang til Statens Datasentral AS. [OPPHEVET]

§ 1. Virkeområde

Loven gjelder tilsatte ved Postens datasentral som, i forbindelse med at Samferdselsdepartementet overtar forvaltningen av statens eierinteresser i Statens Datasentral AS (SDS) fra Administrasjonsdepartementet, blir tilsatt i SDS.

§ 2. Rettigheter

Tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 om fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn skal i tilfeller som nevnt i § 1 fremdeles gjelde for arbeidstakere som blir sagt opp av grunner som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 a, b og c, og som var omfattet av disse bestemmelsene før overføringen. Fortrinnsretten til annen statsstilling og retten til ventelønn etter forrige punktum opphører tre år etter overføringen.

§ 3. Ikrafttredelse

Denne loven trer i kraft straks og opphører å gjelde 31. desember 1999.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy