Innhold
Innhold
L04.06.1976 nr. 39

Pengelotteriloven [OPPHEVET]

Lov om pengelotteri

L04.06.1976 nr. 39 Lov om pengelotteri. [OPPHEVET]

§ 1.

Det kan drives et pengelotteri i samsvar med forskrifter som godkjennes av Kongen. Overskottet nyttes slik Stortinget til enhver tid bestemmer.

§ 2.

Regler om årlig spillesum, antall trekninger og prisen på hvert lodd, fastsettes i forskriftene.

§ 3.

Lotteriet ledes av et styre på 3 medlemmer som oppnevnes av Kongen.

Med Kongens godkjenning overdrar styret salget av loddene til et selskap eller institusjon på vilkår som fastsettes ved avtale.

Styret fører tilsyn med at lotteriet drives i samsvar med avtalen, bestemmelsene i denne lov og forskriftene.

§ 4.

Summen av gevinstene skal utgjøre minst 50 pst. av spillesummen. Høyeste gevinst fastsettes av Kongen. Fordring på utbetaling av gevinst foreldes 1 år fra trekningsdagen.

§ 5.

Loddsalget foregår gjennom vedkommende institusjon eller selskap og ved forhandlere som institusjonen eller selskapet antar. Enhver som ellers forsettlig avhender eller søker å avhende lodd med fortjeneste eller som medvirker til dette, straffes med bøter.

§ 5 a.

Denne loven gjelder også på Svalbard.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks. Samtidig oppheves lov av 17 juli 1925, nr. 18 om opprettelse av et pengelotteri fra og med året 1928.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy