Innhold
Innhold
L11.06.1993 nr. 66

Pristiltaksloven

Lov om pristiltak

L11.06.1993 nr. 66 Lov om pristiltak.

§ 1. Fullmakt til prisregulering.

Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette:

 • 1)

  vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår, eller

 • 2)

  vedtak om meldeplikt for endring av størrelser i nr. 1.

Kongen skal gi melding til Stortinget om særlig viktige reguleringer som vedtas etter første ledd.

§ 2. Urimelige priser og forretningsvilkår.

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige . Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser .

Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art, uten hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser som godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller liknende.

§ 3. Kontrollmyndigheter og opplysningsplikt.

Konkurransetilsynet eller den Kongen bestemmer skal kontrollere at § 2 og vedtak i medhold av § 1 overholdes. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvordan kontrollen skal utføres.

Enhver plikter å gi kontrollmyndighetene de opplysninger og utlevere de dokumenter for gransking som disse myndigheter krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, blant annet for å undersøke en mulig overtredelse av denne lov eller vedtak i medhold av denne lov, eller for å undersøke prisforhold m.v. ellers. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist både fra enkelte og fra grupper av ervervsdrivende. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet for å få utlevert det materiale som kontrollmyndighetene har behov for.

Den kontrollerte har plikt til å la kontrollmyndighetene få besiktige bedrifter, andre faste eiendommer og løsøregjenstander.

Kontrollmyndighetene skal gis adgang til datamaskin eller annet teknisk hjelpemiddel for å få tilgang til informasjon som er tilgjengelig ved bruk av slikt hjelpemiddel.

Opplysninger som kreves etter annet ledd kan gis uten hinder av den lovbestemte taushetsplikt som ellers påhviler skattemyndigheter og myndigheter som har til oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet. Slik taushetsplikt er heller ikke til hinder for at dokumenter som befinner seg hos slike myndigheter, utleveres for gransking.

§ 4. Straff.

Med bøter eller med fengsel inntil tre år straffes den som uaktsomt eller forsettlig:

 • a)

  overtrer denne lovs § 2 eller vedtak etter denne lovs § 1,

 • b)

  unnlater å etterkomme pålegg om opplysninger og/eller medvirke til gransking etter § 3,

 • c)

  gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til kontrollmyndighetene.

Den som har kjøpt en ting eller rettighet eller mottatt en ytelse på ulovlige vilkår, kan bare straffes for medvirkning hvis han eller hun har tilskyndet eller forledet til overtredelsen.

Under skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil seks år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger skjerpende omstendigheter skal det blant annet legges vekt på faren for stor skade eller ulempe, den tilsiktede vinning ved overtredelsen, overtredelsens omfang og varighet, utvist skyld, om overtredelsen er søkt skjult ved falske regnskaper eller lignende oppgaver og om den skyldige tidligere er straffet for overtredelse av økonomisk reguleringslovgivning.

I bestemmelse som er fastsatt i medhold av § 1 kan det fastsettes at brudd på bestemmelsen ikke skal medføre straff.

§ 5. Inndragning.

Dersom noen har tatt høyere pris enn lovlig etter bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov, kan det inndras et beløp som antas å svare til den oppnådde merpris . Dette gjelder uten hensyn til om forholdet kan medføre straffansvar.

Inndragning av merprisen foretas enten hos den som har tatt den ulovlige pris eller hos den han eller hun har handlet på vegne av eller til fordel for eller hos begge.

Fradrag skal gjøres for det beløp som den ansvarlige har tilbakebetalt til den skadelidte eller som den ansvarlige i dommen eller forelegget blir tilpliktet å betale tilbake.

Dersom det er betalt offentlig avgift av inndragningsbeløpet, skal det gjøres fradrag tilsvarende den innbetalte avgift.

Dersom den ansvarlige er et foretak som inngår i et konsern, hefter foretakets morselskap og morselskapet i det konsern foretaket er en del av, subsidiært for inndragningsbeløpet. Med konsern menes her foretak som inngår i en eierstruktur som nevnt i aksjeloven § 1-3 og selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav h, jf. annet ledd.

Adgangen til å reise sak med krav på inndragning etter denne paragraf faller bort når det har gått ti år etter at merprisen er oppnådd.

§ 6. Tilbakebetaling av ulovlig merpris.

Den som har betalt høyere pris enn lovlig , kan kreve overprisen tilbakebetalt dersom han eller hun ikke etter forholdene må anses for i vesentlig grad medansvarlig for overtredelsen.

Krav om at den avtalte pris skal settes ned til lovlig pris eller krav om tilbakebetaling av overprisen, gir ikke den annen part rett til å heve avtalen dersom:

 • 1)

  det gjelder ervervsmessig omsetning av ting eller ytelser til forbruker, eller

 • 2)

  hevingen ville virke urimelig under hensyn til den skyld begge parter har utvist og omstendighetene for øvrig .

§ 7. Ikrafttredelse m.v.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen bestemmer om og i hvilken utstrekning bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov skal gjelde for Svalbard.

§ 8. Endring i andre lover.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy