Innhold
Innhold
L21.06.1985 nr. 80

Prokuraloven

Lov om prokura

L21.06.1985 nr. 80 Lov om prokura.

§ 1.

Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.

Om registrering av prokura gjelder bestemmelsene i lov om registrering av foretak.

§ 2.

Prokura kan gis flere personer slik at de bare kan nytte den i fellesskap (kollektivprokura) . Annen innskrenkning i prokuristens fullmakt etter § 1 kan ikke registreres (jfr. registreringsloven § 3-7 tredje ledd) og heller ikke gjøres gjeldende overfor godtroende tredjemann.

§ 3.

Når en prokurist tegner firmaet, skal han til dette gjøre en tilføyelse som viser prokuraforholdet (pr prokura, p p eller annen forkortelse av disse ord). For øvrig gjelder reglene om firmategning i foretaksnavneloven § 7-1.

§ 4.

En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

§ 5.

Prokura kan når som helst tilbakekalles . Prokurafullmakten faller ikke bort om innehaveren av et registrert enkeltpersonforetak dør. Er enkeltpersonforetaket ikke registrert, gjelder regelen i avtaleloven § 21.

§ 6.

Loven tar til å gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy