Innhold
Innhold
L17.02.1995 nr. 9

Momskompensasjonsloven for fylker og kommuner [OPPHEVET]

Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v

L17.02.1995 nr. 9 Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

I henhold til bestemmelsene i denne lov ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende.

Kompensasjon for merverdiavgift kan også ytes til private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet og som finansieres fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter.

§ 2.

Kompensasjon ytes for tjenester som gjelder:

  • 1.

    Vask og rens av tekstiler.

  • 2.

    Arbeid på bygg, anlegg og annen fast eiendom, herunder oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og teknisk bistand i forbindelse med slikt arbeid.

  • 3.

    Renhold.

§ 3.

Kompensasjon ytes i den utstrekning det ikke foreligger rett til fradrag for avgiften etter kapittel VI i merverdiavgiftsloven.

Det ytes ikke kompensasjon for varer som leveres i forbindelse med utførelsen av tjenesten.

I kompensasjonsbeløpet fratrekkes merverdiavgift av verdien av innsatsvarer, herunder driftsmidler, som benyttes under utførelsen av tjenesten.

§ 4.

Kompensasjon ytes samlet for ett kalenderår.

§ 5.

Det totale beløp som kompenseres i henhold til bestemmelsen i § 2 til alle kommuner og fylkeskommuner i landet, dekkes av kommunene og fylkeskommunene selv.

§ 6.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om avgrensing, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i denne lov, herunder om beregning, utbetaling, inndekning og kontroll av kompensasjonsbeløpene, samt om krav til innhold av selgers salgsdokument. Kongen kan videre gi nærmere forskrifter om kommuners og fylkeskommuners plikt til selv å kontrollere og revidere ordningen.

§ 7.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy