Innhold
Innhold
L25.06.1936 nr. 4

Meieriselskapsloven [OPPHEVET]

Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper

L25.06.1936 nr. 4 Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper. [OPPHEVET]

I.

§ 1.

Denne lov får anvendelse på aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar som har meieribedrift eller melkeomsetning til hovedformål.

II.

§ 2.

I aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som nevnt i § 1 kan generalforsamlingen med to tredjedeler av de avgitte stemmer beslutte at selskapet skal gå over til å være et selskap med vekslende kapital og medlemsantall.

§ 3.

Om sammenslutning av selskaper som nevnt i § 1 gjelder bestemmelsene i aksjeloven kapittel 13, selv om et eller begge selskaper ikke er aksjeselskaper. Er ett eller flere av selskapene allmennaksjeselskap, gjelder reglene i allmennaksjeloven kapittel 13.

I forbindelse med en slik sammenslutning kan det bestemmes at de medlemmer som har plikt til å levere melk til selskap som oppløses, isteden skal ha leveringsplikt overfor det overtakende selskap. De alminnelige regler for leveringen i dette selskap skal i så fall også gjelde de nye medlemmer, med mindre annet blir særskilt vedtatt, eller reglene etter sin art ikke kunne ha vært påtvunget den enkelte som nye regler for levering til det første selskap om dette skulle ha fortsatt. Var leveringsplikten overfor det selskap som oppløses mere begrenset, kan et medlem kreve denne begrensning opprettholdt også overfor det nye selskap, såfremt han gir skriftlig melding om det innen 3 måneder efter at selskapet har spurt ham.

Beslutning om overdragelse av formuen og retten til melkeleveranse og opløsning i forbindelse med sådan overdragelse fattes av generalforsamlingen. Til gyldig beslutning herom kreves simpelt flertall blandt de møtende, og at enten de medlemmer som stemmer for beslutningen representerer halvdelen av stemmene i selskapet, eller at beslutningen gjentas av en ny generalforsamling med simpelt flertall blandt de som da møter. Det samme gjelder beslutning hvorved det annet selskap går med på overdragelsen.

§ 4.

Et selskap som nevnt i § 1 har rett til å innløse andeler (aksjer) tilhørende medlemmer som ikke har levert melk til selskapet i løpet av det siste år. Innløsingssummen fastsettes ved skjønn. I aksjeselskaper gjelder for øvrig aksjeloven § 9-6 annet ledd og § 12-7 annet ledd og i allmennaksjeselskaper gjelder allmennaksjeloven § 9-6 annet ledd og § 12-7 annet ledd.

III.

§§ 5-7.

(Opphevet ved lov 20 des 1996 nr. 107.)

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy