Innhold
Innhold
L13.12.2019 nr. 80

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

L13.12.2019 nr. 80 Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

§ 1. Virkeområde

Loven gjelder rettigheter og plikter for fylkeskommunene og ansatte ved regionkontorene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene.

Loven gjelder ikke ansatte som er omfattet av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

§ 2. Avtale om ansettelser i fylkeskommunen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen inngår avtale om ansettelser i fylkeskommunen til stillinger med regionale integreringsoppgaver.

Avtalen skal ivareta fylkeskommunens behov for kompetanse til å utføre de regionale integreringsoppgavene. Avtalen skal også gi ansatte ved regionkontorene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mulighet til å følge med regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunen.

§ 3. Unntak fra utlysningsplikten og kvalifikasjonsprinsippet

Ved ansettelse i fylkeskommunen etter § 2 kreves det ikke offentlig utlysning av stillingen eller at den best kvalifiserte ansettes.

§ 4. Individuelle rettigheter

Personer som ansettes i fylkeskommunen etter § 2 har rett til å beholde sin lønn og tjenesteansiennitet og får de samme rettighetene som øvrige ansatte i fylkeskommunen.

§ 5. Forskrift

Ved uenighet mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen om ansettelser etter § 2, kan Kongen i statsråd gi forskrift om hvordan overføringen skal skje.

§ 6. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Loven oppheves 31. desember 2021.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy