Innhold
Innhold
L28.05.1993 nr. 52

Lov om vederlag for kunstvisning

Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v

L28.05.1993 nr. 52 Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.

§ 1. Vederlag for visning.

For offentlig visning av eksemplarer i offentlig eie av verk av billedkunst og kunsthåndverk og fotografiske verk skal det ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder for offentlig visning av slike eksemplarer som er eid av institusjoner som mottar støtte fra det offentlige.

Vederlaget ytes kollektivt og utbetales til slike fond som nevnt i § 4 til støtte for visse opphavergrupper.

§ 2. Grunnlaget for vederlagsberegningen.

Vederlaget beregnes etter en sats for hver visningsenhet. Departementet kan fastsette hva som skal regnes som en visningsenhet. Ved beregningen av antallet visningsenheter legges til grunn eksemplarer som nevnt i § 1 av verk som er skapt i Norge eller av norske billedkunstnere og kunsthåndverkere og som disponeres for offentlig visning. Beregningen av vederlaget skal bygge på statistikk over antall verk som disponeres til offentlig visning. Departementet kan bestemme hvilke visninger, samlinger m.v. som skal regnes med ved beregningen.

§ 3. Fastsettelsen av vederlag.

Vederlagssatsen for hver visningsenhet og antall verkseksemplarer som skal legges til grunn for beregningen av vederlaget, fastsettes ved avtale mellom staten og en felles sammenslutning som er godkjent av departementet, og som består av organisasjoner som representerer en vesentlig del av norske opphavere på området. Dersom det ikke oppnås enighet om avtale om vederlagssatser, kan hver av partene kreve mekling etter regler fastsatt av departementet.

§ 4. Fordeling til fond.

Vederlaget fordeles til fond som forvaltes av opphaverorganisasjoner innen de områder loven gjelder. Fondenes vedtekter skal være godkjent av departementet.

Fondenes midler kan disponeres til fordel for opphavere, eller til fordel for formål som gjelder vedkommende gruppe opphavere. Ved utbetaling til enkelte opphavere skal det ikke kunne tas hensyn til organisasjonstilhørighet.

Departementet kan fastsette nærmere regler om fordeling av vederlaget og anvendelse av midlene.

§ 5. Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy