Innhold
Innhold
L05.06.1992 nr. 51

Postbankloven [OPPHEVET]

Lov om Postbanken BA (postbankloven)

L05.06.1992 nr. 51 Lov om Postbanken BA (postbankloven). [OPPHEVET]

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser.

§ 1-1. Lovens virkeområde.

Loven gjelder Postbanken BA og dens virksomhet.

§ 1-2. Bankens formål m.v.

Banken skal gjennom sin virksomhet bidra til å fremme sparing, samt effektiv kredittyting og effektive postgirotjenester og annen betalingsformidling i samfunnet.

Banken skal ha plikt og enerett til å tilby sine grunntjenester gjennom hele statens postselskaps nett.

§ 1-3. Partsstilling.

Banken har selv rettigheter og forpliktelser , og er part i avtaler med private og offentlige myndigheter og har partsstilling overfor domstol og andre myndigheter.

Kap. 2. Stiftelse.

§ 2-1. Stiftelse.

Banken skal anses stiftet når kapital som nevnt i § 4-1 første ledd er innbetalt og det er opprettet en datert og underskrevet stiftelsesprotokoll som i det minste angir Kongens beslutning om:

Bankens styre, herunder hvem som skal være styrets leder og nestleder.

Stiftelsesprotokollen skal dessuten angi konstituerende årsmøtes beslutning om:

 • 1.

  Bankens vedtekter.

 • 2.

  Valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens kontrollkomité.

 • 3.

  Valg av bankens revisor.

§ 2-2. Registrering i Foretaksregisteret.

Banken skal meldes til Foretaksregisteret senest seks måneder etter at banken er stiftet.

Kap. 3. Vedtekter.

§ 3-1. Vedtekter.

Banken skal ha vedtekter. Vedtektene vedtas av årsmøtet.

§ 3-2. Vedtektsendringer.

Endringer i vedtektene vedtas av årsmøtet.

Kap. 4. Eierforhold, egenkapital og utbytte m.v.

§ 4-1. Eierforhold m.v.

Banken eies av staten. Stortinget bevilger midler til bankens grunnfond og reservefond. Statens ansvar for bankens forpliktelser er begrenset til den innskutte kapital.

§ 4-2. Bankens fond.

Banken skal ha grunnfond, reservefond og fond for generelle reserveavsetninger til dekning av fremtidige tap på utlån, garantier m.v.

Reservefondet skal utgjøre minst halvdelen av grunnfondskapitalen. Inntil fondet har nådd den størrelse, skal det til fondet avsettes et beløp som svarer til 20 prosent av årsoverskuddet for så vidt det ikke medgår til dekning av underskudd fra tidligere år som ikke kan dekkes av fri egenkapital.

Reservefondet kan bare brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes av reserveavsetningene. Er reservefondet større enn påbudt, kan inntil en femtedel av det overskytende brukes til andre formål.

§ 4-3. Utbytte.

Utdeling av bankens midler til staten som ikke skjer ved nedsetting av grunnfondskapitalen, § 4-5, eller ved avvikling av banken, jf kapittel 10, kan bare foretas som utdeling av utbytte.

Som utbytte kan bare utdeles årsoverskudd i henhold til det fastsatte resultatregnskap for siste regnskapsår, udisponert overskudd fra tidligere år, etter fradrag for udekket tap og for den del av årsoverskuddet som i henhold til § 4-2 skal avsettes til reservefond. Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med forsiktig og god regnskapsskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forutsettes å ville inntreffe.

Beslutning om utdeling av bankens midler treffes av årsmøtet.

§ 4-4. Forhøyelse av grunnfondskapitalen ved nyinnbetaling.

Etter at banken er registrert i Foretaksregisteret, kan årsmøtet beslutte å øke grunnfondskapitalen ved innbetaling av ny kapital.

Møteprotokollen skal angi hvor mye innskuddet skal forhøyes med.

Grunnfondet skal være innbetalt eller overført til banken senest samtidig med at forhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. Forhøyelsen anses gjennomført når den er registrert i Foretaksregisteret.

§ 4-5. Nedsetting av grunnfondskapitalen.

Årsmøtet kan beslutte å sette ned statens grunnfondskapital. Møteprotokollen skal angi hvor mye kapitalen skal settes ned med, og om beløpet skal anvendes til:

 • 1.

  dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, eller

 • 2.

  tilbakebetaling til staten.

Beslutning som nevnt i første ledd nr. 2 kan ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettingen er full dekning for den gjenværende grunnfondskapital. Ved beregningen av beløpet skal balanse for det siste regnskapsår legges til grunn, men det skal tas tilbørlig hensyn til tap som måtte være lidt etter balansedagen. På årsmøtet skal det legges frem en bekreftelse fra revisor på at vilkårene i første og annet punktum er oppfylt. Bekreftelsen skal vedlegges protokollen.

Kap. 5. Bankens virksomhet m.v.

§ 5-1. Virksomhet.

Banken kan, i samsvar med bestemmelser i denne og andre lover og forskrifter gitt i medhold av disse, ta imot innskudd og utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at forretnings- og sparebanker utfører.

Banken må ikke drive eller delta som ansvarlig deltaker eller ansvarlig medeier i driften av varehandel, industri, skipsfart, forsikring eller annen næringsvirksomhet utenom virksomhet som er tillatt etter bestemmelsen i første ledd. Bestemmelsen i foranstående punktum er ikke til hinder for at banken midlertidig driver eller deltar i driften av slik virksomhet i den utstrekning det er nødvendig for å få dekning av krav. Kredittilsynet kan kreve at banken skal opphøre med slik virksomhet innen en viss frist.

Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner §§ 2-7, 2-8, 2-10 til 2-15 og 2-17 gjelder tilsvarende for banken. Kongen kan bestemme at lovens kapittel 2a om finanskonsern skal gjelde tilsvarende så langt det passer.

§ 5-2. Kapitaldekning.

Banken skal til enhver tid ha forsvarlig kapitaldekning. Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 og lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 21 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende.

§ 5-3. Likviditet.

Banken skal sørge for at den til enhver tid kan dekke sine forpliktelser ved forfall. Kongen kan fastsette nærmere regler om bankens minste beholdninger av likvide midler i forhold til bankens forpliktelser, herunder forpliktelser som ikke fremgår av balansen.

§ 5-4. Beholdning av fast eiendom, aksjer m.v.
§ 5-5. Medlemskap i bankenes sikringsfond.

Banken skal være medlem av Forretningsbankenes sikringsfond og svare avgift i henhold til reglene i §§ 2-7 og 2-8 i lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner.

Kap. 6. Styret og administrerende direktør.

§ 6-1. Styret.

Banken skal ha et styre på syv medlemmer. Administrerende direktør kan ikke være medlem av styret.

Årsmøtet oppnevner 5 av styrets medlemmer og varamedlemmer for et tidsrom av to år, og utpeker leder og nestleder. To medlemmer, og varamedlemmer til disse, velges av og blant de ansatte i banken.

Aksjeloven §§ 6-7 og 6-8 gjelder tilsvarende.

§ 6-2. Styrets myndighet.

Forvaltningen av banken hører under styret , som også påser at virksomheten drives i samsvar med lovgivningen, vedtekter og retningslinjer fastsatt av årsmøtet.

Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av banken og skal påse at virksomheten drives forsvarlig og at registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret treffer avgjørelser i de enkelte kredittsaker. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten. Styret utarbeider forslag til årsregnskap og årsberetning.

Styret kan ikke uten årsmøtets samtykke etablere konsernforhold som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kapittel 2a.

Før styret på vegne av banken inngår prinsippavtaler og andre avtaler av særlig viktighet med statens postselskap, skal endelig avtaleutkast forelegges departementet. Det samme gjelder årsplaner og vesentlige endringer i slike planer.

§ 6-3. Saksbehandlingsregler, flertallskrav m.v.

Nærmere regler om styrets møter og saksbehandling fastsettes i vedtektene.

§ 6-4. Administrerende direktør.

Banken skal ha en administrerende direktør som ansettes av styret.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av banken, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Administrerende direktør skal sørge for at bankens registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for bankens virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.

§ 6-5. Habilitet m.v.

Medlem av styre, kontrollkomité og administrerende direktør må ikke delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 6-6. Forbud mot å motta gaver m.v.

Aksjeloven § 6-17 gjelder tilsvarende.

Styret, eller den som representerer banken utad, må ikke treffe tiltak som er egnet til å gi noen en urimelig fordel på bankens bekostning.

§ 6-7. Taushetsplikt.

Tillits- og tjenestemenn og revisor i banken, og i statens postselskap, har taushetsplikt om det de i stillings medfør får kjennskap til om bankens eller bankkundes forhold hvis det ikke etter denne eller annen lov har plikt til å gi opplysninger. Taushetsplikten gjelder ikke meddelelser som styret eller noen som har fullmakt fra styret, gir på vegne av banken til en annen bank.

Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at banken driver kredittopplysningsvirksomhet i samsvar med lovgivningen for slik virksomhet. Taushetsplikt pålagt i medhold av denne eller andre lover er ikke til hinder for gjensidig utveksling av opplysninger mellom banken og statens postselskap i den utstrekning dette er nødvendig for statens postselskaps utføring av tjenester for banken.

§ 6-8. Styret og administrerende direktørs representasjonsrett.

Styret representerer banken utad, og tegner dennes firma.

Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller bestemte ansatte rett til å tegne bankens firma. Bestemmelser om fullmakt, inkludert begrensninger i styrets myndighet etter forrige punktum, kan fastsettes i vedtektene.

Administrerende direktør representerer banken utad i saker som omfattes av hans myndighet etter § 6-4.

§ 6-9. Overskridelse av representasjonsretten m.v.

Har noen som etter § 6-8 representerer banken utad ved handling på vegne av banken overskredet sin myndighet, er handlingen ikke bindende for banken dersom medkontrahenten innså eller burde innse at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville stride mot redelighet å gjøre handlingen gjeldende.

Kap. 7. Årsmøtet.

§ 7-1. Årsmøtets sammensetning og myndighet.

Staten representert ved departementet utøver den øverste myndighet i banken i årsmøtet. Slik myndighet kan ikke utøves utenom årsmøtet.

Bankens styre, administrerende direktør og revisor har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Administrerende direktør og styrets leder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. Bankens revisor har plikt til å være til stede for så vidt de saker som skal behandles er av slik art at hans nærvær kan anses nødvendig. Revisor skal innkalles når Riksrevisjonen krever det.

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter retningslinjer for bankens virksomhet. Retningslinjene skal være generelle instrukser for bankens styre og administrasjon.

§ 7-2. Ordinært årsmøte.

Ordinært årsmøte holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

På det ordinære årsmøte skal i det minste følgende spørsmål behandles og avgjøres:

 • 1.

  Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

 • 2.

  Fastsetting av bankens resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

 • 3.

  Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

 • 4.

  Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet.

§ 7-3. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når departementet, styret eller revisor krever det.

§ 7-4. Innkalling til årsmøte.

Styret innkaller til årsmøte.

Innkallingen til ordinært årsmøte foretas skriftlig senest to uker før møtet, og skal også inneholde styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisors beretning. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte foretas med en ukes varsel, om ikke kortere varsel i et særlig tilfelle er påtrengende nødvendig.

Til møtet innkalles de som etter § 7-1 annet ledd har rett til å være til stede på årsmøtet, samt Riksrevisjonen.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet. Vil vedtektene bli foreslått endret, skal hovedinnholdet av forslaget gjengis i innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med mindre samtlige av de som etter § 7-1 annet ledd har rett til å være til stede samtykker i det.

§ 7-5. Møteledelse og protokollasjon.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som velges av de tilstedeværende. Er noen av de som etter § 7-1 annet ledd har rett til å være til stede på møtet, uenig i årsmøtets beslutning, skal deres oppfatning føres inn i protokollen.

Kap. 8. Bedriftsforsamling.

§ 8-1. Bedriftsforsamlingens sammensetning.

Banken skal ha bedriftsforsamling med 12 medlemmer, eller et høyere antall, delelig med tre, som fastsettes av årsmøtet. 2/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer med vararepresentanter velges av årsmøtet. 1/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer og vararepresentanter velges av og blant de ansatte. Et flertall av de ansatte, eller fagforeninger som omfatter 2/3 av de ansatte, kan beslutte at det i tillegg skal velges observatører og vararepresentanter. Antallet observatører kan utgjøre inntil en halvpart av de ansattes medlemmer.

Kongen kan fastsette nærmere regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelsen av tvister om valget og om bortfall av verv som medlem av bedriftsforsamlingen.

§ 8-2. Tjenestetid.

Allmennaksjeloven § 6-36 om tjenestetid m.v. gjelder tilsvarende.

§ 8-3. Bedriftsforsamlingens myndighet.

Bedriftsforsamlingen skal gi uttalelse til årsmøtet om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og om styrets forslag om bruk av overskudd eller dekning av underskudd. Styrets forslag samt revisjonsberetning skal sendes bedriftsforsamlingens medlemmer senest en uke før saken behandles.

Før det treffes vedtak i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til bankens ressurser eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken, skal forslaget forelegges bedriftsforsamlingen til uttalelse.

Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret om en hvilken som helst sak.

§ 8-4. Møter i bedriftsforsamlingen m.v.

Bedriftsforsamlingens leder skal innkalle til møte så ofte som nødvendig, og dessuten når minst 1/6 av medlemmene eller styret krever det. Om ikke bedriftsforsamlingen for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har styremedlem, observatør og administrerende direktør rett til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Nærmere regler om bedriftsforsamlingens møter og saksbehandling fastsettes i vedtektene.

Godtgjørelsen til bedriftsforsamlingens medlemmer og observatører fastsettes av årsmøtet.

Kap. 9. Revisjon og kontroll

§ 9-1. Internkontroll.

Internrevisjon og annen internkontroll gjennomføres etter regler fastsatt av styret.

§ 9-2. Revisjon.

Årsmøtet skal velge revisor til å utføre revisjonsarbeidet i banken og i tilfellet å kontrollere utførelsen av den daglige revisjon.

Revisor skal være statsautorisert.

Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av årsmøtet for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk.

Revisorloven § 5-4, § 5-6 og § 6-2 gjelder tilsvarende.

Revisjonen gir sine antegnelser og meldinger gjennom kontrollkomiteen til årsmøtet.

Revisor som gjør seg skyldig i pliktbrudd eller legger for dagen at han ikke er skikket til å utføre sitt verv, skal fjernes av årsmøtet. Vedkommende kan anke denne avgjørelse inn for Kredittilsynet.

§ 9-3. Kontrollkomité.

Banken skal ha en kontrollkomité med minst tre medlemmer og minst ett varamedlem med en funksjonstid på to år. Medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet. Et medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54 annet ledd. Valget av dette medlem skal godkjennes av Kredittilsynet. Kredittilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i de to foregående punktum. Kontrollkomiteen velger selv sin leder og nestleder hvis ikke vedtektene legger denne myndighet til årsmøtet.

Styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller tjenestemann i banken kan ikke velges til medlem eller varamedlem av kontrollkomiteen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndige eller som står i samarbeids-, underordnings- eller avhengighetsforhold til eller er gift med eller samboende med eller i rett opp- eller nedstigende linje eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordnet tjenestemann i banken. Heller ikke kan det velges noen som er gått konkurs, har åpnet gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Inntrer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer han eller hun ut av kontrollkomiteen. Istedenfor det medlem som trer ut, velges ved første anledning nytt medlem for resten av hans valgperiode.

Årsmøtet fastsetter instruks for komiteens arbeid. Instruksen skal godkjennes av Kredittilsynet.

§ 9-4. Riksrevisjonens kontroll.

Aksjeloven § 20-6 gjelder tilsvarende.

Kap. 10. Avvikling.

§ 10-1. Avvikling.

Årsmøtet kan bestemme at banken skal avvikle virksomheten. Vedtaket må godkjennes av Kongen. Kongen oppnevner i tilfelle avviklingsstyre og kan fastsette nærmere regler om avvikling av banken.

Aksjeloven kapittel 16 får tilsvarende anvendelse på avvikling av banken, likevel slik at Kredittilsynet trer i skifterettens sted.

§ 10-2.

(Opphevd ved lov 6. des. 1996 nr. 75 fra 1. jan. 1997.)

Kap. 11. Erstatning og straff.

§ 11-1. Erstatningsansvar.

Styremedlem, administrerende direktør, medlem av kontrollkomiteen og revisor plikter å erstatte skade som vedkommende under utførelsen av sin oppgave forsettlig eller uaktsomt volder banken, staten eller andre.

Erstatningsansvaret etter første ledd kan lempes for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers.

Beslutning om at banken skal gjøre erstatningsansvar gjeldende etter denne bestemmelsen treffes av årsmøtet.

§ 11-2. Straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelse gitt med hjemmel i loven eller som medvirker til dette straffes med bøter, eller under særlig skjerpede omstendigheter med fengsel i inntil 1 år, dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelse.

Kap. 12. Øvrige bestemmelser.

§ 12-1. Forholdet til annen lovgivning.

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) gjelder ikke for banken. Lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) og lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) gjelder ikke for ansatte i banken.

Tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 om fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn skal fortsatt gjelde for arbeidstakere som etter omdanningen fra Postsparebanken til Norges Postbank blir sagt opp av grunn som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 (a), (b) og (c), og som var omfattet av disse reglene før omdanningen. Fortrinnsretten til annen statsstilling og retten til ventelønn etter forrige punktum opphører på et nærmere fastsatt tidspunkt etter omdanningen. Tidspunktet fastsettes av departementet. Bestemmelsene i dette ledd gjelder tilsvarende for ansatte i Postgiro som går over i bank som eies av staten ved Postverket.

Aksjeloven gjelder ikke for banken med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av denne lov.

Lov av 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene gjelder tilsvarende for banken og dens virksomhet.

§ 12-2. Utfyllende regler.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om banken og dens virksomhet.

II. Endringer i andre lover

– – –

III. Ikrafttredelse og overgangsregler

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelser skal tre i kraft til ulik tid.

Kongen kan gi nærmere overgangsregler. Kongen kan fastsette overgangsregler for beregning av garantiavgiften banken skal betale til staten for 1995 og 1996.

Kongen fastsetter nærmere hvordan overføring av Postgiros virksomhet til banken skal finne sted, herunder overføring til banken av eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fordringshavere og øvrige rettighetshavere til Postgiro og Postverket, hvis krav eller rettigheter er knyttet til Postgiros virksomhet som overføres til banken, kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy