Innhold
Innhold
L14.12.2012 nr. 89

Midlertidig lov om rett til festeforlengelse [OPPHEVET]

Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

L14.12.2012 nr. 89 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus [OPPHEVET]

§ 1.

Fra ikrafttredelsen av denne loven kan festeren og de som er omfattet av tomtefesteloven § 32 annet ledd, i stedet for å kreve innløsning av festetomt til bolighus og fritidshus etter tomtefesteloven § 32 når festetiden er ute, kreve at festet midlertidig forlenges på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 2.

For festeavtaler som er forlenget i medhold av tomtefesteloven § 33, løper festet midlertidig på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 3.

For festeavtaler som er forlenget etter § 1 eller omfattes av § 2, gjelder festet til det blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst.

§ 4.

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som strider mot bestemmelsene i loven her. Fra lovens ikrafttredelse kan det heller ikke med bindende virkning inngås avtale om vilkårene for festet i tiden etter ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 5.

Loven trer i kraft straks. Loven oppheves 1. juli 2015.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy