Innhold
Innhold
L13.02.2015 nr. 10

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

L13.02.2015 nr. 10 Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

§ 1.

Utvalget som 27. mars 2014 ble oppnevnt av Stortingets presidentskap for å evaluere EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk, har rett til å innhente opplysninger uten hinder av taushetsplikten i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste § 9 første ledd.

§ 2.

Medlemmene av evalueringsutvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke til hinder for at utvalget avgir en ugradert evalueringsrapport til Stortinget.

§ 3.

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy