Innhold
Innhold
L17.12.1982 nr. 82

Mellombels tilleggslov til eigedomsskattelova [OPPHEVET]

Lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

L17.12.1982 nr. 82 Lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. [OPPHEVET]

I

Kommunestyret kan gjere vedtak om auke av det verdet (taksten) som eigedomen vart sett i ved den siste ålmenne verdsetjinga for utskriving av eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande tillegg for dei eigedomane som er verdsette særskilt før eit tidspunkt som kommunestyret fastset. Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavelege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste ålmenne verdsetjinga, likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg.

II

Reglane under I gjeld frå og med skatteåret 1985 og så lenge § 8 i lov om eigedomsskatt til kommunane ikkje er sett i kraft.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy