Innhold
Innhold
L05.10.2001 nr. 1134

Prov. anordn. mot finansiering av terrorisme [OPPHEVET]

Provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme m.m

L05.10.2001 nr. 1134 Provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme m.m. [OPPHEVET]

§ 1.

Med terrorhandlinger menes i denne anordning

 • a)

  ulovlig bruk av, eller trussel om ulovlig bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål, jf. sikkerhetsloven § 3 nr. 5, og

 • b)

  handlinger som nevnt i FNs konvensjon 9. desember 1999 om bekjempelse av finansieringen av terrorisme artikkel 2 nr. 1 bokstav a og b.

§ 2.

Med bøter eller fengsel inntil 15 år straffes den som forsettlig stiller til rådighet, samler inn eller på annen måte skaffer økonomiske midler eller verdier i den hensikt at disse helt eller delvis skal brukes til å forberede eller gjennomføre en terrorhandling, eller med viten om at midlene eller verdiene er ment å brukes slik. Medvirkning straffes på samme måte.

Handlingen er straffbar i Norge også når den er begått i utlandet av en norsk statsborger eller noen i Norge hjemmehørende person, eller når den er begått av utlending i utlandet.

§ 3.

Med bøter eller fengsel inntil 10 år straffes den som forsettlig stiller økonomiske midler, verdier eller tjenester til rådighet for

 • a)

  en person som med skjellig grunn kan mistenkes for å forberede eller gjennomføre en forbrytelse som nevnt i § 1 eller § 2,

 • b)

  et foretak som den mistenkte eier eller som han har vesentlig innflytelse over, eller

 • c)

  en person eller foretak som handler på vegne av eller på instruks fra den mistenkte eller et foretak som nevnt i bokstav b.

Medvirkning straffes på samme måte. § 2 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 4.

Når noen med skjellig grunn mistenkes for å forberede eller gjennomføre en handling som nevnt i § 1 eller § 2, skal politimesteren, visepolitimesteren, Overvåkingssjefen eller fra 1. januar 2002 sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste uten ugrunnet opphold beslutte å fryse ethvert formuesgode som tilhører

 • a)

  den mistenkte,

 • b)

  foretak som den mistenkte eier eller som han har vesentlig innflytelse over, eller

 • c)

  personer eller foretak som handler på vegne av eller på instruks fra den mistenkte eller et foretak som nevnt i bokstav b.

Dersom en finansinstitusjon har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til handling som nevnt i § 1 eller § 2, skal finansinstitusjonen av eget tiltak oversende opplysninger om alle forhold som kan tyde på slik overtredelse til Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM. På anmodning fra ØKOKRIM plikter finansinstitusjonen å gi ØKOKRIM alle nødvendige opplysninger vedrørende den mulige overtredelsen. Kunde eller tredjemann skal ikke gjøres kjent med at det er oversendt opplysninger som nevnt. Plikten etter leddet her gjelder også for institusjonens tjenestemenn.

Beslutningen om å fryse formuesgoder skal være skriftlig, identifisere den mistenkte og gi en kort beskrivelse av grunnlaget for beslutningen.

Med formuesgode menes økonomiske midler og verdier. Som formuesgode regnes også avkastning og andre fordeler av et formuesgode.

Med å fryse et formuesgode menes å hindre noen i å råde faktisk eller rettslig over formuesgodet. Beslutningen om å fryse kan ikke gjelde formuesgoder som er helt nødvendige til underhold av den som beslutningen retter seg mot, eller av hans husstand.

§ 5.

Påtalemyndigheten skal snarest mulig og senest innen sju dager etter at den har truffet beslutning etter § 4, bringe saken inn for forhørsretten, som avgjør om beslutningen skal opprettholdes. Ender fristen på en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med en helgedag, forlenges fristen til den nærmest påfølgende virkedag. Rettens beslutning treffes ved kjennelse. Før retten treffer avgjørelsen, skal den mistenkte og andre som avgjørelsen rammer, varsles og gis anledning til å uttale seg.

Er det strengt nødvendig av hensyn til etterforskningen, kan rettens beslutning etter første ledd treffes uten at den mistenkte eller andre som rammes er varslet, og uten at kjennelsen blir meddelt dem. Retten skal samtidig fastsette en frist for når kjennelsen skal meddeles. Fristen skal ikke overstige fire uker, men kan forlenges av retten ved kjennelse med inntil fire uker ad gangen. Når fristen for utsatt underretning er utløpt og ikke forlenget, skal den mistenkte og andre som rammes, underrettes om kjennelsen etter første ledd og om at de har rett til å få brakt inn for retten spørsmålet om hvorvidt beslutningen skal opprettholdes. Reglene i straffeprosessloven § 100a gjelder tilsvarende ved beslutning etter leddet her.

Påtalemyndigheten skal snarest mulig etter at retten har truffet beslutning om å fryse formuesgoder med hjemmel i anordningen her, vurdere om det er grunnlag for å ta beslag eller heftelse i formuesgodene, jf. straffeprosessloven kapittel 16 og 17. Begjæring om beslag eller heftelse skal bringes inn for retten innen fire uker hvis ikke retten har satt en lengre frist. Straffeprosessloven § 205 første ledd gjelder ikke. Mener påtalemyndigheten at det ikke er grunnlag for å ta beslag eller heftelse, skal beslutningen om å fryse formuesgodet uten ugrunnet opphold oppheves.

Påtalemyndigheten kan pålegge enhver å yte nødvendig bistand for å fryse et formuesgode. Er det aktuelt å begjære utsatt underretning etter annet ledd, kan påtalemyndigheten også pålegge enhver å bevare taushet om beslutningen om å fryse formuesgodet inntil utsatt underretning blir gitt. Påtalemyndigheten skal snarest varsle den som har fått pålegg om taushetsplikt, når taushetsplikten har opphørt.

§ 6.

Den som handler i strid med pålegg om bistand eller om taushet som er gitt i medhold av § 5, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Den som forsettlig overtrer meldeplikten i § 4 annet ledd, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. På samme måte straffes den som ikke etterkommer anmodning fra ØKOKRIM om å få opplysninger i henhold til § 4 annet ledd annet punktum.

§ 7.

Anordningen trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy