Innhold
Innhold
L23.03.1909

Regjeringsinstruksen

Instruks for Regjeringen

L23.03.1909 Instruks for Regjeringen.

§ 1.

1. I statsrådet, som består av så mange medlemmer som til enhver tid bestemt, er statsministeren formann og kan som sådan forlange av ethvert av Regjeringens departementer enhver oplysning som han måtte finne anledning til, om enhver under vedkommende departement hørende sak.

Statsministeren skal påse, at der – bortsett fra uforutsette forfallstilfelle – nårsomhelst med kort varsel kan tilkalles det fornødne antall statsråder til avholdelse av beslutningsdyktig statsråd.

2. Ethvert av statsraadets medlemmer er i regelen chef for et departement.

3. Statsraadet bistaas av en statssekretær.

§ 2.

1. Regjeringens departementer er indtil videre:

 • 1

  For Utenrikske Anliggender.

 • 2

  For Kirke- og Undervisningsvæsenet.

 • 3

  For Justis- og Politivæsenet.

 • 4

  For Handel, Sjøfart og Industri.

 • 5

  For Landbruksvæsenet.

 • 6

  For de Offentlige Arbeider.

 • 7

  For Finans- og Toldvæsenet.

 • 8

  For Forsvarsvæsenet.

 • 9

  For Revisionsvæsenet.

2. Den nærmere fordeling av forretningene mellem departementerne foregaar i overensstemmelse med de forskjellige forskrifter, som derom til enhver tid er gjeldende.

3. På samme maate forholdes med hensyn til forretningenes og personalets fordeling inden hvert enkelt departement.

4. Til fælles bistand for samtlige departementer har statssekretæren at besørge – protokollation m.v. av de beslutninger som fattes i statsraadet.

§ 3.

Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.

§ 4.

1. I enhver sak, som forelegges enten Kongen eller den efter Grunnloven innsatte Midlertidige Regjering til avgjørelse, har den foredragende statsråd nøiaktig å fremstille sakens beskaffenhet tillikemed de vesentligste omstendigheter som bør komme i betraktning ved dens avgjørelse samt å fremsette bestemt innstilling om, hvad der efter hans formening bør besluttes i saken.

2. Den foredragende statsråd bør som regel ha med sig i statsrådet en referatliste over de saker som skal foredrages samt så mange avskrifter av listen som til bruk under saksbehandlingen i statsrådet anses nødvendig. Han avmerker på stedet i sin referatliste de saker som er avgjort.

3. Hvad her er bestemt om departementsforedrag, skal også gjelde innstillinger som undtagelsesvis ikke støtter sig til et sådant, men utgår fra det samlede statsråd. Sådanne innstillinger likesom dissenterende vota blir å innføre eller innhefte i en særskilt referatprotokoll for Statssekretariatet, når de er av det omfang, at de ikke uten ulempe kan inntas i de almindelige statsrådsprotokoller.

4. Statssekretæren har til sådan tid og på sådan måte, som statsrådets formann bestemmer, å fremlegge protokoll over de i statsråd avgjorte saker. Protokollen føres særskilt for hvert statsråd. Ethvert medlem av statsrådet kan kreve protokollen oplest eller på annen måte forvisse sig om, at det statssekretæren har innført, er overensstemmende med, hvad der i statsråd er besluttet. Statssekretæren, parafererer protokollen og er dermed ansvarlig for, at den er overensstemmende med de av Kongen eller den Midlertidige Regjering fattede beslutninger.

5. Dissenterende vota er det den eller de dissenterendes plikt å formulere til protokollen.

6. Statsrådsprotokollen underskrives av de medlemmer av statsrådet som har deltatt i forhandlingene eller beslutningene, og forelegges derefter Kongen til underskrift, når beslutningene er fattet av ham.

7. Over de diplomatiske saker og militære kommandosaker som i statsrådet besluttes hemmeligholdt, føres særskilte statsrådsprotokoller.

8. Ethvert departementsforedrag bør snarest mulig innføres eller, forsåvidt det er trykt, innheftes i vedkommende departements referatprotokoll.

§ 5.

1. Følgende saker kan avgjøres av vedkommende departement uten at foredrages for Kongen eller den Midlertidige Regjering:

 • a.

  De som vedkommer regnskapsvæsenet samt regnskapers revision og decision i overensstemmelse med gjældende lover, reglementer og bestemmelser.

 • b.

  Anvisninger av penger til utgifter og uttællinger overensstemmende med gjeldende lover og bevilgninger.

 • c.

  Saker, som kun vedkommer en bestemt iverksættelse av love og anordninger, av Stortinget fattede beslutninger eller av resolutioner, git av Kongen eller den Midlertidige Regjering.

 • d.

  Saker som ved love eller anordninger er overlatt til vedkommende departements avgjørelse eller som ved særskilte kongelige resolutioner er eller herefter maatte bli bestemt avgjort paa saadan måte.

 • e.

  Saker, som, om de end ikke likefrem hører under nogen av de foran nævnte, dog hittil stadig har været avgjort av vedkommende departement.

 • f.

  Oppnevning av delegasjoner og utsendinger, når vervet er av kort varighet, og oppnevning av utredningsutvalg.

2. Vedkommende departementssjef kan bringe en sak som han etter bestemmelsen foran selv kan avgjøre, inn for Kongen, når han finner at det bør gjøres på grunn av sakens særegne betydning eller tvilsomhet.

§ 6.

Alle saker, hvorom det efter lovgivningens bud eller efter deres beskaffenhet tilkommer Kongen at træffe beslutning, og hvis avgjørelse ikke efter Grunnlovens bestemmelser i saa henseende er betrodd den Midlertidige Regjering eller i henhold til derom gjældende bestemmelser er betrodd vedkommende departementer, blir at foredrage for Kongen paa den i § 4 foreskrevne måte.

§ 7.

1. Statssekretæren opbevarer rikets segl og er ansvarlig for, at det ikke uten behørig bemyndigelse blir påtrykt noget dokument. Han har å utferdige og parafere alle akter, bestallinger m.v. som underskrives av Kongen eller av den Midlertidige Regjering, samt å innestå for, at disse akter m.v. er i overensstemmelse med de falne resolusjoner eller de lovbestemmelser efter hvilke dokumentene er utferdiget.

2. Fremdeles påligger det statssekretæren som chef for Statssekretariatet:

 • a.

  Å opbevare de protokoller som omhandles i § 4 nr. 3-7. De almindelige statsrådsprotokoller skal han la innbinde i kronologisk orden og oversende til Stortinget. De hemmelige statsrådsprotokoller over diplomatiske saker og militære kommandosaker skal forbli under statssekretærens personlige forvaring, inntil de kan sendes til den ved Grunnlovens § 75 f. anordnede særlige komité av Odelstinget.

 • b.

  Å motta og åpne alle innløpende saker, forsåvidt de ikke har utskrift til et bestemt departement, og oversende dem til rette vedkommende.

 • c.

  Å påse, at alt stoff som skal tas inn i Lovtidendens første avdeling, snarest mulig føres inn av tidendens redaktør.

 • d.

  Å la føre fornødne journaler og fortegnelser over de ekspedisjoner og akter som passerer Statssekretariatet eller der utferdiges, samt kopibok for utgående brev.

 • e.

  Å avgi til ethvert departement, ethvert for sitt vedkommende, meddelse om de beslutninger som er fattet av Kongen eller den Midlertidige Regjering samt, såfremt beslutningen avviker fra vedkommende departements innstilling, grunnene for den trufne avgjørelse overensstemmende med hvad der i så henseende er tilført statsrådsprotokollen.

 • f.

  Å paase, at Statssekretariatets tjenestemenn nøie overholder sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy