Innhold
Innhold
L27.06.1947 nr. 10

Lov om ulykkestrygd på Svalbard

Lov om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard

L27.06.1947 nr. 10 Lov om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard.

§ 1.

Folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskade, se kapittel 13, skal gjelde for arbeidstakere i norske bedrifter på Svalbard med de endringer som er fastsatt nedenfor.

§ 2.

Alle personer som er ansatt i bedriften er trygdet så lenge de oppholder seg på Svalbard og under overfart fra Norge til Svalbard og tilbake.

§ 3.

Trygden omfatter ulykker av enhver art.

Det gis ikke erstatning for skade som skadelidte selv har voldt ved fortsett eller grov uaktsomhet.

§ 4.

Arbeidsgiverens plikt til ytelse etter kongelig resolusjon av 5 juli 1928 og 11 oktober 1929 blir fortsatt gjeldende.

Ansvaret etter §§ 8 og 9 i kongelig resolusjon av 5 juli 1928 faller dog bort for ulykker som erstattes etter denne lov.

Under skadekuren ytes stønad etter reglene i folketrygdloven kapitlene 5 og 8. Plikten til å yte stønad ved helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5, inntrer dog først når den skadede er kommet tilbake til Norge.

§ 5.

Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter med godkjenning av departementet de særregler vedkommende administrasjon, premieberegning, melding om ulykker og forlengelse av frister m.v. som er nødvendig for denne trygd på grunn av de stedlige og andre særlige forhold.

§ 6.

(Opphevet ved lov 29 jan 1971 nr. 9.)

§ 7.

Reglene om ulykker og invaliditetsansettelse i kongelig resolusjon av 5 juli 1928 § 10 kommer ikke til anvendelse på skadetilfelle som går inn under denne lov.

§ 8.

Denne lov trer i kraft den 1 juli 1947.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy