Innhold
Innhold
L14.08.1918 nr. 2

Rettsutdragsloven

Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker

L14.08.1918 nr. 2 Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker.

§ 1.

Når det skal avholdes muntlig ankeforhandling i Høyesterett , påhviler det den advokat eller part som først skal ha ordet , å bringe i stand et utdrag av saken til bruk under bevisførselen. Retten kan gi pålegg om å bringe i stand utdrag når det skal holdes rettsmøte etter tvisteloven § 30-9 tredje ledd.

§ 2.

Utdraget skal i tidsfølgende orden indeholde alle avgjørelser, paastande, skriftlige fremstillinger om faktiske spørsmål og skriftlige bevis , som kan være gjenstand for prøvelse av Høiesteret, samt ankeerklæringen og i tilfælde senere forberedende indlæg.

Naar det kan tjene til at lette oversigten, kan utdraget ordnes saaledes, at det, som særskilt angaar enkelte krav eller selvstendige tvistepunkter, indtages i særskilte avsnit.

Utdraget skal være tydelig og ordentlig skrevet. Det skal være undertegnet av vedkommende advokat eller part. Foretas rettelse, skal den skje i randen og undertegnes på samme måte.

§ 3.

Før utdraget innleveres til Høyesteretts kontor, skal det forevises for den eller de øvrige advokater som avgir møte i saken. Den som utdraget således blir forevist for plikter enten å forsyne det med påtegning om at det vedtas, eller å bringe i stand et særskilt utdrag av det som ytterligere aktes påberobt. På dette tilleggsutdrag får bestemmelsene i nærværende paragraf og § 2 tilsvarende anvendelse.

Forevisningen skal ske til saadan tid, at vedkommende efter at ha gjort sig bekjendt med det foreviste og efter i tilfælde at ha istandbragt et særskilt utdrag kan tilbakelevere dokumenterne saa betimelig, at den i § 4 bestemte frist ikke oversittes.

§ 4.

Ethvert utdrag skal av den, som har istandbragt det, indleveres til rettens kontor, som uten betaling gir skriftlig erkjendelse for, at og naar det er mottat.

Indleveringen skal ske inden en frist, som rettens leder fastsætter.

§ 5.

Domstolen skal dra omsorg for at samtlige utdrag blir trykt eller på annen måte mangfoldiggjort i det nødvendige antall eksemplarer. Domstolen påser at avtrykkene stemmer med de innleverte utdrag, og at avtrykk blir gitt til dommerne i god tid før ankeforhandlingen.

Er utdrag ikke innlevert så tidlig, at de nødvendige avtrykk har kunnet skaffes før saken tar til, foregår bevisførselen uten bruk av utdrag.

Domstolen skal forsyne et avtrykk av hvert utdrag med bevitnelse om at det har vært benyttet i Høyesterett, og oppbevare det blant sakens dokumenter.

§ 6.

I sivile saker plikter den part som har istandbragt utdrag, å betale utgiftene ved mangfoldiggjørelsen. Departementet kan likevel frita en part for å betale disse utgifter.

Ved innleveringen av utdrag til Høyesteretts kontor skal det beløp som etter domstolens skjønn vil gå med til mangfoldiggjørelsen, nedlegges ved rettens kontor. Høyesteretts justitiarius kan likevel samtykke i at nedleggelse unnlates, når han finner det sannsynlig at vedkommende part i henhold til første ledd vil bli fritatt for å betale utgiftene ved mangfoldiggjørelsen. Det offentliges utgifter er tvangsgrunnlag for utlegg.

En part kan selv sørge for mangfoldiggjørelsen av sitt utdrag når det gjøres på en måte som domstolen godkjenner.

§ 7.

Såfremt et utdrag inneholder bevisligheter som er inntatt bare i den annen parts interesse , kan det i dommen pålegges ham å utrede en del av utdragsomkostningene, selv om han ikke blir pålagt å bære saksomkostningene for øvrig.

Den part som ilegges saksomkostninger til motpart som er fritatt for å betale utgiftene ved mangfoldiggjørelse av utdrag, skal i dommen tilpliktes å erstatte det offentlige disse utgifter.

§ 8.

I saker som behandles skriftlig skal den ankende part ledsage sitt første innlegg med utdrag som skal være istandbragt efter § 2. Søker nogen av partene i senere innlegg støtte i bevisligheter som ikke er inntatt i det første utdrag, skal vedkommende part istandbringe et særskilt utdrag av disse bevisligheter.

§ 9.

Har en advokat eller part ikke tilbørlig forberedt bevisførselen gjennom utdrag av saken, eller har han tatt inn overflødige ting i utdraget eller foranlediget overflødige reproduksjoner av karter eller skisser, eller har han oversittet eller bevirket oversittelse av den frist som er nevnt i § 4, kan han ved dommen i saken ilegges bøter. Likeledes kan det pålegges ham helt eller delvis å erstatte de utgifter som ved hans forhold er påført det offentlige.

§ 10.

Reglene i §§ 1 til 9 får tilsvarende anvendelse i sivile ankesaker og overskjønn for lagmannsrett for så vidt retten krever utdrag istandbrakt. Det samme gjelder ved anke til lagmannsretten i straffesak når retten ikke skal prøve bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

Når særlige grunner taler for det , kan retten også ellers i saker for lagmannsrett og i saker for tingrett kreve at utdrag utarbeides. Departementet gir nærmere forskrifter om hva utdraget skal inneholde. For øvrig gjelder reglene i §§ 1-9 tilsvarende.

Slutningsbestemmelse.

Tiden for denne lovs ikrafttræden fastsættes ved særskilt lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy