Innhold
Innhold
L14.08.1918 nr. 4

Rettergangsordningens ikrafttredelseslov

Lov om rettergangsordningens ikrafttræden

L14.08.1918 nr. 4 Lov om rettergangsordningens ikrafttræden.

I. Tiden for ikrafttrædelsen.

§ 1.

Denne lov trer i kraft den 1 juli 1927 tillike med følgende lover:

 • 1.

  lov om domstolene av 13 august 1915,

 • 2.

  lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13 august 1915,

 • 3.

  lov om tvangsfullbyrdelse av 13 august 1915,

 • 4.

  lov om skifte- og konkurssaker av 21 juli 1916,

 • 5.

  lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. av 21 juli 1916,

 • 6.

  lov av 14 desember 1917 om forandringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker av 1 juli 1887,

 • 7.

  lov av 26 april 1918 om forandringer i lov om betaling for offentlige forretninger av 6 august 1897,

 • 8.

  lov om utdrag av ankesaker i Høiesterett,

 • 9.

  lov om offentlige auksjoner og licitasjoner.

II. Lovbestemmelser som ophæves.

§ 2.

Forsaavidt de fremdeles er gjældende, ophæves alle ældre lovbestemmelser, som staar i strid med de i § 1 nævnte lover.

Av lovbestemmelser, som er utfærdiget før utgangen av 1917, ophæves saaledes;

– – –

III. Lovbestemmelser som forandres.

§ 3.

Forretninger, som efter den ældre lovgivnings bestemmelser skal utføres av overretten, skal herefter utføres av lagmandsretten, hvis ikke andet er bestemt.

§ 4.

Forretninger, som efter den ældre lovgivnings bestemmelser skal utføres av underretten eller underdommeren (sorenskriveren), skal herefter utføres av tingretten.

Forretninger, som er henlagt under sjøretten, utføres av tingretten.

§ 5.

(Opphevet ved lov 7 juni 1935 nr. 2.)

§ 6.

(Opphevet ved lov 26 april 2002 nr. 12 (i kraft 1 juli 2002).)

§ 7.

(Opphevet ved lov 26 april 2002 nr. 12 (i kraft 1 juli 2002).)

§ 8.

(Opphevet ved lov 26 april 2002 nr. 12 (i kraft 1 juli 2002).)

§ 9.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 10.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 11.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 12.

Uforfalt fordring på lønn eller annen ytelse som nevnt i lov om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 kan ikke rettsgyldig overdras eller pantsettes . For så vidt angår erstatningskrav som nevnt i § 2-7 annet ledd bokstav f, gjelder dog reglene i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-10.

Overdragelse av uforfalt fordring på trygd, pensjon eller annen ytelse som nevnt i lov om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 annet ledd bokstav b, c og e og som er bestemt til vanlig underhold, kan likevel skje til pensjonsinnretning, arbeidsgiver eller offentlig myndighet i den utstrekning disse yter lønn, stønad til vanlig underhold eller liknende ytelser til vedkommende for samme tidsrom.

Overdragelse som nevnt i annet ledd kan også skje ved bestemmelse i tariffavtale eller offentlig lønnsregulativ.

§ 13.

(Opphevet ved lov 8 feb 1980 nr. 2.)

§§ 14-91.

(Endrer prosessuelle bestemmelser i en rekke eldre lover; endringene er inntatt på sitt sted i disse lover.)

IV. Overgangsbestemmelser.

§ 92.

(Opphevet ved lov 21 juni 1935 nr. 8.)

§ 95.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 97.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 103.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 105.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88).)

§ 107.

De nærmere bestemmelser, som findes nødvendige til at gjennemføre denne lov, kan gives av Kongen.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy