Innhold
Innhold
L18.06.1999 nr. 42

Postbankloven

Lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

L18.06.1999 nr. 42 Lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap.

§ 1. Formål

Formålet med loven er å regulere forholdet til forretningsbankloven, aksjeloven, postbankloven og visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap (Postbanken AS).

§ 2. Omdanning

Postbanken BA kan oppløses ved at bankens eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet overføres til Postbanken AS som statens innskudd i selskapet mot at staten erverver samtlige aksjer i det. Postbankloven § 10-1, jf. aksjeloven kapittel 16, gjelder ikke ved oppløsning av Postbanken BA etter første punktum.

§§ 3-4.

(Opphevet ved lov 25 juni 1999 nr. 55 (i kraft 1 des 1999 iflg. res. 12 nov 1999 nr. 1168).)

§ 5. Overføring av offentlige rettigheter m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v. som gjelder Postbanken BA, blir ved omdanningen av banken til aksjeselskap overført til Postbanken AS.

§ 6. Overføring av forpliktelser

Ved omdanningen av Postbanken BA til aksjeselskap overføres Postbanken BAs forpliktelser til Postbanken AS med frigjørende virkning for Postbanken BA. Slike forpliktelser kan som følge av oppløsning av Postbanken BA heller ikke gjøres gjeldende mot staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføring etter første ledd eller gjøre gjeldende at overføringene utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 7.

(Opphevet ved lov 25 juni 1999 nr. 55 (i kraft 1 des 1999 iflg. res. 12 nov 1999 nr. 1168).)

§ 8. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks, med unntak av § 9 nr. 1 til 12 som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan gi overgangsregler.

§ 9. Endringer i andre lover

Fra det tidspunkt som fremgår av § 8 gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy