Innhold
Innhold
L19.12.1898 nr. 3

Lov om Tilvirkning af Æthylæther [OPPHEVET]

Lov om Tilvirkning af Æthylæther

L19.12.1898 nr. 3 Lov om Tilvirkning af Æthylæther. [OPPHEVET]

§ 1.

Tilvirkning af Æthylæther bør, saafremt derved anvendes andre Tilvirkningsemner end Brændevin, hvorfor Afgift eller fuld Told er erlagt, kun foregaa i Anlæg, der staar under offentlig Kontrol, saaledes som nedenfor nærmere bestemmes, og mod Erlæggelse af den til enhver Tid paabudne Afgift.

§ 2.

Den, der vil foretage saadan Tilvirkning som i foregaaende Paragraf omhandlet, maa inden en Maaned, før Tilvirkningen agtes paabegyndt eller efter stedfunden Afbrydelse gjenoptaget, gjøre Anmeldelse herom til vedkommende Departement.

Under Anlæggets Drift skal alt til Tilvirkningen bestemt Brændevin opbevares under Kontrolvæsenets Laas, ligesom Æthylætherens Tilvirkning, Rensning og Opbevaring skal foregaa under dets Laas eller stadige Tilsyn. De nærmere Regler, der iøvrigt maatte paakræves angaaende Udøvelsen af den fornødne Kontrol, gives af vedkommende Regjeringsdepartement, der ogsaa kan bestemme, hvorledes Anlægget til Kontrollens Betryggelse skal være indrettet, samt til hvilke Tider af Døgnet Tilvirkningen kan foregaa.

§ 3.

Kontrolvæsenets og Politiets Tjenestemænd skal være berettiget til paa enhver Tid, Dag eller Nat, at have uhindret Adgang til ethvert Anlæg, hvori Æthertilvirkning ved Hjælp af hvilketsomhelst Raaemne kan finde Sted, hvorhos Eieren eller Brugeren af et saadant Anlæg er forpligtet til at forevise alle dets Indretninger og Redskaber samt til at yde den fornødne Bistand til Undersøgelsers Fremme.

§ 4.

Til Brug for Kontrolpersonalet er enhver Bruger af saadant Anlæg, som i § 1 omhandles, forpligtet til i eller ved dette at skaffe et eget med Seng og fornødent Bohave forsynet Værelse og at besørge dettes Renholdelse, Opvarmning og Belysning.

§ 5.

Afgiften bliver at bestemme ved Veining af den færdigt tilvirkede Æthylæther; dog skal der af ethvert Anlæg af den i § 1 omhandlede Art for hvert Kalenderaar, hvori det overhovedet har været i Drift, svares i det mindste en Afgift beregnet efter en Tilvirkning stor 3.000 Kg. Æthylæther. For den til enhver Tid skyldige Afgift, dog i hvert Fald for den ovennævnte mindste Afgift, skal der stilles saadan Sikkerhed, som af vedkommende Departement godkjendes.

Erlægges ikke Afgiften til bestemt Tid, kan Udlevering af Æther til Eierens Raadighed nægtes, indtil Betaling sker. De nærmere Bestemmelser angaaende Æthylætherens Veining ved Bestemmelse af Afgiften samt dennes Forfaldstid og Inddrivelse gives af vedkommende Regjeringsdepartement.

§ 6.

Æthylæther kan med Iagttagelse af de nærmere Forskrifter, som vedkommende Departement bestemmer, fra de i § 1 omhandlede Anlæg udføres til Udlandet med den Virkning, at den beregnede Afgift deraf forbliver uopkrævet.

§ 7.

Med Hensyn til den Straf eller Erstatning, der paadrages ved Tilvirkning i Strid med Bestemmelserne i denne Lov eller de i Henhold til denne givne Kontrolregler, ved Besvigelse af Afgift, ved at skjænke eller tilbyde Gaver til Kontrolbetjeningen eller ved andre Lovbrud finder de til enhver Tid gjældende Bestemmelser om Lovbrud mod Lovgivningen om Brændevins Tilvirkning tilsvarende Anvendelse.

§ 8.

Denne Lov træder i Kraft fra 1ste Januar 1899.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy