Innhold
Innhold
L17.06.1966 nr. 2

Luftputefartøyloven [OPPHEVET]

Lov om luftputefartøyer

L17.06.1966 nr. 2 Lov om luftputefartøyer. [OPPHEVET]

§ 1.

Med luftputefartøy (svevefartøy) forstås i denne lov et fartøy som under fart hviler på sammenpresset luft mellom fartøyets underside og den flate det beveger seg over. Loven gjelder fart med slikt fartøy både til lands og til vanns.

Fart med luftputefartøy her i riket, herunder norsk territorialfarvann, kan bare finne sted i samsvar med denne lov og bestemmelser gitt med hjemmel i loven .

Dette gjelder selv om fartøyet er registrert i utlandet eller eieren eller brukeren er utlending.

Bestemmelser utferdiget i medhold av § 2 første og annet ledd gjelder også for luftputefartøyer som er registrert eller hjemmehørende i Norge, og som brukes utenfor riket, når ikke annet er fastsatt, og det er forenlig med fremmed rett .

§ 2.

Luftputefartøyer skal tilfredsstille de bestemmelser Kongen gir om konstruksjon, innredning og utstyr.

Kongen kan gi bestemmelser om registrering , merking, vedlikehold, kontroll, bemanning og føring av luftputefartøyer.

Kongen kan også gi bestemmelser om konstruksjon, innretning, vedlikehold og kontroll av og utstyr for landingsplasser for luftputefartøy.

§ 3.

Når ikke Kongen bestemmer annet, skal det ved bruk av luftputefartøy foreligge godkjent forsikring eller annen godkjent sikkerhet til dekning av erstatningsansvar for skade som måtte oppstå ved bruken av fartøyet.

Løyve gis av den myndighet Kongen bestemmer. Det gis for bestemt tid og på de vilkår som finnes påkrevet. Når ikke Kongen bestemmer annet, skal det stilles som vilkår at det foreligger godkjent forsikring eller, annen godkjent sikkerhet til dekning av erstatningsansvar for skade som måtte oppstå ved bruken av fartøyet.

§ 3 a.

Kongen kan fastsette at bestemmelser om forurensning fra skip gitt i eller i medhold av lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. av 9. juni 1903 nr. 7 skal få tilsvarende anvendelse for luftputefartøy.

§ 4.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne lov eller bestemmelser eller vilkår som er fastsatt i henhold til loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 5.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy