Innhold
Innhold
L13.06.1924 nr. 4

Premieobligasjonsloven

Lov om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån

L13.06.1924 nr. 4 Lov om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån.

§ 1.

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier skal ikke være til hinder for, at lån, som opptas for statskassens regning, emitteres som premieobligasjonslån ved utstedelse og utbydelse til salg av ihendehaverobligasjoner med premier.

§ 2.

Fordring på utbetaling av gevinst foreldes i tre år fra forfallsdagen. Fordring på renter foreldes i tre år fra en rentetermins forfallsdag. Fordring på en uttrukken obligasjons kapitalbeløp foreldes i ti år fra obligasjonens forfallsdag.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy