Innhold
Innhold
L30.06.2006 nr. 50

SCE-loven

Lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)

L30.06.2006 nr. 50 Lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven).

§ 1. SCE-forordningen

EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)) (SCE-forordningen) gjelder som lov med den tilpasning som følger av vedlegg XXII protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2. Forholdet til annen norsk lovgivning

For et europeisk samvirkeforetak med forretningskontor i Norge gjelder regler gitt i eller i medhold av lov som gjelder for samvirkeforetak generelt, eller som gjelder for den virksomheten foretaket driver, tilsvarende så langt de passer, og såfremt ikke noe annet følger av SCE-forordningen, vedtekter gitt i medhold av SCE-forordningen eller loven her. Et krav i lovgivningen om organisering som samvirkeforetak er ikke til hinder for organisering som europeisk samvirkeforetak.

Ved tvil om forholdet mellom SCE-forordningen, loven her og annen lovgivning kan Kongen gi forskrift som avklarer dette.

§ 3. Arbeidstakernes innflytelse

Kongen gir i forskrift nærmere regler om arbeidstakernes innflytelse i et europeisk samvirkeforetak, jf. SCE-forordningen artikkel 1 nr. 6, herunder om avgjørelse av tvister. Reglene i forskriften gjelder i stedet for tilsvarende regler i annen lovgivning om arbeidstakernes rett til representasjon i styrende organer.

§ 4. Foretak utenfor EØS som kan delta i stiftelsen av et europeisk samvirkeforetak

Et foretak som ikke har sitt hovedkontor i en EØS-stat, kan delta i stiftelsen av et europeisk samvirkeforetak etter de regler som følger av SCE-forordningen artikkel 2 nr. 2.

§ 5. Stiftelse ved fusjon

Ved stiftelse av et europeisk samvirkeforetak ved fusjon etter SCE-forordningen artikkel 2 nr. 1, jf. artikkel 19 til 34, gjelder reglene om fusjon mellom samvirkeforetak tilsvarende så langt de passer for norske foretak som deltar i fusjonen, jf. SCE-forordningen artikkel 20. Driver foretaket som deltar i fusjonen, virksomhet som omfattes av de lover som er nevnt i bokstav a og b, skal i stedet følgende regler om fusjon så langt de passer supplere SCE-forordningen artikkel 20:

Foretaksregisteret er kompetent myndighet til å utstede attesten som nevnt i SCE-forordningen artikkel 29 nr. 2, og til å kontrollere lovligheten av fusjonen etter SCE-forordningen artikkel 30.

§ 6. Stiftelse ved omdanning

Ved offentliggjøring av omdanningsplanen etter SCE-forordningen artikkel 35 nr. 4 gjelder reglene i samvirkeloven § 151 tilsvarende så langt de passer.

Bekreftelse som nevnt i SCE-forordningen artikkel 35 nr. 5 skal gis av en statsautorisert eller registrert revisor.

§ 7. Flytting av et europeisk samvirkeforetak

Når flytting er besluttet etter SCE-forordningen artikkel 7, skal et europeisk samvirkeforetak ved sitt foretaksnavn på brev, kunngjøringer og andre dokumenter tilføye ordene «under flytting».

Ved flytting av et europeisk samvirkeforetak gjelder reglene i samvirkeloven §§ 113 til 116 om gjennomføring av fusjon tilsvarende så langt de passer. Ved flytting av et europeisk samvirkeforetak som driver virksomhet som omfattes av de lover som er nevnt i bokstav a og b, skal i stedet følgende regler om gjennomføring av fusjon gjelde så langt de passer:

 • a)

  bustadbyggjelagslova §§ 9-8 til 9-11,

 • b)

  burettslagslova §§ 10-3 til 10-5.

Kongen kan nedlegge forbud mot at et europeisk samvirkeforetak flytter dersom det strider mot offentlige interesser, jf. SCE-forordningen artikkel 7 nr. 14.

Foretaksregisteret er kompetent myndighet til å utstede attesten som nevnt i SCE-forordningen artikkel 7 nr. 8.

§ 8. Organiseringen av et europeisk samvirkeforetak etter to-nivåsystemet

For et europeisk samvirkeforetak som er organisert etter to-nivåsystemet etter SE-forordningen artikkel 37 til 41, gjelder reglene i samvirkeloven kapittel 6 og andre regler i samvirkeloven om foretakets ledelse så langt de passer, og såfremt noe annet ikke følger av SCE-forordningen. For ledelsesorganet gjelder samvirkelovens regler om styret tilsvarende så langt de passer, og for kontrollorganet gjelder samvirkelovens regler om kontrollkomiteen tilsvarende så langt de passer. Foretaket skal ha en daglig leder med mindre vedtektene bestemmer noe annet. For den daglige lederen gjelder samvirkelovens regler om daglig leder tilsvarende så langt de passer.

Ledelsesorganet skal ha minst tre medlemmer.

Det kan fastsettes i vedtektene at medlemmer av ledelsesorganet skal oppnevnes og avsettes av generalforsamlingen, jf. SCE-forordningen artikkel 37 nr. 2 annet ledd.

Et medlem av kontrollorganet som ivaretar vervet til et medlem av ledelsesorganet etter SCE-forordningen artikkel 37 nr. 3, kan gjøre dette for en tidsperiode som ikke må være lengre enn to måneder.

§ 9. Organiseringen av et europeisk samvirkeforetak etter ett-nivåsystemet

For et europeisk samvirkeforetak som er organisert etter ett-nivåsystemet etter SE-forordningen artikkel 42 til 44, gjelder reglene i samvirkeloven kapittel 6 og andre regler i samvirkeloven om foretakets ledelse så langt de passer, og såfremt noe annet ikke følger av SCE-forordningen. For administrasjonsorganet gjelder samvirkelovens regler om styret tilsvarende så langt de passer.

Foretaket skal ha en daglig leder med mindre vedtektene bestemmer noe annet. For den daglige lederen gjelder samvirkelovens regler om daglig leder tilsvarende så langt de passer.

Administrasjonsorganet skal ha minst tre medlemmer.

§ 10. Representasjonsrett m.m.

Et europeisk samvirkeforetak kan fastsette i vedtektene hvem som kan representere foretaket utad etter de regler som følger av SCE-forordningen artikkel 47 nr. 4.

SCE-foretaket er ikke bundet i tilfeller som nevnt i SCE-forordningen artikkel 47 nr. 2 annet ledd.

§ 11. Innkalling til generalforsamling

Tingretten er kompetent myndighet til å innkalle generalforsamlingen etter SCE-forordningen artikkel 54 nr. 2.

§ 12. Tvungen avvikling

Foretaksregisteret kan kreve at et europeisk samvirkeforetak avvikles i samsvar med SCE-forordningen artikkel 73 nr. 1.

Ved tvungen avvikling av et SCE-foretak etter SCE-forordningen artikkel 73 gjelder bestemmelsene i samvirkeloven §§ 141 til 144 tilsvarende så langt de passer.

Et kjæremål over en kjennelse om oppløsning når et europeisk samvirkeforetak ikke lenger oppfyller kravene i SCE-forordningen artikkel 6, har oppsettende virkning.

Foretaksregisteret skal foreta slike underretninger som er nevnt i SCE-forordningen artikkel 73 nr. 5.

§ 13. Ikraftsetting

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

§ 14. Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

– – –

EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)).

[Rådet for Den europeiske union har –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 308,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 1

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet, 2

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité 3 og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1)Europaparlamentet vedtok 13. april 1983 en resolusjon om samvirker i Det europeiske fellesskap, 4 9. juli 1987 en resolusjon om samvirkers bidrag til regionutvikling, 5 26. mai 1989 en resolusjon om kvinners rolle i samvirker og lokale sysselsettingsinitiativer, 6 11. februar 1994 en resolusjon om samvirkers bidrag til regionutvikling 7 og 18. september 1998 en resolusjon om samvirkers betydning for økt sysselsetting blant kvinner. 8

 • 2)Gjennomføringen av det indre marked og de forbedringer det skaper i den økonomiske og sosiale situasjon i hele Fellesskapet betyr ikke bare at handelshindringer må fjernes, men også at produksjonsstrukturene må tilpasses fellesskapsdimensjonen. For dette formål er det avgjørende at foretak av alle typer hvis virksomhet ikke er begrenset til å dekke rent lokale behov, bør kunne planlegge og utføre omorganisering av sin virksomhet på fellesskapsplan.

 • 3)Den rettslige ramme som virksomheten må drives innenfor i Fellesskapet, er fremdeles hovedsakelig basert på nasjonal lovgivning og svarer derfor ikke lenger til den økonomiske ramme den må utvikles innenfor dersom målene fastsatt i traktatens artikkel 18 skal nås. Denne situasjonen utgjør en betydelig hindring for opprettelse av foretaksgrupper av foretak fra forskjellige medlemsstater.

 • 4)Rådet har vedtatt forordning (EF) nr. 2157/2001 9 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) i samsvar med de allmenne prinsipper for allmennaksjeselskaper. Dette instrumentet er ikke egnet for samvirkers særlige karakter.

 • 5)Den europeiske økonomiske foretaksgruppe (EØFG), opprettet ved forordning (EØF) nr. 2137/85, 10 gjør det mulig for foretak å fremme visse aktiviteter i fellesskap, samtidig som de beholder sin uavhengighet, men oppfyller ikke samvirkers spesifikke krav.

 • 6)For å sikre like konkurransevilkår og bidra til sin økonomiske utvikling, bør Fellesskapet sørge for at samvirker, som er en organisasjonsform som er allment anerkjent i alle medlemsstater, får egnede juridiske virkemidler som kan hjelpe dem med å utvikle deres tverrnasjonale virksomhet. De forente nasjoner har oppfordret alle regjeringer til å skape et gunstig miljø der samvirker kan delta på samme vilkår som andre foretaksformer. 11

 • 7)Samvirker er først og fremst grupper av fysiske eller juridiske personer som baserer sin virksomhet på andre prinsipper enn andre markedsdeltakere. Disse omfatter prinsippene om demokratisk struktur og kontroll og rettferdig fordeling av nettoutbyttet for regnskapsåret.

 • 8)Disse særlige prinsippene omfatter særlig prinsippet om personers forrang, som gjenspeiles i de spesifikke reglene om medlemskap, avgang og utelukkelse, der prinsippet om «én person, én stemme» er fastsatt og stemmeretten er knyttet til personen, noe som innebærer at medlemmer ikke har noen rettigheter med hensyn til samvirkets aktiva.

 • 9)Samvirker har en andelskapital, og medlemmene kan være fysiske eller juridiske personer. Disse medlemmene kan utgjøres helt eller delvis av kunder, ansatte eller leverandører. Når et samvirke består av medlemmer som selv er samvirker, betegnes det som et «sekundært» eller «annengrads» samvirke. Under visse omstendigheter kan et samvirke blant sine medlemmer også ha en viss andel investormedlemmer som ikke benytter dets tjenester, eller tredjemenn som nyter godt av samvirkets virksomhet eller utfører arbeid på dets vegne.

 • 10)Det viktigste målet for et europeisk samvirkeforetak (heretter kalt «SCE-foretak») bør være å tilfredsstille medlemmenes behov og/eller utvikle deres økonomiske og/eller sosiale virksomhet, i samsvar med følgende prinsipper:

  • virksomheten bør være til gjensidig nytte for medlemmene slik at hvert medlem nyter godt av SCE-foretakets virksomhet i samsvar med hans/hennes innsats,

  • medlemmer av SCE-foretaket bør også være kunder, ansatte eller leverandører, eller på annen måte involvert i SCE-foretakets virksomhet,

  • kontrollen over SCE-foretaket bør være jevnt fordelt mellom medlemmene, selv om veide stemmer kan tillates for å gjenspeile hvert medlems innsats i SCE-foretaket,

  • det bør være begrenset rente på låne- og andelskapital,

  • utbytte bør fordeles ut fra medlemmenes virksomhet i SCE-foretaket eller brukes for å oppfylle deres interesser,

  • det bør ikke være noen kunstige hindringer for medlemskap,

  • ved oppløsning bør nettoaktiva og reserver fordeles i samsvar med prinsippet om uegennyttig fordeling, det vil si til en annen samvirkeenhet som har lignende mål eller formål av allmenn interesse.

 • 11)Tverrnasjonalt samarbeid mellom samvirker i Fellesskapet er for tiden vanskelig på grunn av juridiske og administrative problemer som bør løses i et marked uten grenser.

 • 12)Innføringen av en europeisk juridisk form for samvirker som er basert på felles prinsipper, men som tar hensyn til deres særlige karakter, bør gjøre det mulig for dem å utøve sin virksomhet utenfor egne nasjonale grenser i hele eller deler av Fellesskapets territorium.

 • 13)Hovedformålet med denne forordning er å muliggjøre opprettelse av SCE-foretak av fysiske personer bosatt i ulike medlemsstater eller juridiske personer som er etablert etter forskjellige medlemsstaters lovgivning. Den vil også gjøre det mulig å opprette et SCE-foretak ved at to eksisterende samvirker fusjonerer, eller ved at et nasjonalt samvirke omdannes til den nye formen uten at det først oppløses, når dette samvirket har sitt forretningskontor og hovedkontor i én medlemsstat og et etablert forretningssted eller et datterforetak i en annen.

 • 14)I betraktning av det særlige fellesskapspreget ved et SCE-foretak, berører ordningen med «faktisk forretningskontor» som for SCE-foretak innføres med denne forordning, ikke medlemsstatenes lovgivning og foregriper ikke eventuelle valg som skal gjøres for andre fellesskapstekster om selskapsrett.

 • 15)Henvisninger til kapital i denne forordning bør omfatte bare tegnet kapital. De bør ikke omfatte eventuelle felles aktiva/egenkapital i SCE-foretaket som ikke er utdelt.

 • 16)Denne forordning omfatter ikke andre rettsområder som beskatning, konkurranse, immaterialrett eller insolvens. På ovennevnte områder og på andre områder som ikke omfattes av denne forordning, får derfor bestemmelsene i medlemsstatenes lovgivning og i fellesskapsretten anvendelse.

 • 17)Reglene for arbeidstakernes innflytelse i europeiske samvirkeforetak er fastsatt i direktiv 2003/72/EF, 12 og disse bestemmelsene danner dermed en uatskillelig utfylling av denne forordning og må anvendes sammen med denne.

 • 18)Det er gjort betydelige framskritt i arbeidet med tilnærming av nasjonal selskapsrett slik at det også for SCE-foretak kan vises til visse bestemmelser vedtatt av medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, med henblikk på gjennomføring av direktiver om selskaper på områder der dets virkemåte ikke krever ensartede fellesskapsregler, i den grad slike bestemmelser egner seg for regulering av SCE-foretakets virksomhet, særlig:

  • første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige, 13

  • fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 § 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer, 14

  • sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 § 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper, 15

  • åttende rådsdirektiv 84/253/EØF av 10. april 1984 med hjemmel i traktatens artikkel 54 § 3 bokstav g) om godkjennelse av personer med ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper, 16

  • ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 1989 om offentlighet angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse former for selskaper som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning. 17

 • 19)Virksomhet på området finansielle tjenester, særlig når det gjelder kredittinstitusjoner og forsikringsforetak, har vært gjenstand for lovgivningsmessige tiltak i henhold til følgende direktiver:

  • rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper 18

  • rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av livsforsikring og om endring av direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring). 19

 • 20)Denne organisasjonsform bør være frivillig –

vedtatt denne forordning:

1EFT C 99 av 21.4.1992, s. 17 og EFT C 236 av 31.8.1993, s. 17.

2EFT C 42 av 15.2.1993, s. 75 og uttalelse av 14. mai 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

3EFT C 223 av 31.8.1992, s. 42.

4EFT C 128 av 16.5.1983, s. 51.

5EFT C 246 av 14.9.1987, s. 94.

6EFT C 158 av 26.6.1989, s. 380.

7EFT C 61 av 28.2.1994, s. 231.

8EFT C 313 av 12.10.1998, s. 234.

9EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1.

10EFT L 199 av 31.7.1985, s. 1.

11Resolusjon vedtatt av generalforsamlingen på det 88. plenumsmøte i De forente nasjoner 19. desember 2001 (A/RES/56/114).

12Se EFT L 207 av 18.8.2003, s. 25.

13EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.

14EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).

15EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/EF.

16EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20.

17EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36.

18EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/EF.

19EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/13/EF (EFT L 77 av 20.3.2002, s. 17).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

Art 1. SCE-foretakets form

1. Det kan stiftes samvirkeforetak på Fellesskapets territorium i form av europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) på de vilkår og på den måte som er fastsatt i denne forordning.

2. SCE-foretakets tegnede kapital skal være fordelt på andeler.

Antall medlemmer og størrelsen på kapitalen i et SCE-foretak skal kunne variere.

Med mindre annet fastsettes i vedtektene for SCE-foretaket når det stiftes, skal hvert medlem være ansvarlig bare for det beløp han/hun har tegnet for. Dersom medlemmene i SCE-foretaket har begrenset ansvar, skal SCE-foretakets firma slutte med ordene «med begrenset ansvar».

3. Et SCE-foretak skal ha som sitt hovedformål å tilfredsstille medlemmenes behov og/eller utvikle deres økonomiske og sosiale virksomhet, særlig gjennom inngåelse av avtaler med dem om å levere varer eller tjenester eller utføre arbeid av den type SCE-foretaket utfører eller lar utføre. Et SCE-foretak kan også ha som formål å tilfredsstille medlemmenes behov ved å fremme deres deltaking i økonomisk virksomhet, på ovennevnte måte, i et eller flere SCE-foretak og/eller nasjonale samvirker. Et SCE-foretak kan drive sin virksomhet gjennom et datterselskap.

4. Et SCE-foretak kan ikke la andre enn medlemmer nyte godt av sin virksomhet eller la andre delta i den, unntatt der annet er fastsatt i vedtektene.

5. Et SCE-foretak skal være et eget rettssubjekt.

6. Arbeidstakernes innflytelse i et SCE-foretak skal være regulert av bestemmelsene i direktiv 2003/72/EF.

Art 2. Stiftelse

1. Et SCE-foretak kan stiftes på følgende måter:

 • av fem eller flere fysiske personer bosatt i minst to medlemsstater,

 • av fem eller flere fysiske personer og selskaper og foretak i henhold til traktatens artikkel 58 annet ledd og andre offentlig- eller privatrettslige rettssubjekter som er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, bosatt i eller regulert av minst to medlemsstaters lovgivning,

 • av selskaper og foretak i henhold til traktatens artikkel 58 annet ledd og andre offentlige eller privatrettslige rettssubjekter som er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, regulert av minst to forskjellige medlemsstaters lovgivning,

 • ved en fusjon mellom samvirker som er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, med deres forretningskontor og hovedkontor i Fellesskapet, forutsatt at minst to av dem reguleres av forskjellige medlemsstaters lovgivning,

 • ved omdanning av et samvirke stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning og som har sitt forretningskontor og hovedkontor i Fellesskapet, dersom det i minst to år har hatt et forretningssted eller datterselskap som er regulert av en annen medlemsstats lovgivning.

2. En medlemsstat kan fastsette at et rettssubjekt med hovedkontor som ikke ligger i Fellesskapet, kan delta i stiftelsen av et SCE-foretak dersom rettssubjektet er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, har forretningskontor i denne medlemsstaten og har en reell og varig tilknytning til en medlemsstats økonomi.

Art 3. Minstekapital

1. Et SCE-foretaks kapital skal uttrykkes i nasjonal valuta. Et SCE-foretak med forretningskontor utenfor euro-området kan også uttrykke sin kapital i euro.

2. Tegnet kapital skal være minst 30 000 euro.

3. Lovgivningen i en medlemsstat som krever større tegnet kapital for rettssubjekter som utøver visse former for virksomhet, får anvendelse på SCE-foretak med forretningskontor i denne medlemsstaten.

4. Vedtektene skal fastsette et minstebeløp, som den tegnede kapitalen ikke tillates å komme under som et resultat av tilbakebetaling av andeler til medlemmer som avslutter sitt medlemskap i SCE-foretaket. Dette beløpet skal ikke være mindre enn beløpet som er fastsatt i nr. 2. Fristen for å benytte retten til tilbakebetaling for medlemmer som avslutter sitt medlemskap i SCE-foretaket, som er fastsatt i artikkel 16, skal utsettes dersom tilbakebetaling vil føre til at den tegnede kapitalen kommer under den fastsatte grensen.

5. Kapitalen kan økes gjennom senere innbetalinger fra medlemmene eller opptak av nye medlemmer, og den kan reduseres gjennom hel eller delvis tilbakebetaling av tilgodehavende, med forbehold for nr. 4.

Endringer i kapitalens størrelse krever ikke endring av vedtektene eller offentliggjøring.

Art 4. SCE-foretakets kapital

1. Et SCE-foretaks tegnede kapital skal utgjøres av medlemmenes andeler uttrykt i den nasjonale valuta. Et SCE-foretak med forretningskontor utenfor euro-området kan også uttrykke sin kapital i euro. Det kan utstedes flere enn én kategori andeler.

I vedtektene kan det fastsettes at forskjellige kategorier andeler skal være knyttet til forskjellige rettigheter med hensyn til fordeling av overskudd. Andeler knyttet til samme rettigheter skal tilhøre samme kategori.

2. Kapitalen kan bestå bare av aktiva som kan gis en økonomisk vurdering. Medlemsandeler kan ikke utstedes mot forpliktelser til å utføre arbeid eller yte tjenester.

3. Andelene skal lyde på navn. Andeler i samme kategori skal ha samme pålydende verdi. Den skal fastsettes i vedtektene. Andeler kan ikke utstedes til en verdi som er lavere enn deres pålydende.

4. Andeler som utstedes mot kontant betaling skal på den dato de tegnes, være innbetalt med minst 25 % av pålydende verdi. Restbeløpet skal være betalt innen fem år, med mindre et kortere tidsrom er fastsatt i vedtektene.

5. Andeler som utstedes mot annet enn kontant betaling, skal betales i sin helhet når de tegnes.

6. Lovgivningen om oppnevning av sakkyndige og vurdering av annet enn kontante ytelser som gjelder for allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, får tilsvarende anvendelse på SCE-foretaket.

7. I vedtektene skal det fastsettes hvilket minsteantall andeler som må tegnes for å oppnå medlemskap. Dersom det i vedtektene fastsettes at flertallet på generalforsamlinger skal utgjøres av medlemmer som er fysiske personer, og dersom de fastsetter et tegningskrav for medlemmer som ønsker å delta i SCE-foretakets virksomhet, kan de ikke gjøre medlemskap betinget av at det tegnes flere enn én andel.

8. Når den årlige generalforsamlingen tar stilling til årsregnskapet, skal den ved beslutning fastslå kapitalens størrelse ved regnskapsårets avslutning samt forskjellen i forhold til foregående regnskapsår.

Etter forslag fra administrasjons- eller ledelsesorganet kan den tegnede kapitalen økes gjennom kapitalisering av hele eller deler av reservene som er tilgjengelige for fordeling, etter beslutning i generalforsamlingen, i samsvar med kravene om beslutningsdyktighet og flertall som gjelder ved endring av vedtektene. Nye andeler skal tildeles medlemmer i forhold til de andeler i kapitalen de hittil har hatt.

9. Andelenes pålydende verdi kan økes gjennom omdanning av andelene som utstedes. Dersom en slik økning i henhold til bestemmelsene i vedtektene krever tilleggsinnbetaling fra medlemmene, skal det treffes beslutning om dette i generalforsamlingen i samsvar med kravene om beslutningsdyktighet og flertall som gjelder ved endring av vedtektene.

10. Andelenes pålydende verdi kan reduseres gjennom oppdeling av de utstedte andelene.

11. I samsvar med vedtektene og med samtykke fra enten generalforsamlingen eller ledelses- eller administrasjonsorganet, kan andeler overdras eller selges til et medlem eller til en person som opptas som medlem.

12. Et SCE-foretak kan ikke tegne, kjøpe eller godta som sikkerhet sine egne andeler, verken direkte eller gjennom en person som handler i sitt eget navn, men på vegne av SCE-foretaket.

Et SCE-foretaks andeler kan likevel godtas som sikkerhet i vanlige transaksjoner i SCE-foretak som er kredittinstitusjoner.

Art 5. Vedtekter

1. I henhold til denne forordning skal «SCE-foretakets vedtekter» bety både stiftelsesdokumentet, og dersom de er fastsatt i et eget dokument, SCE-foretakets vedtekter.

2. Stifterne skal fastsette SCE-foretakets vedtekter i samsvar med bestemmelsene for stiftelse av samvirker fastsatt i lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor. Vedtektene skal være skriftlige og underskrives av stifterne.

3. Lovgivningen om forebyggende kontroll som får anvendelse ved stiftelsen av allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, får tilsvarende anvendelse på kontroll av stiftelsen av SCE-foretaket.

4. SCE-foretakets vedtekter skal som et minstekrav omfatte:

 • SCE-foretakets firma, med forkortelsen «SCE» før eller etter, og eventuelt ordene «med begrenset ansvar»,

 • angivelse av foretakets formål,

 • navnet på de fysiske personer og firmaet til de selskaper som er stiftere av SCE-foretaket, med angivelse av deres formål, og i sistnevnte tilfelle, deres forretningskontor,

 • adressen til SCE-foretakets forretningskontor,

 • vilkårene og framgangsmåtene for medlemskap, utelukkelse og avgang,

 • medlemmers rettigheter og forpliktelser, eventuelt de forskjellige medlemskategorier samt rettigheter og forpliktelser for medlemmene i hver enkelt kategori,

 • den pålydende verdien av de tegnede andelene, størrelsen på den tegnede kapitalen, og en opplysning om at kapitalen kan variere,

 • særlige regler for den delen av utbyttet som eventuelt skal overføres til reservefondet,

 • de fullmakter og den kompetanse medlemmene i hvert styringsorgan har,

 • bestemmelser som regulerer oppnevning og fjerning av medlemmene i de styrende organer,

 • reglene om flertall og beslutningsdyktighet,

 • foretakets levetid, dersom den er begrenset.

Art 6. Forretningskontor

SCE-foretakets forretningskontor skal ligge i Fellesskapet, i samme medlemsstat som hovedkontoret. En medlemsstat kan i tillegg pålegge SCE-foretak registrert på dens territorium en plikt til å ha hovedkontor og forretningskontor på samme sted.

Art 7. Flytting av forretningskontor

1. Et SCE-foretaks forretningskontor kan flyttes til en annen medlemsstat i samsvar med nr. 2-16. Slik flytting skal ikke føre til oppløsning av SCE-foretaket eller til etablering av en ny juridisk person.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal utarbeide en flytteplan og offentliggjøre den i samsvar med artikkel 12, uten at eventuelle ekstra offentliggjøringsformer som er fastsatt av medlemsstaten der forretningskontoret ligger, berøres. Planen skal oppgi nåværende firma, forretningskontor og registreringsnummer for SCE-foretaket og skal omfatte:

 • a)

  det planlagte forretningskontoret for SCE-foretaket,

 • b)

  de planlagte vedtektene for SCE-foretaket, eventuelt med det nye firmaet,

 • c)

  den planlagte tidsrammen for flyttingen,

 • d)

  de konsekvenser som flyttingen vil kunne få for arbeidstakernes innflytelse,

 • e)

  eventuelle rettigheter som er fastsatt for beskyttelse av medlemmer, kreditorer og innehavere av andre rettigheter.

3. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal utarbeide en rapport som forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene ved flyttingen samt de sysselsettingsmessige konsekvensene, og som forklarer konsekvensene av flyttingen for medlemmene, kreditorene, arbeidstakerne og innehavere av andre rettigheter.

4. SCE-foretakets medlemmer, kreditorer og innehavere av andre rettigheter samt eventuelle andre organer som i henhold til nasjonal lovgivning kan utøve en slik rettighet, skal minst en måned før generalforsamlingen som skal ta stilling til flyttingen, ha rett til å gjennomgå flytteplanen og rapporten utarbeidet i henhold til nr. 3, og på anmodning kostnadsfritt få kopier av disse dokumentene, ved SCE-foretakets forretningskontor.

5. Et medlem som gikk imot beslutningen om flytting på generalforsamlingen eller på et sektor- eller seksjonsmøte, kan innen to måneder fra beslutningen på generalforsamlingen melde sin avgang. Medlemskapet skal opphøre ved avslutningen av det regnskapsåret da avgangen ble meldt, og flyttingen skal ikke gjelde for dette medlemmet. Avgangen skal gi medlemmet rett til tilbakebetaling av andeler på vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 4 og artikkel 16.

6. Det kan ikke treffes beslutning om å flytte før det er gått to måneder etter at planen er offentliggjort. En slik beslutning skal treffes som fastsatt i artikkel 62 nr. 4.

7. Før vedkommende myndighet utsteder attesten nevnt i nr. 8, skal SCE-foretaket bevise at det med hensyn til fordringer som oppstår før offentliggjøringen av flytteplanen, samt interessene til kreditorer og innehavere av andre rettigheter overfor SCE-foretaket (herunder offentlige organers rettigheter), gir tilstrekkelig beskyttelse i samsvar med kravene fastsatt av medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor før flytting.

En medlemsstat kan utvide anvendelsen av første ledd til fordringer som oppstår, eller som kan oppstå, før flyttingen.

Første og annet ledd berører ikke anvendelsen på SCE-foretak av medlemsstaters nasjonale lovgivning om innfrielse eller sikring av betalinger til offentlige organer.

8. I medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor skal en domstol, notarius publicus eller annen vedkommende myndighet utstede en attest som bekrefter fullføringen av alt arbeid med dokumenter og formaliteter før flytting.

9. Den nye registreringen kan ikke foretas før attesten nevnt i nr. 8 er framlagt og det er framlagt bevis for at formalitetene som kreves for registrering i staten for det nye forretningskontoret, er gjennomført.

10. Flyttingen av et SCE-foretaks forretningskontor og de vedtektsendringer som følger av dette, skal tre i kraft på den dato da SCE-foretaket registreres, i samsvar med artikkel 11 nr. 1, i registeret for det nye forretningskontoret.

11. Når den nye registreringen av SCE-foretaket er gjennomført, skal registeret for den nye registreringen underrette registeret for den gamle registreringen. Den gamle registreringen skal slettes når denne underretningen mottas, men ikke før.

12. Den nye registreringen og slettingen av den gamle registreringen skal offentliggjøres i de berørte medlemsstatene i samsvar med artikkel 12.

13. Etter at den nye registreringen av et SCE-foretak er offentliggjort, kan det nye forretningskontoret gjøres gjeldende overfor tredjemann. Så lenge slettingen av registreringen av SCE-foretaket fra registeret for det forrige forretningskontoret ikke er offentliggjort, kan tredjemann likevel fortsatt påberope seg det forrige forretningskontoret, med mindre SCE-foretaket beviser at slik tredjemann hadde kjennskap til det nye forretningskontoret.

14. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at med hensyn til SCE-foretak registrert i denne medlemsstaten, skal flytting av et forretningskontor som vil føre til endring i lovgivningen som får anvendelse, ikke få virkning dersom vedkommende myndighet i denne medlemsstaten gjør innsigelser mot flyttingen innen tomånedersfristen nevnt i nr. 6. Slike innsigelser kan bare begrunnes ut fra offentlighetens interesse.

Når et SCE-foretak er underlagt tilsyn ved en nasjonal finanstilsynsmyndighet i samsvar med fellesskapsdirektiver, gjelder retten til å gjøre innsigelser mot flytting av forretningskontor også for denne myndigheten.

Innsigelser skal kunne bringes inn for en rettsmyndighet.

15. Et SCE-foretak kan ikke flytte sitt forretningskontor dersom det er innledet framgangsmåte for avvikling, herunder frivillig avvikling, oppløsning, insolvens eller betalingsstans eller annen lignende framgangsmåte mot det.

16. Et SCE-foretak som har flyttet sitt forretningskontor til en annen medlemsstat, skal med hensyn til enhver tvist som oppstår før flyttingen som fastsatt i nr. 10, betraktes som å ha sitt forretningskontor i den medlemsstat der SCE-foretaket var registrert før flyttingen, selv om SCE-foretaket saksøkes etter flyttingen.

Art 8. Lovgivning som skal anvendes

1. Et SCE-foretak skal være regulert:

 • a)

  av denne forordning,

 • b)

  når det er uttrykkelig tillatt etter denne forordning, av bestemmelsene i foretakets vedtekter,

 • c)

  når det gjelder forhold som ikke er regulert av denne forordning, eller når et forhold er delvis regulert av den, for de sider som ikke omfattes av den, av:

  • i)

   lovbestemmelsene vedtatt av medlemsstatene til gjennomføring av fellesskapstiltak som konkret angår SCE-foretak,

  • ii)

   de bestemmelser i medlemsstatenes lovgivning som vil få anvendelse på et samvirke stiftet i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor,

  • iii)

   bestemmelsene i dets vedtekter, på samme måte som for et samvirke stiftet i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor.

2. Dersom nasjonal lovgivning inneholder særskilte regler og/eller begrensninger knyttet til den form for virksomhet et SCE-foretak utøver, eller form av kontroll foretatt av en tilsynsmyndighet, skal denne lovgivningen i sin helhet få anvendelse på SCE-foretaket.

Art 9. Prinsippet om likebehandling

Med forbehold for denne forordning skal et SCE-foretak i hver medlemsstat behandles som et samvirke stiftet i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der det har sitt forretningskontor.

Art 10. Opplysninger som skal angis i dokumentene

1. Gjeldende lovgivning for allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, og som regulerer innholdet i brev og dokumenter som sendes til tredjemann, skal få tilsvarende anvendelse på vedkommende SCE-foretak. SCE-foretakets firma skal ha forkortelsen «SCE» før eller etter, og eventuelt ordene «med begrenset ansvar».

2. Bare SCE-foretak kan ha forkortelsen «SCE» før eller etter sitt firma for å fastslå deres juridiske form.

3. Selskaper og andre rettssubjekter som er registrert i en medlemsstat før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, og som har firma der forkortelsen «SCE» forekommer, skal likevel ikke pålegges å endre firma.

Art 11. Registrerings- og opplysningsplikt

1. Hvert SCE-foretak skal være registrert i den medlemsstat der det har sitt forretningskontor, i et register angitt i denne medlemsstats lovgivning i samsvar med lovgivningen for allmennaksjeselskaper.

2. Et SCE-foretak kan registreres bare dersom det er inngått en avtale om ordninger for arbeidstakernes innflytelse i henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/72/EF eller det er truffet en beslutning i henhold til direktivets artikkel 3 nr. 6 eller tidsrommet for forhandlinger i henhold til direktivets artikkel 5 er utløpt uten at det er inngått en avtale.

3. For at et SCE-foretak skal kunne registreres i en medlemsstat som har benyttet muligheten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2003/72/EF, må det enten være inngått en avtale i henhold til direktivets artikkel 4 om ordninger for arbeidstakernes innflytelse, herunder medbestemmelse, eller må ingen av de deltakende kooperativene ha vært regulert av medbestemmelsesregler før registreringen av SCE-foretaket.

4. SCE-foretakets vedtekter må ikke på noe tidspunkt komme i konflikt med de fastsatte ordningene for arbeidstakernes innflytelse. Dersom nye slike ordninger fastsatt i henhold til direktiv 2003/72/EF kommer i konflikt med eksisterende vedtekter, skal vedtektene endres i den utstrekning som er nødvendig.

I dette tilfellet kan en medlemsstat fastsette at ledelses- eller administrasjonsorganet i SCE-foretaket skal ha rett til å foreta vedtektsendringene uten videre beslutning fra generalforsamlingen.

5. Gjeldende lovgivning om allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor når det gjelder opplysningsplikt for dokumenter og andre opplysninger, skal får tilsvarende anvendelse på vedkommende SCE-foretak.

Art 12. Offentliggjøring av dokumenter i medlemsstatene

1. Offentliggjøring av de dokumenter og opplysninger om et SCE-foretak som skal offentliggjøres i henhold til denne forordning, skal skje på den måte som er fastsatt i lovgivningen om allmennaksjeselskaper i den medlemsstat der SCE-foretaket har sitt forretningskontor.

2. De nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til direktiv 89/666/EØF får anvendelse på filialer av et SCE-foretak som er etablert i en annen medlemsstat enn den der forretningskontoret ligger. Medlemsstatene kan likevel fastsette unntak fra de nasjonale bestemmelser for gjennomføring av nevnte direktiv for å ta hensyn til samvirkers særlige karakter.

Art 13. Offentliggjøring i Den europeiske unions tidende

1. Melding om et SCE-foretaks registrering og slettelse av slik registrering skal offfentliggjøres til orientering i Den europeiske unions tidende etter offentliggjøring i samsvar med artikkel 12. Denne meldingen skal inneholde SCE-foretakets firma, nummer og registreringsdato og -sted, offentliggjøringsdato og -sted og publikasjonens tittel, SCE-foretakets forretningskontor og dets virksomhetssektor.

2. Dersom et SCE-foretaks forretningskontor flyttes i samsvar med artikkel 7, skal det offentliggjøres en melding med de opplysninger som er fastsatt i nr. 1, sammen med de opplysninger som gjelder den nye registreringen.

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en måned etter offentliggjøringen nevnt i artikkel 12 nr. 1.

Art 14. Erverv av medlemskap

1. Uten at artikkel 33 nr. 1 bokstav b) berøres, skal erverv av medlemskap i et SCE-foretak godkjennes av ledelses- eller administrasjonsorganet. Kandidater som nektes medlemskap, kan anke til generalforsamlingen som avholdes etter at det er søkt om medlemskap.

Dersom det tillates i lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, kan det fastsettes i vedtektene at personer som ikke vil bruke eller produsere SCE-foretakets varer og tjenester, kan få adgang som investormedlemmer (ikke-brukere). Erverv av denne typen medlemskap forutsetter godkjenning fra generalforsamlingen eller et annet organ som generalforsamlingen delegerer fullmakt til å gi godkjenning, eller i henhold til vedtektene.

Medlemmer som er rettssubjekter, skal anses som brukere ut fra den kjensgjerning at de representerer sine egne medlemmer, forutsatt at de av deres medlemmer som er fysiske personer, er brukere.

Med mindre annet er fastsatt i vedtektene, kan medlemskap i et SCE-foretak erverves av fysiske personer eller rettssubjekter.

2. Vedtektene kan gi adgang ut fra andre vilkår, særlig:

 • tegning av en viss minstekapital,

 • vilkår knyttet til SCE-foretakets formål.

3. Der det er fastsatt i vedtektene, kan medlemmene anmodes om ytterligere kapitaltilskudd.

4. Et alfabetisk register over alle medlemmer skal føres på SCE-foretakets forretningskontor, med medlemmenes adresser, antall andeler og eventuelt kategori av andeler de har. Enhver part som har en direkte rettmessig interesse, kan på anmodning få adgang til registeret, og kan få en kopi av hele registeret eller deler av det til en pris som ikke overstiger de tilknyttede administrasjonskostnadene.

5. Alle transaksjoner som påvirker måten kapitalen tegnes eller tildeles på, eller økes eller reduseres, skal noteres i medlemsregisteret nevnt i nr. 4 senest en måned etter endringen.

6. Transaksjonene nevnt i nr. 5 skal ikke få virkning for SCE-foretaket eller tredjemann som har en direkte berettiget interesse før de er notert i registeret nevnt i nr. 4.

7. Medlemmer skal på anmodning få en skriftlig erklæring som bekrefter at endringen er registrert.

Art 15. Opphør av medlemskap

1. Medlemskap skal opphøre:

 • ved avgang,

 • ved utelukkelse, dersom medlemmet gjør seg skyldig i et alvorlig brudd på hans/hennes forpliktelser eller handler i strid med SCE-foretakets interesser,

 • dersom vedtektene tillater det, ved overdragelse av alle andeler som innehas av et medlem eller en fysisk person eller et rettssubjekt som er blitt medlem,

 • ved oppløsning dersom medlemmet ikke er en fysisk person,

 • ved konkurs,

 • ved dødsfall,

 • eventuelt i andre situasjoner som er fastsatt i vedtektene eller lovgivningen om samvirker i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor.

2. Et mindretallsmedlem som motsatte seg en endring av vedtektene på generalforsamlingen der:

 • i)

  det ble innført nye forpliktelser med hensyn til betaling eller andre tjenester, eller

 • ii)

  gjeldende forpliktelser for medlemmene ble betydelig utvidet, eller

 • iii)

  fristen for melding om avgang fra SCE-foretaket ble utvidet til mer enn fem år,

kan melde sin avgang innen to måneder etter beslutningen på generalforsamlingen.

Medlemskap skal opphøre ved utløpet av inneværende regnskapsår i de tilfeller som er nevnt i første ledd nr. i) og ii), og ved utløpet av den fristen for å melde fra som gjaldt før vedtektene ble endret, i tilfellet nevnt i nr. iii). Endringen av vedtektene skal ikke gjelde for dette medlemmet. Avgangen skal gi medlemmet rett til tilbakebetaling av andeler på vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 16.

3. Beslutningen om å utelukke et medlem skal treffes av administrasjons- eller ledelsesorganet, etter at medlemmet har fått anledning til å uttale seg. Medlemmet kan anke en slik beslutning inn for generalforsamlingen.

Art 16. Medlemmenes økonomiske rettigheter ved avgang eller utelukkelse

1. Unntatt når andeler overdras og med forbehold for artikkel 3, skal opphør av medlemskap gi medlemmet rett til å få tilbakebetalt hans/hennes andel av den tegnede kapitalen, redusert i forhold til eventuelle tap påført SCE-foretakets kapital.

2. Beløpene som fratrekkes i henhold til nr. 1, skal beregnes ut fra balansen for det regnskapsåret da retten til tilbakebetaling oppstod.

3. Vedtektene skal fastsette framgangsmåter og vilkår for utøvelse av retten til avgang og fastsette fristen for tilbakebetaling, som ikke kan overstige tre år. Ikke i noe tilfelle skal SCE-foretaket være forpliktet til å foreta tilbakebetalingen mindre enn seks måneder etter godkjenning av balansen fastsatt etter opphør av medlemskap.

4. Nr. 1, 2 og 3 får anvendelse også der bare en del av et medlems andeler skal tilbakebetales.

Kapittel II. Stiftelse

Avsnitt 1. Alminnelige bestemmelser

Art 17. Lovgivning som får anvendelse ved stiftelse

1. Med forbehold for bestemmelsene i denne forordning skal stiftelsen av et SCE-foretak reguleres av lovgivningen som får anvendelse på samvirker i medlemsstaten der SCE-foretaket etablerer sitt forretningskontor.

2. Registreringen av et SCE-foretak skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 12.

Art 18. Erverv av status som rettssubjekt

1. Et SCE-foretak skal få status som rettssubjekt den dag det registreres i medlemsstaten der det har sitt forretningskontor, i registeret som er utpekt av vedkommende stat i samsvar med artikkel 11 nr. 1.

2. Dersom det er utført handlinger i et SCE-foretaks navn før registrering i samsvar med artikkel 11 og SCE-foretaket etter registrering ikke påtar seg de forpliktelser som følger av slike handlinger, skal de fysiske personer, selskaper eller andre rettssubjekter som utførte handlingene, være solidarisk ansvarlige for dem, uten begrensning, med mindre det foreligger avtale om noe annet.

Avsnitt 2. Stiftelse ved fusjon

Art 19. Framgangsmåter for stiftelse ved fusjon

Et SCE-foretak kan stiftes gjennom en fusjon som foretas i samsvar med:

 • framgangsmåten for fusjon ved overtakelse,

 • framgangsmåten for fusjon ved stiftelse av en ny juridisk person.

I tilfelle av fusjon ved overtakelse skal det overtakende samvirket ta form av et SCE-foretak samtidig med fusjonen. I tilfelle av fusjon ved stiftelse av et nytt rettssubjekt, skal sistnevnte ta form av et SCE-foretak.

Art 20. Lovgivning som får anvendelse ved fusjon

For forhold som ikke omfattes av dette avsnitt, eller dersom et forhold omfattes delvis av det, for de sider som ikke omfattes, skal hvert samvirke som deltar i stiftelsen av et SCE-foretak ved fusjon, være regulert av de internrettslige bestemmelser i medlemsstaten det er underlagt som får anvendelse på fusjoner av samvirker, og i mangel av slike, bestemmelsene for interne fusjoner av allmennaksjeselskaper i samsvar med vedkommende stats lovgivning.

Art 21. Grunner til innsigelse mot en fusjon

En medlemsstats lovgivning kan fastsette at et samvirke som reguleres av lovgivningen i denne medlemsstaten, ikke kan delta i stiftelsen av et SCE-foretak ved fusjon dersom vedkommende myndighet i denne medlemsstaten gjør innsigelser mot den før utstedelsen av attesten nevnt i artikkel 29 nr. 2.

Slike innsigelser kan bare begrunnes ut fra offentlighetens interesse. Innsigelser skal kunne bringes inn for en rettsmyndighet.

Art 22. Vilkår for fusjon

1. Ledelses- eller administrasjonsorganet i fusjonerende samvirker skal utarbeide en fusjonsplan. Fusjonsplanen skal inneholde følgende opplysninger:

 • a)

  firma og forretningskontor for hvert av de fusjonerende samvirkene, samt firma og forretningskontor som er planlagt for SCE-foretaket,

 • b)

  bytteforholdet for andelene av den tegnede kapitalen og størrelsen på en eventuell kontant utbetaling. Dersom det ikke finnes noen andeler, en nøyaktig deling av aktivaene og den tilsvarende verdien i andeler,

 • c)

  nærmere regler for tildeling av andeler i SCE-foretaket,

 • d)

  fra hvilket tidspunkt andelene i SCE-foretaket gir rett til å ta del i overskuddet, og alle særlige vilkår forbundet med denne rettigheten,

 • e)

  fra hvilket tidspunkt transaksjonene i de fusjonerende samvirkene regnskapsmessig skal anses som utført for SCE-foretakets regning,

 • f)

  de særlige vilkår eller fordeler som er knyttet til obligasjoner eller andre verdipapirer enn andeler som i henhold til artikkel 66 ikke gir rett til medlemskap,

 • g)

  hvilke rettigheter SCE-foretaket gir andelsinnehavere med særlige rettigheter og innehavere av andre verdipapirer enn andeler, eller hvilke tiltak som foreslås med hensyn til dem,

 • h)

  formene for vern av kreditorenes rettigheter i de fusjonerende samvirkene,

 • i)

  enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige som gjennomgår fusjonsplanen eller til medlemmene av de fusjonerende samvirkenes administrasjons-, ledelses-, tilsyns- eller kontrollorganer,

 • j)

  SCE-foretakets vedtekter,

 • k)

  opplysninger om hvilke framgangsmåter som benyttes når det i henhold til direktiv 2003/72/EF bestemmes ordninger for arbeidstakernes innflytelse.

2. De fusjonerende samvirkene kan tilføye ytterligere punkter i fusjonsplanen.

3. Lovgivningen som får anvendelse på allmennaksjeselskapers fusjonsplaner får tilsvarende anvendelse på tverrnasjonal fusjon av samvirker med henblikk på opprettelse av et SCE-foretak.

Art 23. Forklaring på og begrunnelse for fusjonsplanen

Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert fusjonerende samvirke skal utarbeide en detaljert skriftlig rapport som forklarer og begrunner fusjonsplanen juridisk og økonomisk, særlig andelenes bytteforhold. Rapporten skal også angi eventuelle særlige vanskeligheter ved vurderingen.

Art 24. Offentlighet

1. Lovgivningen som får anvendelse på allmennaksjeselskaper om opplysningsplikt for fusjonsplaner får tilsvarende anvendelse på hvert fusjonerende samvirke, med forbehold for ytterligere krav fastsatt av medlemsstaten som det aktuelle samvirket er underlagt.

2. Offentliggjøring av fusjonsplanen i det nasjonale kunngjøringsblad skal likevel inneholde følgende opplysninger for hvert av de fusjonerende samvirkene:

 • a)

  form, firma og forretningskontor for hvert fusjonerende samvirke,

 • b)

  adressen til stedet eller registeret der vedtektene og alle andre dokumenter og opplysninger er deponert for hvert fusjonerende samvirke, og registreringsnummeret i registeret,

 • c)

  angivelse av de nærmere reglene for utøvelse av rettighetene til kreditorene i det aktuelle samvirket, fastsatt i samsvar med artikkel 28, samt adressen der de fullstendige opplysningene om disse reglene kan fås kostnadsfritt,

 • d)

  angivelse av de nærmere reglene for utøvelse av rettighetene til medlemmene i det aktuelle samvirket, fastsatt i samsvar med artikkel 28, samt adressen der de fullstendige opplysningene om disse reglene kan fås kostnadsfritt,

 • e)

  planlagt navn og forretningskontor for SCE-foretaket,

 • f)

  vilkårene for fastsettelse av den dato da fusjonen får virkning i henhold til artikkel 31.

Art 25. Opplysningsplikt

1. Hvert medlem skal ha rett til, minst en måned før generalforsamlingen som skal ta stilling til fusjonen, å sette seg inn i følgende dokumenter ved forretningskontoret:

 • a)

  fusjonsplanen nevnt i artikkel 22,

 • b)

  årsregnskapene og årsrapportene til de fusjonerende samvirkene for de tre siste regnskapsår,

 • c)

  et regnskapsoppgjør utarbeidet i samsvar med bestemmelsene for interne fusjoner av allmennaksjeselskaper, i den grad et slikt oppgjør kreves i disse bestemmelsene,

 • d)

  de sakkyndiges rapport om verdien av andeler som skal fordeles i bytte med aktivaene i de fusjonerende samvirkene, eller andelenes bytteforhold som fastsatt i artikkel 26,

 • e)

  rapporten fra administrasjons- eller ledelsesorganene som fastsatt i artikkel 23.

2. Ethvert medlem kan på anmodning og kostnadsfritt få et fullstendig eksemplar, eller dersom han/hun ønsker det, et utdrag av dokumentene nevnt i nr. 1.

Art 26. Rapport fra uavhengige sakkyndige

1. For hvert fusjonerende samvirke skal en eller flere uavhengige sakkyndige oppnevnt av vedkommende samvirke i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 nr. 6, gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skriftlig rapport til medlemmene.

2. En enkelt rapport for alle fusjonerende samvirker kan utarbeides der dette er tillatt i henhold til lovgivningen i medlemsstatene samvirkene er underlagt.

3. Når det gjelder sakkyndiges rettigheter og forpliktelser får lovgivningen som får anvendelse på fusjoner av allmennaksjeselskaper, tilsvarende anvendelse på fusjon av samvirker.

Art 27. Godkjenning av fusjonsplanen

1. Generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende samvirkene skal godta fusjonsplanen.

2. Arbeidstakernes innflytelse i SCE-foretaket skal fastsettes i henhold til direktiv 2003/72/EF. Generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende samvirkene kan sette som vilkår for registrering av SCE-foretaket at generalforsamlingen uttrykkelig godtar de ordninger som fastsettes på denne måten.

Art 28. Lovgivning som får anvendelse ved stiftelse ved fusjon

1. Lovgivningen i den medlemsstat som regulerer hvert fusjonerende samvirke, får anvendelse som i tilfelle av fusjon av allmennaksjeselskaper, under hensyn til fusjonens grenseoverskridende art, når det gjelder beskyttelse av interessene til:

 • kreditorene til de fusjonerende samvirkene,

 • obligasjonseiere i de fusjonerende samvirkene.

2. En medlemsstat kan med hensyn til de fusjonerende samvirkene som er regulert av dens lovgivning, vedta bestemmelser med sikte på å sikre hensiktsmessig beskyttelse for medlemmer som har gått imot fusjonen.

Art 29. Kontroll av framgangsmåten ved fusjon

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder den del av framgangsmåten som angår hvert fusjonerende samvirke, kontrolleres i samsvar med fusjonslovgivningen for samvirker i den medlemsstat som det fusjonerende samvirket er underlagt, og i mangel av slik lovgivning, bestemmelsene for interne fusjoner av allmennaksjeselskaper i henhold til vedkommende stats lovgivning.

2. I hver berørt medlemsstat skal en domstol, notarius publicus eller annen vedkommende myndighet utstede en attest som bekrefter at de dokumenter og formaliteter som går forut for fusjonen, er fullført.

3. Dersom lovgivningen i en medlemsstat som et fusjonerende samvirke er underlagt, fastsetter en framgangsmåte for analyse og endring av andelenes bytteforhold, eller en framgangsmåte for godtgjøring til mindretallsmedlemmer, uten å hindre registrering av fusjonen, skal slike framgangsmåter anvendes bare dersom de øvrige fusjonerende samvirkene som ligger i medlemsstater som ikke fastsetter en slik framgangsmåte, når de godkjenner fusjonsplanen i samsvar med artikkel 27 nr. 1, uttrykkelig godtar muligheten for at dette fusjonerende samvirkets medlemmer har adgang til en slik framgangsmåte. I slike tilfeller kan en domstol, notarius publicus eller annen vedkommende myndighet utstede attesten nevnt i nr. 2 selv om en slik framgangsmåte er innledet. Attesten må likevel angi at framgangsmåten ikke er avsluttet. Beslutningen som treffes ved avslutningen av framgangsmåten skal være bindende for det overtakende samvirket og alle dets medlemmer.

Art 30. Kontroll av fusjonens lovlighet

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder den del av framgangsmåten som angår gjennomføringen av fusjonen og stiftelsen av SCE-foretaket, kontrolleres av en domstol, notarius publicus eller annen vedkommende myndighet i medlemsstaten til SCE-foretakets framtidige forretningskontor som kan kontrollere denne siden ved lovligheten av fusjon av samvirker, og i mangel av slike bestemmelser, av allmennaksjeselskaper.

2. For dette formål skal hvert fusjonerende samvirke oversende vedkommende myndighet attesten nevnt i artikkel 29 nr. 2 innen seks måneder etter at den er utstedt, sammen med et eksemplar av fusjonsplanen som er godkjent av vedkommende samvirke.

3. Myndigheten nevnt i nr. 1 skal særlig påse at de fusjonerende samvirkene har godkjent fusjonsplanen på samme vilkår og at ordninger for arbeidstakernes innflytelse er fastsatt i henhold til direktiv 2003/72/EF.

4. Denne myndigheten skal også forvisse seg om at SCE-foretaket er stiftet i samsvar med kravene i lovgivningen i den medlemsstat der det har sitt forretningskontor.

Art 31. Registrering av fusjon

1. En fusjon og samtidig stiftelse av et SCE-foretak får virkning på den dato da SCE-foretaket registreres i samsvar med artikkel 11 nr. 1.

2. SCE-foretaket kan ikke registreres før alle formalitetene fastsatt i artikkel 29 og 30 er fullført.

Art 32. Offentliggjøring

For hvert av de fusjonerende samvirkene skal gjennomføringen av fusjonen offentliggjøres som fastsatt i lovgivningen i den berørte medlemsstat i samsvar med lovgivningen for fusjon av allmennaksjeselskaper.

Art 33. Virkninger av fusjon

1. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel 19 første ledd første strekpunkt skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som inntrer samtidig:

 • a)

  alle aktiva og passiva i hvert overtatte samvirke overdras som helhet til den overtakende juridiske person,

 • b)

  medlemmene i hvert samvirke som overtas blir medlemmer i den overtakende juridiske person,

 • c)

  de overtatte samvirkene opphører,

 • d)

  den overtakende juridiske person tar form av et SCE-foretak.

2. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel 19 første ledd annet strekpunkt skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som inntrer samtidig:

 • a)

  alle aktiva og passiva i de fusjonerende samvirkene overdras som helhet til SCE-foretaket,

 • b)

  medlemmene i de fusjonerende samvirkene blir medlemmer i SCE-foretaket,

 • c)

  de fusjonerende samvirkene opphører.

3. Dersom en medlemsstats lovgivning krever at det ved fusjon av samvirker gjennomføres særlige formaliteter før de fusjonerende samvirkenes overdragelse av visse aktiva, rettigheter og forpliktelser får virkning overfor tredjemann, skal disse formalitetene anvendes og gjennomføres enten av de fusjonerende samvirkene eller av SCE-foretaket etter registrering.

4. Når det gjelder individuelle og kollektive ansettelses- og arbeidsvilkår som følger av lovgivning, praksis og individuelle arbeidsavtaler eller arbeidsforhold på nasjonalt plan og som eksisterer på registreringsdatoen, skal rettighetene og forpliktelsene til de deltakende samvirkene overdras til SCE-foretaket når dette registreres.

Første ledd får ikke anvendelse på arbeidstakerrepresentanters rett til å delta på generalforsamlingen eller sektor- eller seksjonsmøter i henhold til artikkel 59 nr. 4.

5. Når fusjonen er registrert, skal SCE-foretaket umiddelbart underrette medlemmene i samvirket som overdras om det faktum at de står oppført i medlemsregisteret samt om deres antall av andeler.

Art 34. Fusjonens lovlighet

1. En fusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 fjerde strekpunkt kan ikke erklæres ugyldig når SCE-foretaket er registrert.

2. Manglende kontroll av lovligheten av fusjonen i henhold til artikkel 29 og 30 skal utgjøre en av grunnene til oppløsning av SCE-foretaket, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 74.

Avsnitt 3. Omdanning av et eksisterende samvirke til et SCE-foretak

Art 35. Framgangsmåter for stiftelse ved omdanning

1. Uten at artikkel 11 berøres, skal omdanning av et samvirke til et SCE-foretak ikke føre til at samvirket oppløses eller til at det dannes en ny juridisk person.

2. Forretningskontoret kan ikke flyttes fra en medlemsstat til en annen i henhold til artikkel 7 samtidig som omdanningen gjennomføres.

3. Administrasjons- eller ledelsesorganet i det aktuelle samvirket skal utarbeide en omdanningsplan og en rapport som forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene ved omdanningen samt konsekvensene for sysselsettingen, og som angir hvilke konsekvenser den vedtatte SCE-foretaksformen får for medlemmene og arbeidstakerne.

4. Omdanningsplanen skal offentliggjøres på den måte som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning, minst en måned før datoen for generalforsamlingen som skal ta stilling til omdanningen.

5. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 6 skal en eller flere uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent i samsvar med nasjonale bestemmelser, av en rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i den medlemsstat som samvirket som omdannes til et SCE-foretak er underlagt, tilsvarende bekrefte at bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav b) er fulgt.

6. Generalforsamlingen i det aktuelle samvirket skal godkjenne omdanningsplanen sammen med SCE-foretakets vedtekter.

7. Medlemsstatene kan sette som vilkår for omdanning at det kontrollorgan i samvirket som skal omdannes og der arbeidstakernes innflytelse er organisert, med kvalifisert flertall eller enstemmig har gitt sin tilslutning.

8. Rettighetene og forpliktelsene til det samvirket som skal omdannes, skal, når det gjelder individuelle og kollektive ansettelses- og arbeidsvilkår som følger av lovgivning, praksis og individuelle arbeidsavtaler eller arbeidsforhold på nasjonalt plan som eksisterer på registreringsdatoen, overdras til SCE-foretaket når dette registreres.

Kapittel III. SCE-Foretakets struktur

Art 36. Organenes struktur

På de vilkår som er fastsatt i denne forordning, skal et SCE-foretak omfatte:

 • a)

  en generalforsamling, og

 • b)

  enten et kontrollorgan og et ledelsesorgan (tonivåsystem) eller et administrasjonsorgan (ettnivåsystem), avhengig av hvilken form som velges i vedtektene.

Avsnitt 1. Tonivåsystem

Art 37. Ledelsesorganets funksjoner og oppnevnelse av medlemmer

1. Ledelsesorganet skal være ansvarlig for ledelsen av SCE-foretaket og representere det overfor tredjemann og ved søksmål. En medlemsstat kan fastsette at en administrerende direktør skal ha ansvar for den daglige ledelsen på samme vilkår som for samvirker som har forretningskontor på medlemsstatens territorium.

2. Medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet skal oppnevnes og avsettes av kontrollorganet.

En medlemsstat kan likevel kreve eller tillate at vedtektene fastsetter at medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet skal oppnevnes og avsettes av generalforsamlingen på samme vilkår som for samvirker som har forretningskontor på statens territorium.

3. Ingen kan samtidig være medlem av både ledelsesorganet og kontrollorganet i samme SCE-foretak. Kontrollorganet kan likevel oppnevne ett av sine medlemmer til å fungere som medlem av ledelsesorganet i tilfelle av ledig plass. I slike perioder skal vedkommendes funksjoner som medlem av kontrollorganet opphøre. En medlemsstat kan fastsette at slike perioder skal være tidsbegrenset.

4. Antall medlemmer av ledelsesorganet eller reglene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i SCE-foretakets vedtekter. En medlemsstat kan likevel fastsette et minste og/eller et største antall.

5. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et tonivåsystem for samvirker med forretningskontor på en medlemsstats territorium, kan staten vedta hensiktsmessige tiltak angående SCE-foretak.

Art 38. Lederskap og innkalling til møter i ledelsesorganet

1. Ledelsesorganet skal velge en leder blant sine medlemmer, i samsvar med vedtektene.

2. Lederen skal innkalle til møte i ledelsesorganet på de vilkår som er fastsatt i vedtektene, enten på eget initiativ eller på anmodning fra et medlem. En slik anmodning skal angi grunnene til møteinnkallingen. Dersom en slik anmodning ikke imøtekommes innen 15 dager, kan medlemmet eller medlemmene som kom med anmodningen, innkalle til møte i ledelsesorganet.

Art 39. Kontrollorganets funksjoner og oppnevnelse av medlemmer

1. Kontrollorganet skal føre tilsyn med ledelsesorganets arbeid. Det kan ikke selv utøve ledelsen av SCE-foretaket. Kontrollorganet kan ikke representere SCE-foretaket overfor tredjemann. Det skal representere SCE-foretaket overfor ledelsesorganet, eller dets medlemmer, ved tvister eller inngåelse av kontrakter.

2. Medlemmene av kontrollorganet skal oppnevnes og avsettes av generalforsamlingen. Medlemmene av det første kontrollorganet kan likevel oppnevnes i vedtektene. Dette får anvendelse uten å berøre eventuelle ordninger for arbeidstakerinnflytelse fastsatt i henhold til direktiv 2003/72/EF.

3. Av kontrollorganets medlemmer kan bare en firedel være passive medlemmer.

4. Antall medlemmer av kontrollorganet eller reglene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i vedtektene. En medlemsstat kan likevel fastsette antall medlemmer i eller sammensetningen av kontrollorganet for SCE-foretak som har forretningskontor på dens territorium, eller et minste og/eller et største antall.

Art 40. Adgang til opplysninger

1. Ledelsesorganet skal rapportere til kontrollorganet minst en gang hver tredje måned om situasjonen og forutsigbar utvikling for SCE-foretakets virksomhet, idet det tas hensyn til eventuelle opplysninger knyttet til foretak kontrollert av SCE-foretaket som kan ha betydelig innvirkning på situasjonen for SCE-foretakets virksomhet.

2. I tillegg til jevnlig informasjon nevnt i nr. 1 skal ledelsesorganet uten opphold gi kontrollorganet alle opplysninger om begivenheter som vil kunne ha en merkbar virkning på SCE-foretaket.

3. Kontrollorganet kan kreve at ledelsesorganet gir opplysninger av enhver art som det trenger for å føre tilsyn i samsvar med artikkel 39 nr. 1. En medlemsstat kan fastsette at hvert medlem av kontrollorganet også skal ha denne muligheten.

4. Kontrollorganet kan foreta eller sørge for at det blir foretatt undersøkelser som er nødvendige for utførelsen av dets oppgaver.

5. Hvert medlem av kontrollorganet skal ha rett til å undersøke alle opplysninger som blir forelagt organet.

Art 41. Lederskap og innkalling til møter i kontrollorganet

1. Kontrollorganet skal velge en leder blant medlemmene. Dersom halvparten av medlemmene er oppnevnt av arbeidstakerne, kan bare et medlem oppnevnt av generalforsamlingen velges til leder.

2. Lederen skal innkalle til møte i kontrollorganet på de vilkår som er fastsatt i vedtektene, enten på eget initiativ, eller på anmodning fra minst en tredel av medlemmene, eller på anmodning fra ledelsesorganet. Anmodningen skal angi grunnen til møteinnkallingen. Dersom en slik anmodning ikke imøtekommes innen 15 dager, kan de som kom med anmodningen, innkalle til møte i kontrollorganet.

Avsnitt 2. Ettnivåsystem

Art 42. Administrasjonsorganets funksjoner og oppnevnelse av medlemmer

1. Administrasjonsorganet skal være ansvarlig for ledelsen av SCE-foretaket og representere det overfor tredjemann og ved søksmål. En medlemsstat kan fastsette at en administrerende direktør skal ha ansvar for den daglige ledelsen på samme vilkår som for samvirker som har forretningskontor på medlemsstatens territorium.

2. Antall medlemmer av administrasjonsorganet eller reglene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i SCE-foretakets vedtekter. En medlemsstat kan likevel fastsette et minste antall og eventuelt et største antall medlemmer. Av administrasjonsorganets medlemmer kan bare en firedel være passive medlemmer.

Administrasjonsorganet skal likevel bestå av minst tre medlemmer dersom arbeidstakernes innflytelse er regulert i samsvar med direktiv 2003/72/EF.

3. Medlemmene av administrasjonsorganet, og der vedtektene fastsetter det, deres varamedlemmer, skal oppnevnes av generalforsamlingen. Medlemmene av det første administrasjonsorganet kan likevel oppnevnes i vedtektene. Dette får anvendelse uten å berøre eventuelle ordninger for arbeidstakerinnflytelse fastsatt i henhold til direktiv 2003/72/EF.

4. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et ettnivåsystem for samvirker med forretningskontor på en medlemsstats territorium, kan staten vedta hensiktsmessige tiltak angående SCE-foretak.

Art 43. Tidsrom mellom møter og adgang til opplysninger

1. Administrasjonsorganet skal møtes minst en gang hver tredje måned, etter det som er fastsatt i vedtektene, for å drøfte situasjonen og forutsigbar utvikling for SCE-foretakets virksomhet, idet det tas hensyn til eventuelle opplysninger knyttet til foretak kontrollert av SCE-foretaket som kan ha betydelig innvirkning på situasjonen for SCE-foretakets virksomhet.

2. Hvert medlem av administrasjonsorganet skal ha rett til å undersøke alle rapporter, dokumenter og opplysninger som blir forelagt organet.

Art 44. Lederskap og innkalling til møter i administrasjonsorganet

1. Administrasjonsorganet skal velge en leder blant medlemmene. Dersom halvparten av medlemmene er oppnevnt av arbeidstakerne, kan bare et medlem oppnevnt av generalforsamlingen velges til leder.

2. Lederen skal innkalle til møte i administrasjonsorganet på de vilkår som er fastsatt i vedtektene, enten på eget initiativ eller på anmodning fra minst en tredel av medlemmene. En slik anmodning skal angi grunnen til møteinnkallingen. Dersom en slik anmodning ikke imøtekommes innen 15 dager, kan de som kom med anmodningen, innkalle til møte i administrasjonsorganet.

Avsnitt 3. Felles regler for ettnivå- og tonivåsystemet

Art 45. Mandatperiode

1. Medlemmer av SCE-foretakets organer skal oppnevnes for en periode som er fastsatt i vedtektene og som ikke overstiger seks år.

2. Med forbehold for eventuelle restriksjoner fastsatt i vedtektene, kan medlemmene gjenoppnevnes en gang eller flere ganger for den perioden som er fastsatt i samsvar med nr. 1.

Art 46. Vilkår for medlemskap

1. Et SCE-foretaks vedtekter kan tillate at et selskap i henhold til traktatens artikkel 58 er medlem av ett av dets organer, forutsatt at ikke annet er fastsatt i lovgivningen om samvirker i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger.

Dette selskapet skal oppnevne en fysisk person som sin representant for å utøve sine funksjoner i vedkommende organ. Representanten skal være underlagt de samme vilkår og forpliktelser som personlige medlemmer av organet.

2. Ingen kan være medlem av et organ i et SCE-foretak eller representant for et medlem i henhold til nr. 1 dersom vedkommende:

 • i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, ikke kan være medlem av det tilsvarende organet i et samvirke underlagt medlemsstatens lovgivning, eller

 • ikke kan være medlem av det tilsvarende organet i et samvirke underlagt lovgivningen i en medlemsstat på grunn av en rettsavgjørelse eller et forvaltningsvedtak truffet i en medlemsstat.

3. Vedtektene for et SCE-foretak kan, i samsvar med lovgivningen om samvirker i medlemsstaten, fastsette særlige vilkår for valgbarhet for medlemmer som skal representere administrasjonsorganet.

Art 47. Fullmakt til å representere og SCE-foretakets ansvar

1. Dersom to eller flere medlemmer av SCE-foretaket er gitt fullmakt til å representere det overfor tredjemann, i samsvar med artikkel 37 nr. 1 og artikkel 42 nr. 1, skal disse medlemmene benytte fullmakten sammen, med mindre lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, tillater at vedtektene fastsetter noe annet, og i så fall skal en slik bestemmelse kunne gjøres gjeldende overfor tredjemann når den er offentliggjort i samsvar med artikkel 11 nr. 5 og artikkel 12.

2. Handlinger utført av et SCE-foretaks organer skal være bindende for SCE-foretaket overfor tredjemann, også når vedkommende handlinger ikke er i samsvar med SCE-foretakets formål, forutsatt at de ikke går ut over fullmakten de er gitt i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor eller som denne lovgivningen tillater at de gis.

Medlemsstater kan likevel fastsette at SCE-foretaket ikke skal være bundet når slike handlinger ligger utenfor SCE-foretakets formål, dersom det bevises at tredjemann visste at handlingen lå utenfor disse formålene eller ut fra omstendighetene ikke kunne unngå å ha kjennskap til det; offentliggjøring av vedtektene skal ikke i seg selv utgjøre tilstrekkelig bevis for dette.

3. De begrensninger i fullmaktene til SCE-foretakets organer som følger av vedtektene eller av en beslutning truffet av vedkommende organer, kan aldri gjøres gjeldende overfor tredjemann, selv om de er blitt offentliggjort.

4. En medlemsstat kan fastsette at vedtektene kan gi fullmakt til å representere SCE-foretaket til en enkelt person eller flere personer som opptrer i fellesskap. Slik lovgivning kan fastsette at denne bestemmelsen i vedtektene kan gjøres gjeldende overfor tredjemann, forutsatt at den gjelder den allmenne representasjonsfullmakten. Spørsmålet om en slik bestemmelse kan gjøres gjeldende overfor tredjemann, reguleres av artikkel 12.

Art 48. Transaksjoner som krever godkjenning

1. Et SCE-foretaks vedtekter skal inneholde en liste over kategorier av transaksjoner som krever:

 • i tonivåsystemet, fullmakt fra kontrollorganet eller generalforsamlingen til ledelsesorganet,

 • i ettnivåsystemet, en uttrykkelig beslutning truffet av administrasjonsorganet eller fullmakt fra generalforsamlingen.

2. Nr. 1 skal ikke berøre artikkel 47.

3. En medlemsstat kan likevel fastsette hvilke kategorier transaksjoner samt hvilket organ som kan gi fullmakt som minst må være oppført i vedtektene for SCE-foretak med forretningskontor på statens territorium, og/eller fastsette at kontrollorganet, i tonivåsystemet, selv kan fastsette hvilke kategorier av transaksjoner som skal kreve fullmakt.

Art 49. Fortrolighet

Medlemmene av et SCE-foretaks organer har, selv etter at de ikke lenger utøver sine verv, plikt til ikke å gi videre noen opplysninger som de har om SCE-foretaket og som kan skade samvirkets eller medlemmers interesser dersom de gis videre, unntatt dersom slik videreformidling kreves eller tillates i henhold til internrettslige bestemmelser om samvirker eller selskaper eller er i offentlighetens interesse.

Art 50. Organenes beslutninger

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning eller i vedtektene, skal de interne reglene for beslutningsdyktighet og beslutningstaking i SCE-foretaks organer være følgende:

 • a)

  beslutningsdyktighet: minst halvparten av medlemmene må være til stede eller være representert,

 • b)

  beslutningstaking: skjer med et flertall av medlemmene til stede eller representert.

Medlemmer som ikke er til stede, kan delta i avgjørelser ved å gi et annet medlem av organet eller de varamedlemmene som ble oppnevnt samtidig, fullmakt til å representere dem.

2. Dersom det i vedtektene ikke finnes en relevant bestemmelse, skal lederen av hvert organ ha den avgjørende stemmen i tilfelle av stemmelikhet. Det skal likevel ikke finnes noen bestemmelse om det motsatte i vedtektene dersom halvparten av kontrollorganet består av arbeidstakernes representanter.

3. Dersom arbeidstakernes innflytelse er bestemt i samsvar med direktiv 2003/72/EF, kan en medlemsstat fastsette at kontrollorganets beslutningsdyktighet og beslutningstaking, som unntak fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2, skal være underlagt de regler som på samme vilkår gjelder for samvirker underlagt den aktuelle medlemsstatens lovgivning.

Art 51. Erstatningsansvar

Medlemmene av ledelses-, kontroll- og administrasjonsorganer skal i samsvar med bestemmelsene som gjelder for samvirker i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, være ansvarlige for tap eller skade påført SCE-foretaket og som skyldes medlemmenes brudd på juridiske, vedtektsbestemte eller andre forpliktelser som følger av deres funksjoner.

Avsnitt 4. Generalforsamling

Art 52. Kompetanse

Generalforsamlingen skal treffe beslutning i saker der den er gitt særlig kompetanse i henhold til:

 • a)

  denne forordning, eller

 • b)

  lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, vedtatt i henhold til direktiv 2003/72/EF.

Videre skal generalforsamlingen treffe beslutning i saker der det er gitt kompetanse til generalforsamlingen i et samvirke underlagt lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, enten i henhold til denne medlemsstatens lovgivning eller SCE-foretakets vedtekter i samsvar med samme lovgivning.

Art 53. Gjennomføring av generalforsamling

Uten å berøre de regler som er fastsatt i dette avsnitt, skal organiseringen og gjennomføringen av generalforsamlinger samt framgangsmåter ved avstemning være regulert av lovgivningen for samvirker i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger.

Art 54. Innkalling til generalforsamling

1. Et SCE-foretak skal holde generalforsamling minst en gang hvert kalenderår, innen seks måneder etter regnskapsårets avslutning, med mindre den lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger som får anvendelse på samvirker som driver samme type virksomhet som SCE-foretaket, fastsetter hyppigere forsamlinger. En medlemsstat kan likevel fastsette at den første generalforsamlingen kan holdes når som helst i løpet av 18 måneder etter at SCE-foretaket er stiftet.

2. Det kan innkalles til generalforsamling når som helst av ledelsesorganet, administrasjonsorganet, kontrollorganet eller et annet organ eller vedkommende myndighet i samsvar med nasjonal lovgivning om samvirker i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger. Ledelsesorganet skal ha plikt til å innkalle til generalforsamling på anmodning fra kontrollorganet.

3. Dagsorden for generalforsamlingen som holdes etter regnskapsårets avslutning, skal omfatte minst godkjenning av årsregnskapet og fordelingen av overskudd.

4. Generalforsamlingen kan i løpet av møtet vedta at det skal innkalles til et nytt møte samt fastsette dato og dagsorden.

Art 55. Generalforsamling innkalt av et mindretall av medlemmene

Medlemmer av et SCE-foretak som til sammen utgjør flere enn 5 000, eller som har minst 10 % av det samlede antall stemmer, kan kreve at SCE-foretaket innkaller til generalforsamling og kan utarbeide dagsorden for den. En lavere prosentsats kan fastsettes i vedtektene.

Art 56. Innkallingens form og frist

1. Det skal innkalles til en generalforsamling gjennom en skriftlig meddelelse i enhver form til alle personer som har rett til å delta på SCE-foretakets generalforsamling i samsvar med artikkel 58 nr. 1 og 2 og vedtektenes bestemmelser. Innkallingen kan offentliggjøres i SCE-foretakets offisielle interne publikasjon.

2. Innkallingen til en generalforsamling skal inneholde minst følgende opplysninger:

 • SCE-foretakets firma og forretningskontor,

 • sted, dato og tidspunkt for generalforsamlingen,

 • eventuelt generalforsamlingens art,

 • dagsorden med angivelse av de sakene som skal behandles og forslag til beslutninger.

3. Tidsrommet mellom datoen for utsendelse av meddelelsen nevnt i nr. 1 og datoen for generalforsamlingens åpning skal være minst 30 dager. I hastetilfeller kan det likevel reduseres til 15 dager. Dersom bestemmelsene i artikkel 61 nr. 4 om krav til beslutningsdyktighet anvendes, kan tidsrommet mellom innkallingen til et første og et andre møte for å behandle samme dagsorden, reduseres i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor.

Art 57. Tilføyelser til dagsorden

Medlemmer av SCE-foretaket som til sammen utgjør flere enn 5 000, eller som har minst 10 % av det samlede antall stemmer, kan kreve at et eller flere tilleggspunkter settes på dagsorden for en generalforsamling. En lavere prosentsats kan fastsettes i vedtektene.

Art 58. Deltaking og fullmakter

1. Alle medlemmer skal på generalforsamlingen ha tale- og stemmerett i de saker som står på dagsorden.

2. Medlemmer av SCE-foretakets organer og innehavere av andre verdipapirer enn andeler og obligasjoner i henhold til artikkel 64, og dersom vedtektene tillater det, enhver annen person som har rett til det i henhold til lovgivningen i staten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, kan delta på en generalforsamling uten stemmerett.

3. En person med stemmerett skal kunne oppnevne en person med fullmakt til å representere ham/henne på en generalforsamling i samsvar med framgangsmåter fastsatt i vedtektene.

Vedtektene skal fastsette et høyeste antall personer en fullmaktsinnehaver kan handle på vegne av.

4. Vedtektene kan tillate stemmegivning per post eller elektronisk, og skal i så fall fastsette de nødvendige framgangsmåter.

Art 59. Stemmerett

1. Hvert medlem av et SCE-foretak skal ha én stemme, uavhengig av antall andeler vedkommende har.

2. Dersom lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor tillater det, kan vedtektene fastsette at et medlem kan ha et visst antall stemmer ut fra hans/hennes deltaking i foretakets virksomhet på annen måte enn gjennom sitt kapitalinnskudd. Dette stemmeantallet skal ikke overstige fem stemmer per medlem eller 30 % av det samlede antall stemmer, etter det som er lavest.

Dersom lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor tillater det, kan SCE-foretak som deltar i finansvirksomhet eller forsikringsvirksomhet fastsette i vedtektene at antall stemmer skal bestemmes ut fra medlemmenes deltaking i foretakets virksomhet, herunder deltaking i SCE-foretakets kapital. Dette stemmeantallet skal ikke overstige fem stemmer per medlem eller 20 % av det samlede antall stemmer, etter det som er lavest.

I SCE-foretak der flertallet av medlemmene er samvirker, kan vedtektene, dersom det er tillatt etter lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, fastsette antall stemmer ut fra medlemmenes deltaking i samvirkets virksomhet, herunder deltaking i SCE-foretakets kapital og/eller i henhold til antall medlemmer i hver enhet som inngår.

3. Med hensyn til stemmerett som vedtektene kan gi til passive (investor-) medlemmer, skal SCE-foretaket reguleres av lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor. Passive (investor-) medlemmer kan likevel ikke til sammen ha stemmerett som overstiger 25 % av det samlede antall stemmer.

4. Dersom lovgivningen i medlemsstaten der et SCE-foretak har sitt forretningskontor tillater det når denne forordning trer i kraft, kan vedtektene for dette SCE-foretaket fastsette at arbeidstakerrepresentanter kan delta i generalforsamlinger eller på seksjons- eller sektormøter, forutsatt at arbeidstakerrepresentantene til sammen ikke kontrollerer mer enn 15 % av det samlede antall stemmer. Slike rettigheter skal opphøre når SCE-foretakets forretningskontor flyttes til en medlemsstat der lovgivningen ikke tillater slik deltaking.

Art 60. Adgang til opplysninger

1. Ethvert medlem som anmoder om det på en generalforsamling, skal ha rett til å få opplysninger fra ledelses- eller administrasjonsorganet om de av SCE-foretakets former for virksomhet som gjelder saker generalforsamlingen kan treffe beslutning om i henhold til artikkel 61 nr. 1. I den grad det er mulig, skal opplysningene gis på den aktuelle generalforsamlingen.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganet kan nekte å gi slike opplysninger bare dersom:

 • det er sannsynlig at det ville være til betydelig skade for SCE-foretaket,

 • det ville være uforenlig med en lovfestet taushetsplikt.

3. Et medlem som nektes opplysninger, kan kreve at hans/hennes anmodning og grunnene til avslaget skal opptas i generalforsamlingens protokoll.

4. I de 10 dagene som går forut for generalforsamlingen som skal ta stilling til regnskapsårets avslutning, kan medlemmene gjennomgå balansen, resultatregnskapet og tilhørende noter, årsrapporten, konklusjonen av regnskapsrevisjonen foretatt av vedkommende ansvarlige person og dersom det gjelder et morselskap i henhold til direktiv 83/349/EØF, det konsoliderte regnskapet.

Art 61. Beslutningstaking

1. En generalforsamling kan treffe beslutning om saker på dens dagsorden. En generalforsamling kan også drøfte og treffe beslutning om saker som er satt på generalforsamlingens dagsorden av et mindretall av medlemmene i samsvar med artikkel 57.

2. En generalforsamling skal treffe beslutning med et flertall av stemmene som er gyldig avgitt av tilstedeværende eller representerte medlemmer.

3. Vedtektene skal fastsette de krav til beslutningsdyktighet og flertall som får anvendelse på generalforsamlinger.

Der vedtektene tillater at et SCE-foretak kan ha investormedlemmer (passive medlemmer), eller kan tildele stemmer ut fra kapitalinnskudd i SCE-foretak som deltar i finansvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, skal vedtektene også fastsette særlige krav til beslutningsdyktighet for medlemmer som ikke er investormedlemmer (passive medlemmer) eller medlemmer som har stemmerett ut fra kapitalinnskudd i SCE-foretak som deltar i finansvirksomhet eller forsikringsvirksomhet. Medlemsstatene skal kunne fastsette et minstenivå for slike særlige krav til beslutningsdyktighet for de SCE-foretakene som har forretningskontor på deres territorium.

4. En generalforsamling kan endre vedtektene første gang den innkalles bare dersom de tilstedeværende eller representerte medlemmene utgjør minst halvparten av det samlede antall medlemmer på innkallingsdatoen, og andre gang det innkalles med samme dagsorden, skal det ikke stilles krav til beslutningsdyktighet.

I tilfellene nevnt i første ledd må minst to tredeler av de gyldig avgitte stemmene være for endring, med mindre lovgivningen som gjelder samvirker i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, krever et større flertall.

Art 62. Protokoll

1. Det skal føres protokoll for hver generalforsamling. Protokollen skal omfatte minst følgende opplysninger:

 • sted og dato for generalforsamlingen,

 • beslutninger som er truffet,

 • resultatet av stemmegivningen.

2. Deltakerlisten, dokumentene som gjelder innkallingen til generalforsamlingen og rapportene medlemmene får om sakene på dagsorden skal vedlegges protokollen.

3. Protokollen og de vedlagte dokumentene skal oppbevares i minst fem år. Ethvert medlem kan mot dekning av administrasjonskostnadene og på anmodning få et eksemplar av protokollen og de vedlagte dokumentene.

4. Protokollen skal underskrives av generalforsamlingens leder.

Art 63. Sektor- eller seksjonsmøter

1. Dersom SCE-foretaket utfører ulike former for virksomhet eller virksomhet i flere enn én territorial enhet, eller har flere etablerte forretningssteder eller flere enn 500 medlemmer, kan vedtektene fastsette at det kan holdes sektor- eller seksjonsmøter dersom det er tillatt etter lovgivningen i vedkommende medlemsstat. Vedtektene skal fastsette bestemmelser om oppdelingen i sektorer eller seksjoner og antall delegater i dem.

2. Sektor- eller seksjonsmøtene skal velge sine delegater for et tidsrom på høyst fire år, med mindre tilbakekalling skjer før tiden. Delegater som velges på denne måten, skal utgjøre SCE-foretakets generalforsamling og skal på den representere sin sektor eller seksjon, som de skal rapportere tilbake til om resultatet av generalforsamlingen. Bestemmelsene i kapittel III avsnitt 4 får anvendelse på arbeidet i sektor- og seksjonsmøtene.

Kapittel IV. Utstedelse av verdipapirer som det er knyttet særlige fordeler til

Art 64. Andre verdipapirer enn andeler og obligasjoner som gir særlige fordeler

1. Vedtektene til et SCE-foretak kan fastsette at det kan utstedes andre verdipapirer enn andeler, eller obligasjoner som ikke gir innehaverne stemmerett. Disse kan tegnes av både medlemmer og utenforstående. Slikt erverv gir ingen medlemsstatus. Vedtektene skal også fastsette framgangsmåten for innløsing.

2. Innehavere av verdipapirer eller obligasjoner nevnt i nr. 1 kan få særlige fordeler i samsvar med vedtektene eller vilkårene som fastsettes når de utstedes.

3. Samlet pålydende verdi for verdipapirer eller obligasjoner nevnt i nr. 1 kan ikke overstige verdien som er fastsatt i vedtektene.

4. Uten at det berører retten til å delta på generalforsamlingen som fastsatt i artikkel 58 nr. 2, kan vedtektene tillate særlige møter for innehavere av verdipapirer eller obligasjoner som nevnt i nr. 1. Før generalforsamlingen treffer beslutning om slike innehaveres rettigheter og interesser, kan et særlig møte avgi en uttalelse, som skal meddeles generalforsamlingen av de representanter det særlige møtet oppnevner.

Uttalelsen nevnt i første ledd skal opptas i protokollen fra generalforsamlingen.

Kapittel V. Fordeling av overskudd

Art 65. Reservefond

1. Uten at ufravikelige internrettslige bestemmelser berøres, skal vedtektene fastsette regler for fordeling av overskuddet for hvert regnskapsår.

2. Når et slikt overskudd foreligger, skal vedtektene fastsette at det opprettes et reservefond, trukket av overskuddet, før annen fordeling.

Inntil reservefondet tilsvarer kapitalen nevnt i artikkel 3 nr. 2, kan beløpet som overføres dit ikke være mindre enn 15 % av overskuddet for regnskapsåret etter fratrekk av eventuelt underskudd som er overført.

3. Medlemmer som forlater SCE-foretaket kan ikke gjøre gjeldende noe krav på beløp som er avsatt til reservefondet.

Art 66. Utbytte

Vedtektene kan fastsette at det skal utbetales et utbytte til medlemmer ut fra deres virksomhet i SCE-foretaket, eller tjenester de har utført for det.

Art 67. Fordeling av tilgjengelig overskudd

1. Disponibelt overskudd etter fratrekk for avsetning til reservefondet, eventuell utbetaling av utbytte og av eventuelle overførte underskudd, med tillegg av eventuelle overførte overskudd og av eventuelle beløp fratrukket reservene, skal utgjøre overskuddet som er tilgjengelig for fordeling.

2. Generalforsamlingen som tar stilling til årsregnskapet, kan fordele overskuddet i den rekkefølge og i det forholdet som er fastsatt i vedtektene, og særlig:

 • overføre det til neste regnskapsår,

 • fordele det til eventuelle lovfestede eller vedtektsfestede reservefond,

 • gi avkastning på innbetalt kapital og likestilt kapital, i form av kontanter eller andeler.

3. Vedtektene kan også forby fordeling.

Kapittel VI. Årsregnskap og konsolidert regnskap

Art 68. Utarbeiding av årsregnskap og konsolidert regnskap

1. Med hensyn til utarbeiding av årsregnskap og eventuelt konsolidert regnskap, herunder den tilknyttede årsrapporten samt revisjon og offentliggjøring av regnskapene, skal et SCE-foretak være underlagt lovbestemmelsene som er vedtatt i medlemsstaten der det har sitt forretningskontor i henhold til direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. Medlemsstatene kan likevel fastsette endringer av de nasjonale bestemmelser for gjennomføring av disse direktivene for å ta hensyn til samvirkers særlige karakter.

2. Dersom et SCE-foretak i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor ikke er underlagt krav om offentliggjøring av regnskaper som fastsatt i artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF, skal SCE-foretaket i det minste gjøre dokumentene knyttet til årsregnskapene tilgjengelige for offentligheten på sitt forretningskontor. Kopier av disse dokumentene skal gis på anmodning. Prisen for en slik kopi må ikke overstige administrasjonskostnadene.

3. Et SCE-foretak skal utarbeide årsregnskapet og eventuelt det konsoliderte regnskapet i den nasjonale valuta. Et SCE-foretak som har sitt forretningskontor utenfor euro-området, kan også utarbeide årsregnskapet, og eventuelt det konsoliderte regnskapet, i euro. I så fall skal grunnlaget for omregning til euro av postene som opprinnelig ble uttrykt i en annen valuta angis i notene til regnskapet.

Art 69. Regnskap for SCE-foretak som driver kreditt- eller finansvirksomhet

1. Et SCE-foretak som er en kreditt- eller finansinstitusjon, skal med hensyn til utarbeiding av årsregnskap og eventuelt konsolidert regnskap, herunder den tilhørende årsrapporten samt revisjon og offentliggjøring av disse regnskapene, være underlagt reglene fastsatt i den nasjonale lovgivning i medlemsstaten der forretningskontoret ligger i henhold til direktivene om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon.

2. Et SCE-foretak som er et forsikringsforetak skal, når det gjelder utarbeiding av årsregnskap og eventuelt konsolidert regnskap, herunder den tilhørende årsrapporten samt revisjon og offentliggjøring av disse regnskapene, være underlagt reglene fastsatt i nasjonal lovgivning i medlemsstaten der forretningskontoret ligger i henhold til direktiver.

Art 70. Revisjon

Lovfestet revisjon av et SCE-foretaks årsregnskap og eventuelt konsoliderte regnskap skal foretas av en eller flere personer med fullmakt til å gjøre dette i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor i samsvar med tiltakene truffet i vedkommende stat i henhold til direktiv 84/253/EØF og 89/48/EØF.

Art 71. Revisjonssystem

Dersom lovgivningen i en medlemsstat krever at alle eller visse former for samvirker som er underlagt vedkommende stats lovgivning skal være tilknyttet et eksternt organ med fullmakt til dette i henhold til loven og anvende et særlig revisjonssystem som dette organet bruker, får bestemmelsene automatisk anvendelse på et SCE-foretak med forretningskontor i vedkommende medlemsstat, forutsatt at dette organet oppfyller kravene i direktiv 84/253/EØF.

Kapittel VII. Oppløsning, avvikling, insolvens og betalingsstans

Art 72. Oppløsning, insolvens og lignende behandling

Med hensyn til oppløsning, avvikling, insolvens, betalingsstans og lignende behandling skal et SCE-foretak være underlagt de lovbestemmelser som ville få anvendelse på et samvirke stiftet i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der forretningskontoret ligger, herunder bestemmelser om beslutningstaking på generalforsamlingen.

Art 73. Oppløsning pålagt av domstol eller annen vedkommende myndighet i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor

1. På begjæring fra en person med rettmessig interesse eller vedkommende myndighet, skal domstolen eller vedkommende forvaltningsmyndighet i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor erklære SCE-foretaket for oppløst dersom den fastslår en overtredelse av artikkel 2 nr. 1 og/eller artikkel 3 nr. 2 samt tilfeller som omfattes av artikkel 34.

Domstolen eller vedkommende forvaltningsmyndighet kan gi SCE-foretaket en frist for å bringe situasjonen i orden. Dersom det ikke klarer det før fristen utløper, skal domstolen eller vedkommende forvaltningsmyndighet erklære det for oppløst.

2. Når et SCE-foretak ikke lenger oppfyller kravet fastsatt i artikkel 6, skal medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, treffe hensiktsmessige tiltak for å pålegge SCE-foretaket å bringe situasjonen i orden innen en fastsatt frist, enten:

 • ved å reetablere sitt hovedkontor i medlemsstaten der forretningskontoret ligger, eller

 • ved å flytte forretningskontoret ved hjelp av framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

3. Medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at et SCE-foretak som unnlater å bringe sin situasjon i orden i henhold til nr. 2, blir avviklet.

4. Medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, skal fastsette en klageadgang eller et annet egnet rettslig virkemiddel med hensyn til enhver fastslått overtredelse av artikkel 6. Slik klage skal ha utsettende virkning for framgangsmåtene fastsatt i nr. 2 og 3.

5. Dersom det etter initiativ fra enten myndighetene eller en berørt part fastslås at et SCE-foretak har sitt hovedkontor på en medlemsstats territorium i strid med artikkel 6, skal myndighetene i denne medlemsstaten umiddelbart underrette medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger.

Art 74. Offentliggjøring av avvikling

Uten å berøre internrettslige bestemmelser som krever ytterligere offentliggjøringstiltak, skal innledning av framgangsmåte for avvikling, herunder for frivillig avvikling, oppløsning, insolvens eller betalingsstans og en beslutning om å fortsette virksomheten, offentliggjøres i samsvar med artikkel 12.

Art 75. Fordeling av aktiva

Nettoaktiva skal fordeles ut fra prinsippet om uegennyttig fordeling, eller der det tillates i lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, i samsvar med en alternativ ordning fastsatt i SCE-foretakets vedtekter. I denne artikkel skal nettoaktiva omfatte restaktiva etter utbetaling av alle skyldige beløp til kreditorer og tilbakebetaling av medlemmers kapitalinnskudd.

Art 76. Omdanning til samvirke

1. Et SCE-foretak kan omdannes til et samvirke underlagt lovgivningen i medlemsstaten der forretningskontoret ligger. Det kan ikke treffes beslutning om omdanning før det er gått to år fra registreringen eller før de to første årsregnskapene er godkjent.

2. Omdanningen av et SCE-foretak til et samvirke skal ikke føre til oppløsning eller danning av en ny juridisk person.

3. Ledelses- eller administrasjonsorganet i SCE-foretaket skal utarbeide en plan for omdanningen og en rapport som forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene ved omdanningen samt angir hvilke konsekvenser den vedtatte samvirkeformen får for medlemmer og andelsinnehavere nevnt i artikkel 14 og for arbeidstakere.

4. Omdanningsplanen skal offentliggjøres på den måte som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning, minst én måned før generalforsamlingen som er innkalt for å ta stilling til omdanningen.

5. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 6 skal en eller flere uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent, i samsvar med nasjonale bestemmelser, av en rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i den medlemsstaten SCE-foretaket som omdannes til et samvirke er underlagt, bekrefte at samvirkets aktiva minst tilsvarer dets kapital.

6. Generalforsamlingen i SCE-foretaket skal godkjenne omdanningsplanen sammen med samvirkets vedtekter. Generalforsamlingens beslutning skal treffes i henhold til internrettslige bestemmelser.

Kapittel VIII. Tilleggsbestemmelser og overgangsbestemmelser

Art 77. Den økonomiske og monetære union

1. Dersom og så lenge den tredje fasen i Den økonomiske og monetære union (ØMU) ikke gjelder for en medlemsstat, kan staten underlegge SCE-foretak med forretningskontor på dens territorium de samme bestemmelser som får anvendelse på samvirker eller allmennaksjeselskaper som omfattes av dens lovgivning med hensyn til hvordan deres kapital uttrykkes. Et SCE-foretak kan i alle tilfeller uttrykke sin kapital også i euro. I slike tilfeller skal omregningskursen mellom nasjonal valuta og euro være kursen på den siste dagen i måneden som går forut for stiftelsen av SCE-foretaket.

2. Dersom og så lenge den tredje fasen i ØMU ikke gjelder for medlemsstaten der et SCE-foretak har sitt forretningskontor, kan SCE-foretaket likevel utarbeide og offentliggjøre årsregnskapet og eventuelt det konsoliderte regnskapet i euro. Medlemsstaten kan kreve at SCE-foretakets årsregnskap og eventuelt konsoliderte regnskap utarbeides og offentliggjøres i nasjonal valuta på de samme vilkår som er fastsatt for samvirker og allmennaksjeselskaper i medlemsstatens lovgivning. Dette berører ikke den ekstra adgangen for SCE-foretak til å offentliggjøre sitt årsregnskap og eventuelt konsoliderte regnskap i euro i samsvar med direktiv 90/604/EØF av 8. november 1990 om endring av direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/EØF om konsoliderte regnskaper med hensyn til unntak for små og mellomstore selskaper og offentliggjøring av regnskaper i ECU. 1

1EFT L 317 av 16.11.1990, s. 57.

Kapittel IX. Sluttbestemmelser

Art 78. Nasjonale gjennomføringsbestemmelser

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av denne forordning.

2. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 7, 21, 29, 30, 54 og 73. Den skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette.

Art 79. Revisjon av forordningen

Senest fem år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal Kommisjonen oversende Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av forordningen og eventuelt forslag til endringer. Rapporten skal særlig undersøke:

 • a)

  om det bør tillates at et SCE-foretaks hovedkontor og forretningskontor lokaliseres i forskjellige medlemsstater,

 • b)

  om det bør tillates at en medlemsstat i lovgivningen den vedtar i samsvar med fullmakter gitt ved denne forordning eller for å sikre effektiv anvendelse av denne forordning, tillater at et SCE-foretak tar inn i sine vedtekter bestemmelser som avviker fra eller utfyller denne lovgivningen, selv om slike bestemmelser ikke ville være tillatt i vedtektene til et samvirke med forretningskontor i medlemsstaten,

 • c)

  om det bør tillates bestemmelser som gjør det mulig å dele et SCE-foretak i to eller flere nasjonale samvirker,

 • d)

  om det bør tillates særlig klageadgang ved bedrageri eller feil ved registreringen av et SCE-foretak etablert ved fusjon.

Art 80. Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 18. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2003.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy