Innhold
Innhold
L09.06.1961 nr. 16

Omdannelsesloven [OPPHEVET]

Lov om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 18. august 1911 nr. 8

L09.06.1961 nr. 16 Lov om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 18. august 1911 nr. 8. [OPPHEVET]

I.

§ 1.

Med de begrensninger og på de vilkår som fastsettes av departementet i forskrift, kan personlig eiet næringsvirksomhet overføres til nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som den næringsdrivende i det vesentlige selv eier, uten at overføringen utløser beskatning og slik at skatteposisjoner knyttet til næringsvirksomheten overføres til selskapet. Det samme gjelder ved overføring av virksomhet drevet av fylkes-, herreds- og bykommune og interkommunalt selskap til nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller likestilt selskap og sammenslutning som nevnt i selskapsskattelovens § 1-1.

Departementet kan også fastsette regler om at enkeltmannsforetak eller selskap som nevnt i selskapsskatteloven § 6-1 kan overføres til annet selskap som nevnt i selskapsskatteloven § 6-1 som den næringsdrivende eller deltakerne i det vesentligste selv eier, uten at overføringen utløser beskatning, og slik at skatteposisjoner knyttet til næringsvirksomheten overføres til selskapet.

§ 2.

Departementet kan samtykke i at næringsaktiva overføres fra et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap til et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at overføringen utløser beskatning og slik at skatteposisjoner knyttet til vedkommende aktiva følger disse, forutsatt at selskapene tilhører samme konsern og forutsatt at morselskapet på transaksjonstidspunktet eier mer enn 90 pst. av aksjene i datterselskapene og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen. Dette gjelder også overføring av eiendeler mellom selskaper som nevnt selv om morselskapet er hjemmehørende i fremmed stat, og når likestilt selskap eller sammenslutning som nevnt i selskapsskatteloven § 1-1 nr 1 er morselskap. Det kan settes vilkår for samtykke etter denne bestemmelse . Departementet kan også i forskrift fastsette bestemmelser om skattefrie overføringer som nevnt foran.

Departementet kan gi forskrift om at overføring av næringsaktiva mellom selskaper som nevnt i selskapsskatteloven § 6-1 på nærmere vilkår ikke skal utløse beskatning, forutsatt at selskapene i det vesentligste har samme eiere og at skatteposisjoner knyttet til vedkommende aktiva følger disse.

II.

Departementet kan samtykke i at gevinst ved avhendelse av fast eiendom, næring eller virksomhet og gevinst ved avhendelse av aksjer skal være fritatt for inntektsbeskatning, eller at gevinsten skal skattlegges etter lavere satser enn de som er fastsatt i Stortingets og kommunestyrets skattevedtak, når avhendelsen er ledd i en omorganisering eller omlegging av næringsvirksomhet med sikte på å få denne mer rasjonell og effektiv.

Fritakelse eller nedsettelse kan bare innrømmes når omstendighetene i særlig grad taler for det og det tillike er påtakelig at fritakelsen eller nedsettelsen vil lette omorganiseringen eller omleggingen.

Til fritakelsen eller nedsettelsen kan det knyttes vilkår, derunder med hensyn til anvendelsen av salgssummen eller deler av denne.

Bestemmelsene foran gjelder tilsvarende for skattepliktig tilskudd som ytes den skattepliktige mot at han som ledd i strukturrasjonalisering eller lignende nedlegger sin virksomhet eller deler av denne.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy