Innhold
Innhold
L21.06.2002 nr. 26

Midlertidig lov om ansatte ved AFI [OPPHEVET]

Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

L21.06.2002 nr. 26 Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet [OPPHEVET]

§ 1. Formål

Formålet med denne loven er å gi overgangsbestemmelser for arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med omdanning av forvaltningsorganet Arbeidsforskningsinstituttet til aksjeselskap.

§ 2. Lovens virkeområde

Denne loven gjelder for ansatte i forvaltningsorganet Arbeidsforskningsinstituttet som, ved omdanning av instituttet til aksjeselskap, går over til dette aksjeselskapet.

§ 3. Fortrinnsrett til ny stilling. Ventelønn

Tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 om fortrinnsrett til annen statsstilling og rett til ventelønn skal gjelde for arbeidstakere som blir oppsagt av grunner som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 bokstavene a, b og c, og som var omfattet av disse bestemmelsene før overgangen. Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av selskapet selv gjennom refusjonsplikt.

§ 4. Ikrafttredelse og opphør

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Loven opphører å gjelde tre år senere.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy