Innhold
Innhold
L14.07.1950 nr. 2

Riksgrenseloven

Lov om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen

L14.07.1950 nr. 2 Lov om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen.

I.

§ 1.

Til gjennomføring av oppmerking, ryddiggjøring, fredning eller overvåking av riksgrensen eller grensegate kan det offentlige uten hinder av private rettigheter utøve enhver nødvendig rådighet over fast eiendom på stedet. Kongen eller den han gir fullmakt kan for å lette overvåkingen eller for å forebygge forurensning av grensevassdragene og skade på grensemerking eller nabolands territorium i nødvendig utstrekning nedlegge forbud mot at det foretas handlinger eller drives virksomhet av nærmere angitt art.

Kongen eller den han gir fullmakt kan gjøre vedtak om avståing til staten av eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom og løsøre til fremme av formål som nevnt i 1. punktum.

Kongen eller den han gir fullmakt kan likeså gjøre vedtak om plikt for kommunale og andre stedlige myndigheter til å yte grensemyndighetene (grensekommissæren) slik nødvendig bistand som de (han) ber om.

For tap eller skade som voldes privat rettighetshaver ved avståing etter annet ledd eller ved utøving av rådighet eller nedlegging av forbud etter første ledd, kan rettighetshaveren kreve erstatning som i mangel av minnelig overenskomst blir å fastsette ved skjønn.

§ 2.

Kongen eller den han gir fullmakt kan uten hinder av norsk lov på nærmere fastsatte vilkår innrømme et naborikes grense-tjenestemenn slik immunitet og slike særlige privilegier som følger av overenskomst med vedkommende naborike.

§ 3.

Kongen kan med virkning for hele eller en del av riksgrensen gi bestemmelser om forbud mot:

 • 1.

  Skyting over riksgrensen eller liknende handlinger som er rettet mot et naborikes territorium eller mot personer, dyr eller gjenstander der.

 • 2.

  Fornærmelig atferd ved grensen, rettet mot vedkommende nabostat eller dens myndigheter.

 • 3.

  Overskridelse av riksgrensen til lands, til vanns eller i luften uten tillatelse av vedkommende myndighet.

 • 4.

  Fotografering av et naborikes territorium og besittelse eller bruk uten særskilt tillatelse av fotografiapparat under opphold på grenseområde i en avstand av inntil 1.000 meter fra riksgrensen,

 • 5.

  Samtale eller annet slags samkvem over riksgrensen mellom personer som ikke har tillatelse av vedkommende myndighet.

Den som bor innen område som nevnt i første ledd nr. 4 kan ikke nektes tillatelse til å besitte eller bruke fotografiapparat, med mindre han har gjort seg skyldig i overtredelse av forbud som nevnt i første ledd eller andre særlige forhold foreligger. Tillatelse som er gitt person som ikke er bosatt i område som nevnt, kan når som helst kalles tilbake.

Våpen som er brukt i strid med forbud som nevnt i første ledd nr. 1, med ammunisjon som hører til det, kan av grensemyndighetene eller politiet tas fra innehaveren og inndras ved dom, uansett hvem som er eier og uten at straffesak behøver å bli reist eller å kunne reises mot noen. Det samme gjelder fotografiapparat og film som er brukt eller has i besittelse og kopier og gjengivelse av bilder tatt i strid med forbud som nevnt i første ledd nr. 4. Grensemyndighetene eller politiet kan uten hensyn til straffens størrelse foreta ransaking uten rettens beslutning.

§ 4.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebud. Forsøk straffes på samme måte.

I gjentagelsestilfelle eller når det foreligger flere handlinger som nevnt i første ledd, eller skjerpende omstendigheter ellers er straffen bøter eller fengsel inntil ett år.

II.

– – –

III.

Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy