Innhold
Innhold
L04.05.1973 nr. 21

Lov om utvinning av petroleum under land

Lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde

L04.05.1973 nr. 21 Lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.

§ 1.

Retten til petroleum i grunnen under norsk landområde og den del av sjøgrunnen som er undergitt privat eiendomsrett, tilligger staten.

Med petroleum forstås mineraloljer, beslektede hydrokarboner og gasser, som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen. Statens rett omfatter også svovel og andre stoffer, som utvinnes i forbindelse med utnyttelsen av petroleum.

§ 2.

Kongen kan gi norske og utenlandske statsborgere, stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger adgang til undersøkelse etter eller utvinning av petroleum. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

§ 3.

Kongen kan gi regler for undersøkelse etter og utvinning av petroleum.

§ 4.

Denne lov gjelder ikke for Svalbard.

§ 5.

Denne lov trer i kraft straks.

§ 6.

I lov av 23 oktober 1959 om oreigning av fast eigedom skal – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy