Innhold
Innhold
L06.06.1997 nr. 35

Oppgaveregisterloven

Lov om Oppgaveregisteret

L06.06.1997 nr. 35 Lov om Oppgaveregisteret.

§ 1. Formål

Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige organer pålegger næringsdrivende . Registeret skal til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner sted.

§ 2. Organisasjon

Kongen har ansvar for etablering, organisering og drift av Oppgaveregisteret. Oppgaveregisteret ledes av en registerfører som utpekes av Kongen.

Departementet kan gi nærmere regler om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon, føring av registeret, samt betaling for registerets tjenester.

§ 3. Informasjonsinnhenting unntatt fra lovens virkeområde

Kongen kan helt eller delvis unnta offentlige organers informasjonsinnhenting fra bestemmelsene i denne lov.

§ 4. Innsendelsesplikt

Før nye oppgaveplikter settes i kraft, eller eksisterende oppgaveplikter endres, plikter ethvert offentlig organ å sende melding til Oppgaveregisteret.

Oppgaveplikten kan ikke iverksettes før den er registrert i Oppgaveregisteret.

Kongen kan gi nærmere regler om hvilke opplysninger som skal følge med meldingen etter første ledd og om prosedyrene for behandlingen av disse, herunder bestemmelser om unntak fra iverksettelsesforbudet i andre ledd, samt frister for Oppgaveregisterets behandling av meldingen.

§ 5. Samordningsplikt

Offentlige organer plikter der det er praktisk mulig å samordne oppgaveplikter når oppgavepliktene egner seg for samordning.

En oppgaveplikt egner seg for samordning når denne inneholder samme opplysning som andre oppgaveplikter og de offentlige organer hver for seg har hjemmel til å innhente disse opplysningene fra de næringsdrivende.

Samordning kan blant annet skje ved at opplysninger overføres fra et offentlig organ til et annet, eller ved at to eller flere offentlige organer går sammen om felles informasjonsinnhenting eller felles tidspunkt for innrapportering.

Ved samordning av oppgaveplikter som skjer uten bistand av Oppgaveregisteret, plikter offentlige organ straks å melde fra til Oppgaveregisteret om slik samordning. Statistisk sentralbyrås virksomhet er ikke omfattet av denne plikten.

Kongen kan gi nærmere regler om hvordan samordning skal skje og gjøre unntak fra samordningsplikten.

§ 6. Unntak fra lovbestemt taushetsplikt

Når det er fattet endelig beslutning om samordning i henhold til § 5 første, annet og tredje ledd, kan slik samordning finne sted uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Unntaket i første ledd omfatter ikke lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå § 2-4.

§ 7. Retting av feil

Dersom opplysninger i et offentlig organs register er uriktig ført, eller det på annen måte er gjort feil i forbindelse med registreringen, skal feilen rettes av vedkommende organ uten ugrunnet opphold.

Gjelder feilen en opplysning som er samordnet, skal øvrige registre som er omfattet av samordningen, uten ugrunnet opphold varsles om feilen av det offentlige organet som oppdager feilen.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 9. Endringer i annen lovgivning

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:– – –.

[Forskrift til lov om Oppgaveregisteret]

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy