Innhold
Innhold
L18.06.1938 nr. 1

Røntgenstråleloven [OPPHEVET]

Lov om bruk av røntgenstråler og radium m.v

L18.06.1938 nr. 1 Lov om bruk av røntgenstråler og radium m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Til vern om liv og helse og for å gjøre anlegg og apparater mest mulig virksomme og gagnlige for syke, kan Kongen eller den han bemyndiger, gi almindelige forskrifter om bruk av røntgenstråler i medisinsk øiemed, samt om melding og godkjenning av og tilsyn med anlegg, apparater og materiell for slike stråler.

Det samme gjelder bruk av radium og radioaktive stoffer og deres forbindelser.

Når det ansees påkrevd, kan vedkommende departement eller tilsynsmyndighet i det enkelte tilfelle gi særskilte forskrifter og pålegg om innretning og drift av anlegg og apparater som går inn under denne lov.

§ 2.

I forskrifter etter § 1 kan gis bestemmelser om utdannelse, arbeidstid og arbeidsvilkår m.v. for dem som bruker eller arbeider med stråler eller stoffer som nevnt, og om at de skal undergis regelvisst lægetilsyn.

Videre kan bestemmes at anlegg og apparater for slike stråler og stoffer ikke må tas i bruk, og at apparater og materiell ikke må selges her i landet, før de er undersøkt og godkjent av vedkommende tilsynsmyndighet. Godkjenningen kan kalles tilbake når tilsynsmyndigheten finner grunn til det. Den er ikke til hinder for at der senere gis ytterligere forskrifter eller pålegg om innretning og drift av anlegg og apparater.

§ 3.

Eier eller bruker av anlegg, apparater eller stoffer som går inn under denne lov, kan pålegges å betale avgift for godkjenning og tilsyn efter regler og satser som departementet bestemmer. Slik avgift kan også pålegges selger av apparater og materiell for undersøkelse og godkjenning.

§ 4.

Blir de forskrifter eller pålegg som gis efter denne lov, ikke efterkommet innen den frist som er satt, kan departementet eller tilsynsmyndigheten forby bruk av vedkommende anlegg, apparater eller stoffer.

Det samme gjelder hvis vedkommende undlater å gi tilsynsmyndighetene de oplysninger som forlanges, eller nekter dem adgang til anlegg m.v.

§ 5.

Overtredelse av de bestemmelser som gis i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Det samme gjelder overtredelse av forbud nedlagt efter § 4.

§ 6.

Kongen kan bestemme at denne lov også skal gjelde bruk av røntgenstråler, radium og radioaktive stoffer i annet øiemed enn nevnt i § 1.

Han kan også gjøre loven gjeldende for stoffer og apparater som frembringer andre slags elektriske stråler, såsom ultrafiolette stråler (høifjellssol), lys, varmestråler (diatermi), kortbølger, høifrekvente strømmer og lignende.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy