Innhold
Innhold
L14.06.1884 nr. 3

Lov om undersjøiske kabler

Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet

L14.06.1884 nr. 3 Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet.

§ 1.

Blir det i forbindelse med nedleggelse eller reparasjon av en kabel eller rørledning forårsaket brudd eller skade på en annen kabel eller rørledning, skal eieren av den førstnevnte kabelen eller rørledningen bære de nødvendige reparasjonsomkostningene.

§ 2.

Naar et Fartøi, der er beskjæftiget med Istandsættelse af en Telegrafkabel viser de for saadanne Fartøier foreskrevne Signaler, skulle andre Fartøier samt Fiskeres Redskaber eller Garn holdes i en Afstand af mindst en Kvartmil (1/60 Del af en Breddegrad) fra dette Fartøi. Forser Nogen, der har eller burde have seet Signalerne, sig herimod, straffes han med Bøder eller Fængsel. Fiskerbaade have dog til Efterkommelse, af denne Bestemmelse en Frist af høist 24 Timer, i hvilken ingen Hindring maa lægges i Veien for deres Manøvrer. Telegrafskibets Arbeider bør tilendebringes i den kortest mulige Tid.

§ 3.

Fartøier samt Fiskeres Redskaber eller Garn skulle holdes i en Afstand af mindst en Fjerdedel af en Kvartmil fra Ankerbøier, der ere bestemte til at angive Telegrafkablers Beliggenhed i Tilfælde af Nedlægning, Uorden eller Brud. Forser Nogen, der har eller burde have seet Ankerbøierne, sig herimod, straffes han med Bøder eller Fængsel.

§ 4.

Eier av skip eller fartøy som kan godtgjøre å ha ofret et anker, garn eller annet fiskeredskap for å unngå å gjøre skade på en undersjøisk telekabel, skal holdes skadesløs av telekabelens eier. Dette gjelder likevel bare dersom skipets eller fartøyets eier på forhånd har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skaden. For at være berettiget til saadan Erstatning, maa Vedkommende, saavidt muligt, strax efter Begivenheden, for at konstatere samme, have affattet en skriftlig Forklaring, støttet til Vidnesbyrd af Skibets Besætning. Denne Forklaring indtages i vedkommende Fartøis Journal, hvor saadan haves.

§ 5.

§ 4 første og annet punktum gjelder tilsvarende dersom et anker, garn eller annet fiskeredskap er blitt ofret for å unngå å gjøre skade på en undersjøisk rørledning eller høyspentkabel.

§ 6.

Bestemmelsene i loven her gjelder bare med hensyn til kabler og rørledninger utenfor noen stats sjøterritorium.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy