Innhold
Innhold
L30.04.1993 nr. 40

Partnerskapsloven [OPPHEVET]

Lov om registrert partnerskap

L30.04.1993 nr. 40 Lov om registrert partnerskap. [OPPHEVET]

§ 1.

To homofile personer av samme kjønn kan la sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av denne lov.

§ 2.

Ekteskapslovens kapittel 1 som gjelder vilkår for å inngå ekteskap og ekteskapsloven § 18a får tilsvarende anvendelse ved registrering eller anerkjennelse av partnerskap. Ingen kan inngå partnerskap så lenge et tidligere registrert partnerskap eller ekteskap består.

Ekteskapslovens kapittel 2 som gjelder prøving av ekteskapsvilkår og kapittel 3 som gjelder vigsel, får ikke anvendelse ved registrering av partnerskap.

Registrering av partnerskap kan bare skje dersom:

  • 1

    minst en av partene har norsk statsborgerskap og en av dem har bopel her i riket. Statsborgerskap i Danmark, Island eller Sverige likestilles med norsk statsborgerskap. Kongen kan bestemme at statsborgerskap i et annet land med lovgivning om registrert partnerskap som tilsvarer den norske, skal likestilles med norsk statsborgerskap.

  • 2

    minst en av partene har hatt bopel her de siste to år før registreringen.

Prøving av vilkårene og fremgangsmåten ved registrering av partnerskap skjer etter regler fastsatt av departementet.

§ 3.

Registrering av partnerskap har med de unntak som følger av § 4, samme rettsvirkninger som inngåelse av ekteskap.

Bestemmelser i norsk lovgivning som omhandler ekteskap og ektefeller gjelder tilsvarende for registrert partnerskap og registrerte partnere.

§ 4.

Adopsjonslovens regler om ektefeller gjelder ikke for registrert partnerskap.

Den ene registrerte partner kan likevel adoptere den andre partnerens barn, jf adopsjonsloven § 5 a annet ledd.

§ 5.

Uavhengig av bestemmelsen i ekteskapsloven § 30 b kan sak om oppløsning av registrert partnerskap som er inngått her i landet, alltid reises for norsk domstol.

§ 6.

Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

§ 7.

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy