Innhold
Innhold
L06.06.1980 nr. 18

Sanksjonslov mot Iran

Lov om gjennomføring av sanksjoner mot Iran

L06.06.1980 nr. 18 Lov om gjennomføring av sanksjoner mot Iran.

§ 1.

Kongen gis fullmakt til å treffe de bestemmelser som er nødvendige for å forhindre at norske borgere, selskaper, foreninger eller stiftelser har økonomisk eller annet samkvem med Iran, eller fysiske eller juridiske personer i Iran. Kongen kan også forby bruk av norske varer, tjenester og transportmidler i slikt samkvem.

Kongen avgjør hva som i denne lov skal forstås med «norske» selskaper m.m.

§ 2.

Ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av denne lov gjelder §§ 2 og 3 i lov av 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd tilsvarende.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy