Innhold
Innhold
L14.12.1951 nr. 1

Selfangstloven [OPPHEVET]

Lov om fangst av sel

L14.12.1951 nr. 1 Lov om fangst av sel. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne lov gjelder for selfangst innenfor den norske fiskerigrense og for selfangst som drives av norske statsborgere, innvånere av riket eller av norske selskaper og andre sammenslutninger utenfor den norske fiskerigrense.

§ 2.

(Opphevet ved lov 3 juni 1983 nr. 40 (se dens § 55).)

§ 3.

Dersom vitenskapelige eller praktiske undersøkelser gir grunnlag for å annta at det er fare for overbeskatning, og fredningstiltak etter første ledd, jfr. § 4 ikke antas å føre fram, kan Kongen for å begrense deltakelsen i fangsten bestemme at selfangst ikke kan drives uten særskilt tillatelse av Kongen. Søknader om slik tillatelse avgjøres under hensyn til nærmere fastsatte krav til fartøy, utstyr og tidligere deltakelse i selfangst.

Før det treffes bestemmelse etter denne paragraf, skal saken ha vært forelagt til uttalese for det i § 5 nevnte råd.

§ 4.

(Opphevet ved lov 3 juni 1983 nr. 40 (se dens § 55).)

§ 5.

Kongen kan bestemme at det skal betales en nærmere fastsatt avgift pr. fanget sel. Denne avgift skal gå til et fond som skal nyttes til å dekke utgifter til kontroll med selfangsten og til vitenskapelige og praktiske undersøkelser av interesse for selfangsten.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg overfor enhver som er ansvarlig for den.

Fondet skal bestyres av et råd med representanter for selfangstnæringen og for Staten.

Kongen gir nærmere bestemmelser om rådets sammensetning og virksomhet og om fondet og dets anvendelse.

§ 6.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller bestemmelser gitt med hjemmel i loven, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 7.

(Opphevet ved lov 3 juni 1983 nr. 40 (se dens § 55).)

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy