Innhold
Innhold
L19.06.1959 nr. 2

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

L19.06.1959 nr. 2 Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

§ 1.

For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler om beregning og kontroll.

Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motorkjøretøyer gjelder også tilhengere til motorkjøretøyer.

Kongen kan påby at motorkjøretøyer og båter forsynes med måleapparater, telleapparater, avgiftsmerker o.l. som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av avgiften. Kongen gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av slikt utstyr. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av utstyret dekkes av vedkommende eier.

§ 2.

(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531)).

§ 3.

(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531)).

§ 4.

(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531)).

§ 5.

(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531)).

§ 5a.

(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531)).

§ 6.

For avgift og renter på motorkjøretøyer eller båter eller i samband med bruk av motorkjøretøy eller båt som omfattes av denne lov, er eieren ansvarlig.

– – –

For avgift som oppstår ved førstegangsregistrering her i landet er likevel den som melder kjøretøyet til registrering ansvarlig for avgiften. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om dette.

§ 7.

– – –

– – –

Kongen gir nærmere bestemmelser om plikt for

  • a.

    vedkommende registreringsmyndighet til å gi oppgaver over registrerte motorkjøretøyer og båter i distriktet

  • b.

    importører og forhandlere og forsikringsselskaper til å gi oppgaver over eierforhold og type av båt og motor – spesifikasjoner av båt og motor – herunder pris på båt og motor, eventuelt forsikringssum – vedrørende samtlige båter og båtmotorer som er forhandlet eller forsikret,

til vedkommende avgiftsmyndighet for etablering og vedlikehold av register og for utskrivning av avgiften.

– – –

§ 8.

Hvis bruk av motorkjøretøy eller båt ved offentlig tiltak hindres eller vesentlig innskrenkes, kan vedkommende departement helt eller delvis frafalle avgift for den tid hindringen eller innskrenkingen gjelder.

§ 9.

For motorkjøretøy eller båt som er solgt med forbehold om eiendomsrett for selgeren, regnes kjøperen som eier med hensyn til bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.

§ 10.

(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531)).

§ 11.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy