Innhold
Innhold
L25.08.1995 nr. 57

Pakkereiseloven 1995

Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)

L25.08.1995 nr. 57 Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). [OPPHEVET]

Kapittel 1. Anvendelsesområde og fravikelighet

§ 1-1. Anvendelsesområde

Loven gjelder for tilbud om pakkereiser og for avtaler om kjøp av pakkereiser som inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise. Kapittel 10 og 11 og § 3-1 gjelder også for andre reiser som nevnt i § 11-1 første ledd annet punktum og tredje ledd.

Kongen bestemmer i hvilken grad loven skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og kan herunder gi særlige regler av hensyn til de stedlige forhold.

§ 1-2. Lovens ufravikelighet

Loven kan, med mindre annet er angitt, ikke fravikes til skade for kunden når pakkereisen hovedsakelig er til personlig bruk for denne.

Bestemmelsene om reisegaranti gjelder uten hensyn til partenes avtale.

Kapittel 2. Definisjoner

§ 2-1. Pakkereise

Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer:

 • 1)

  transport,

 • 2)

  innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller

 • 3)

  andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Et arrangement som går inn under første ledd regnes som pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg.

Et arrangement går inn under første ledd når arrangøren legger opp til at kunden velger ut enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres.

§ 2-2. Arrangør og formidler

Som arrangør anses den som tilrettelegger pakkereiser og som tilbyr eller selger slike enten direkte eller gjennom en formidler. Vedkommende regnes likevel ikke som arrangør når virksomheten bare utøves leilighetsvis og ikke er et ledd i næringsvirksomhet.

Som formidler anses den som tilbyr eller selger pakkereiser som er tilrettelagt av en arrangør.

§ 2-3. Kunde

Som kunde anses den som inngår avtale om kjøp av en pakkereise, eller den i hvis navn avtalen om kjøpet inngås. Overdras pakkereisen til en annen i samsvar med § 4-4, anses den som har fått seg overdratt pakkereisen som kunde.

§ 2-4. Forbruker

Som forbruker anses en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Kapittel 3. Markedsføring, avtalens inngåelse og innhold

§ 3-1. Vilkår for annonsering og markedsføring

Annonsering eller annen form for markedsføring av pakkereiser eller andre reiser som nevnt i § 11-1 første ledd annet punktum og tredje ledd kan bare foretas når nødvendig garanti er stilt og årsgebyr er betalt i henhold til § 11-1.

I kataloger, brosjyrer og annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet, skal det fremgå at garanti er stilt. Dersom en pakkereise markedsføres under et annet navn enn navnet til den som har stilt garanti etter § 11-1, skal navnet på den som har stilt garanti oppgis.

§ 3-2. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Kataloger og brosjyrer som stilles til rådighet for kunden skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om prisen samt i nødvendig utstrekning om reisemål, transporter, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

§ 3-3. Opplysninger som skal gis før avtale inngås

Arrangøren skal før avtalen inngås gi kunden informasjon om avtalevilkårene . I tillegg skal kunden informeres om vesentlige praktiske forhold som har betydning for pakkereisen om pass, helsemessige formaliteter o.l. , samt om hvilke visumkrav som gjelder for borgere fra stater som er parter i EØS-avtalen. Avtalevilkårene skal bekreftes skriftlig eller på annen klar måte. Hvis avtalen er inngått skriftlig, skal kunden ha utlevert kopi av den.

For avtaler som inngås så kort tid før pakkereisen skal ta til at det ikke er mulig å overholde bestemmelsen i første ledd fullt ut, skal slik informasjon gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

§ 3-4. Opplysninger som skal gis før pakkereisen tar til

Arrangøren skal i god tid før pakkereisen skal ta til, gi kunden opplysninger om:

 • 1)

  transportarrangement og forsikringsmuligheter,

 • 2)

  på hvilken måte kunden kan komme i kontakt med arrangøren under pakkereisen, samt navn og adresse på lokale representanter som kunden kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer, og

 • 3)

  hvordan pårørende, dersom kunden er mindreårig, kan komme i kontakt med denne eller en lokal representant for arrangøren.

§ 3-5. Forskrift

Departementet kan gi bestemmelser om de vilkår avtalen skal inneholde, samt nærmere regler om de opplysninger som skal gis etter kapittel 3.

Kapittel 4. Avbestilling, overdragelse og forbehold

§ 4-1. Vederlagsfri avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen.

Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.

§ 4-2. Avbestilling mot vederlag

Kunden kan også utenfor de tilfeller som er nevnt i § 4-1 avbestille pakkereisen, men arrangøren kan i så fall kreve et passende avbestillingsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes på bakgrunn av tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens karakter.

Avbestillingsretten etter første ledd kan begrenses eller fravikes i den grad arrangørens avbestillingsrett overfor tredjemann er begrenset.

Arrangøren skal meddele kunden vilkårene for avbestilling før avtalen inngås.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om avbestilling etter §§ 4-1 og 4-2. Det kan herunder gis regler om adgangen til å begrense avbestillingsretten.

§ 4-3. Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom, ulykkeshendelse m.v.

Arrangøren skal tilby kunden en avbestillingsbeskyttelse som skal gi ham rett til å avbestille pakkereisen vederlagsfritt, eventuelt mot et mindre administrasjonsgebyr.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi kunden rett til å avbestille pakkereisen dersom det før denne er påbegynt inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos kunden selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for kunden å gjennomføre pakkereisen. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom hindringen rammer en annen i reisefølget, og det er urimelig å kreve at kunden skal gjennomføre pakkereisen uten at vedkommende person er med.

Avbestillingsbeskyttelsen skal også omfatte hendelser som er av plutselig og alvorlig karakter og som kunden verken kjente til eller burde ha kjent til da avtalen ble inngått og som gjør at det ikke er rimelig å kreve at kunden benytter seg av pakkereisen.

Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren eller formidleren om at pakkereisen avbestilles.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om avbestillingsbeskyttelsen, herunder regler om størrelsen på et eventuelt administrasjonsgebyr etter første ledd.

§ 4-4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i pakkereisen, forutsatt at han har underrettet arrangøren eller formidleren om dette innen rimelig tid før pakkereisen skal ta til. Overdragelse kan likevel ikke skje dersom dette er i strid med regler som arrangøren er bundet av.

Den som overdrar pakkereisen og den som får pakkereisen overdratt til seg, hefter solidarisk for betaling av et eventuelt restbeløp og de ekstra omkostninger som er en følge av overdragelsen.

§ 4-5. Forbehold om endringer av avtalevilkårene

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene til ulempe for kunden med mindre en slik adgang fremgår uttrykkelig av avtalen.

Forbehold om prisforhøyelse kan bare gjøres gjeldende hvis avtalen uttrykkelig gir mulighet for så vel prisforhøyelse som prisnedsettelse samt angir den presise beregningsmåte for slike endringer. Den avtalte pris kan ikke forhøyes de siste 20 dager før pakkereisen skal ta til etter avtalen.

Den avtalte pris kan bare forhøyes som følge av endringer i:

 • 1)

  transportomkostninger, herunder brennstoffpriser,

 • 2)

  skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavns-, landings- eller startavgifter, eller

 • 3)

  valutakurser som er anvendt ved beregningen av prisen for den aktuelle pakkereise.

§ 4-6. Underretningsplikt ved mangelfull oppfyllelse og endringer etter § 4-5

Dersom pakkereisen vil bli mangelfull eller arrangøren vil endre avtalevilkårene i samsvar med § 4-5, skal arrangøren snarest mulig underrette kunden om dette. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om reklamasjonsplikten etter § 5-1, om rettsvirkningene av at han ikke reklamerer innen fristen, samt om hvor slik reklamasjon skal rettes. Er denne opplysningsplikten forsømt, kan arrangøren ikke påberope seg for sen eller mangelfull reklamasjon etter § 5-1.

Dersom pakkereisen avlyses, skal arrangøren snarest mulig underrette kunden om dette og kundens rettigheter etter § 5-2.

Kapittel 5. Krav kunden kan gjøre gjeldende før pakkereisen er påbegynt

§ 5-1. Heving

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres etter § 4-5 og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 pst. skal alltid anses for å være til vesentlig ulempe.

Vil kunden heve avtalen, må han innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning etter § 4-6 første ledd, informere formidleren eller arrangøren om at han vil benytte seg av sin rett.

§ 5-2. Tilbakebetaling eller ny pakkereise ved heving eller avlysning

Dersom kunden hever avtalen etter § 5-1 eller arrangøren avlyser pakkereisen, har kunden rett til straks å få tilbakebetalt samtlige beløp som er betalt i henhold til avtalen, eller å delta i en pakkereise av tilsvarende eller høyere verdi såfremt arrangøren eller formidleren kan tilby dette.

Er den tilbudte pakkereise av høyere verdi, betaler kunden prisforskjellen, med mindre kunden har krav på tilsvarende erstatning etter § 5-3.

Kan det bare tilbys en pakkereise som er mindre verd, og kunden aksepterer tilbudet, har han rett til å få prisforskjellen refundert.

§ 5-3. Erstatning ved heving og avlysning

Ved heving etter § 5-1 kan kunden kreve erstatning av arrangøren for tap som følge av mangelen. Det samme gjelder for tap som følge av at pakkereisen blir avlyst. Erstatning kan likevel ikke kreves hvis:

 • 1)

  avlysningen skyldes at antall påmeldte til pakkereisen er mindre enn det minimum som er angitt i avtalen, og kunden har fått skriftlig melding om dette innen den avtalte frist, eller

 • 2)

  avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.

Kapittel 6. Krav kunden kan gjøre gjeldende etter at pakkereisen er påbegynt

§ 6-1. Mangler ved pakkereisen

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som en mangel dersom de er av mindre betydning og er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

§ 6-2. Avhjelp av mangler, prisavslag

Er pakkereisen mangelfull, kan kunden kreve at manglene blir avhjulpet når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangøren.

Tilbyr arrangøren å avhjelpe mangelen, kan kunden ikke kreve prisavslag eller heve avtalen hvis avhjelpen skjer innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden.

Blir mangelen ikke avhjulpet, har kunden rett til forholdsmessig prisavslag. Har kunden selv avhjulpet mangelen, settes prisavslaget til kostnadene ved avhjelpen med mindre dette fremstår som urimelig.

§ 6-3. Heving på grunn av mangler

Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i henhold til avtalen.

Hvis kunden hever avtalen i medhold av første ledd, har kunden, dersom det inngår et transportelement i pakkereisen, krav på vederlagsfri transport til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene.

§ 6-4. Erstatning som følge av mangler ved pakkereisen

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Dette gjelder likevel ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som nevnt i § 5-3 nr. 2.

Kunden kan, selv om han ikke har lidt noe tap, tilkjennes en godtgjørelse såfremt mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe.

I de tilfeller der arrangøren er fritatt fra erstatningsansvar etter annet ledd, skal han likevel hurtigst mulig yte kunden nødvendig bistand.

§ 6-5. Forholdet til erstatningsregler i transportrettslig lovgivning

Der mangler ved pakkereisen påfører kunden tap som reguleres av erstatningsreglene i transportrettslig lovgivning, gjelder disse reglene i stedet for erstatningsreglene i denne lov.

Arrangøren hefter likevel alltid overfor kunden for tap som nevnt i første ledd.

Kapittel 7. Formidlerens ansvar overfor kunden

§ 7-1. Formidlerens ansvar

Formidleren hefter overfor kunden for krav som i medhold av denne lov kan reises overfor arrangøren. Formidleren hefter likevel ikke for krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

Formidleren inntrer i kundens krav mot arrangøren. Regresskravet kan bortfalle eller nedsettes hvis kundens krav skyldes formidlerens forhold.

Kapittel 8. Reklamasjon

§ 8-1. Reklamasjonsplikt

Vil kunden påberope seg en mangel etter at pakkereisen er påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidleren melding om dette innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen.

Arrangøren eller formidleren kan ikke påberope seg unnlatt eller mangelfull reklamasjon hvis ikke kundens plikter etter første ledd er angitt i avtalen.

§ 8-2. Unntak fra reklamasjonsplikten

Uansett § 8-1 kan kunden gjøre mangelen gjeldende dersom arrangøren eller formidleren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Kunden kan uansett § 8-1 gjøre mangelen gjeldende for krav som følge av personskader.

Kapittel 9. Kundens plikter

§ 9-1. Plikt til å overholde ordensbestemmelser m.v.

Kunden skal rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren, reiseledere, transportører og andre som har ansvar i forbindelse med gjennomføringen av pakkereisen.

Kunden skal sørge for å ha med seg pass, eventuelt visum og andre dokumenter som er nødvendige for å gjennomføre pakkereisen.

Kapittel 10. Tvisteløsning

§ 10-1. Adgang til nemndbehandling

Dersom det på grunnlag av avtale mellom reiselivsbransjens organisasjoner og organisasjoner som organiserer eller representerer pakkereisekunder, er etablert en nemnd for behandling av tvister, kan hver av partene kreve nemndbehandling av en tvist hvor nemnda er kompetent. Vedtektene for nemnda skal godkjennes av departementet.

Nemnd etablert etter første ledd og som behandler tvister mellom arrangør eller formidler og forbruker, skal søke godkjenning etter lov om klageorganer for forbrukersaker.

§ 10-2. Opplysning om retten til å kreve nemndbehandling

Dersom det oppstår en tvist mellom en kunde og arrangør eller formidler skal kunden opplyses om retten til å kreve behandling i nemnda.

§ 10-3. Forholdet til de alminnelige domstoler

Så lenge en tvist er til behandling i nemnda kan ikke arrangør eller formidler bringe den inn for de alminnelige domstoler. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunkt begjæring om klagebehandling er kommet inn til nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet kan bringes direkte inn for tingretten.

§ 10-4. Plikt til nemnddeltakelse

Den som stiller garanti til Reisegarantifondet etter § 11-1 skal delta i nemnda for å sikre forbrukers mulighet til å klage på tjenestene som faller inn under denne lov.

Den som stiller garanti til Reisegarantifondet etter § 11-1 skal også betale et gebyr som bidrag til nemndas drift. Gebyret innkreves av Reisegarantifondet.

§ 10-5.

Opphevet ved lov 17 juni 2016 nr. 29 (ikr. 1 juli 2016 iflg res 17 juni 2016 nr. 703).

§ 10-6. Forskrifter

Departementet kan ved forskrift fastsette regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i kapittel 10.

Gebyr som nevnt i § 10-4 annet ledd fastsettes av departementet ved forskrift. Departementet kan ved forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning partene skal pålegges å betale for behandlingen i nemnda, samt i hvilken utstrekning en tapende part kan pålegges å erstatte motpartens omkostninger i anledning saken.

Departementet kan ved forskrift også fastsette regler om konsekvensene av at nemndas virksomhet opphører.

§ 10-7.

(Opphevd ved lov 8 sep 2006 nr. 62 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 8 sep 2006 nr. 1044).)

§ 10-8.

(Opphevd ved lov 8 sep 2006 nr. 62 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 8 sep 2006 nr. 1044).)

Kapittel 11. Reisegaranti

§ 11-1. Garantiplikt og reisegaranti

Arrangør av pakkereiser plikter å stille reisegaranti. Arrangøren plikter også å stille slik garanti for transport som skjer sammen med en pakkereise, forutsatt at den hovedsakelig er til personlig bruk for kunden.

Reisegaranti skal også stilles av formidler av pakkereise for utenlandsk arrangør hvis det ikke godtgjøres at arrangøren selv har stilt slik garanti.

Det skal videre stilles reisegaranti for reiser som består av separate transport- og innkvarteringstjenester som sammen har vesentlige likheter med en pakkereise, forutsatt at reisen hovedsakelig er til personlig bruk for kunden.

Med reisegaranti menes individuell garantistillelse i form av erklæring fra bank eller forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Reisegarantifondet kan godta at det stilles annen betryggende sikkerhet. Garantisten skal forplikte seg til etter påkrav å utbetale til fondet et beløp stort nok til å dekke omsetningen til enhver tid. Det skal videre innbetales et årsgebyr til Reisegarantifondet, som i hovedsak skal dekke fondets utgifter til administrasjon av reisegarantiordningen.

Garanti stilt etter reglene i annet land som er part i EØS-avtalen, trer i stedet for reisegaranti etter forrige ledd for pakkereiser som selges direkte fra forretningssted i et slikt land eller gjennom selvstendig formidler her i landet.

Arrangøren skal på forespørsel fra Reisegarantifondet godtgjøre at betryggende garanti er stilt.

§ 11-2. Reisegarantifondet

Reisegarantifondet skal administrere reisegarantiordningen. Reisegarantifondet kan gi de pålegg som er nødvendige for å sikre at bestemmelsene om reisegaranti etterleves.

Reisegarantifondet organiseres som en stiftelse etter stiftelsesloven. Utgiftene til Reisegarantifondets drift dekkes av fondet.

Fondsstyret skal innen tre måneder etter utløpet av hvert kalenderår avlegge regnskap og årsberetning til departementet.

§ 11-3. Reisegarantiens dekningsområde

Reisegarantien tjener som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag hvis en reise blir avlyst og det blir åpnet konkurs eller akkord hos arrangøren, eller kunden godtgjør at kravet forgjeves er gjort gjeldende mot arrangøren. Likeledes tjener reisegarantien som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag dersom arrangøren nekter å oppfylle avtalen på grunn av rettsstridig atferd fra en som har opptrådt på hans eller hennes vegne.

Ved reiseavbrudd tjener garantien som sikkerhet for tilbakebetaling av den del av vederlaget som svarer til ytelser som ikke er oppfylt overfor kunden. Den tjener videre som sikkerhet for utgifter til opphold og andre nødvendige utgifter før hjemreise kan skje. Dersom transport er en del av reisen, omfattes også utgifter som er nødvendige for å bringe kunden til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene.

Reisegarantifondet dekker bare krav overfor arrangører som har stilt den pliktige garanti.

§ 11-4. Fremgangsmåten ved dekning av garantien

Krav om dekning fra reisegarantien må fremsettes overfor Reisegarantifondet innen seks måneder etter at pakkereisen skulle ha vært avsluttet. Er kravet ubestridt, foretas utbetaling uten ugrunnet opphold. Bestrides kravet, kan utbetaling ikke foretas før tvisten er rettskraftig avgjort. Er det grunn til å tro at det vil bli satt frem krav som overstiger garantierklæringens beløp, kan utbetaling først finne sted når fondsstyret har fått oversikt over kravene.

Ved reiseavbrudd kan fondsstyret uten hinder av bestemmelsene i første ledd disponere garantien i den utstrekning dette finnes nødvendig for å ivareta kundenes tarv, herunder å bringe dem til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene.

§ 11-5. Klage

Pålegg gitt av Reisegarantifondet i medhold av § 11-2 første ledd kan påklages til departementet.

§ 11-6. Forskrifter

Departementet gir nærmere bestemmelser om fondet og fondets vedtekter, herunder bestemmelser om garantiens størrelse og det beløp som skal betales i årsgebyr. Departementet kan også gi forskrift til utfylling og gjennomføring av reisegarantiordningen.

§ 11-7. Straffebestemmelser

Med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3-1 og bestemmelsene i dette kapittel eller bestemmelser gitt i medhold av § 11-6.

Kapittel 12. Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 12-1. Ikrafttredelse m.v.

Loven trer i kraft fra den dag Kongen fastsetter.

Kongen kan fastsette overgangsbestemmelser og at enkelte bestemmelser i loven skal tre i kraft fra et senere tidspunkt enn loven for øvrig.

Loven får bare anvendelse på avtaler som blir inngått etter at loven er trådt i kraft.

§ 12-2. Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy