Innhold
Innhold
L03.06.1938 nr. 4

Lov om utførselsforbud for rev m.v. [OPPHEVET]

Lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v

L03.06.1938 nr. 4 Lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan bestemme at det skal være forbudt å utføre levende rev av alle arter og levende skogmår samt sed av sådanne dyr fra landet med mindre vedkommende departement har samtykket i utførelsen.

§ 2.

Den som utfører eller søker å utføre rev, skogmår eller sed i strid med ett i henhold til § 1 utferdiget utførselforbud, eller som medvirker hertil, straffes med bøter.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy