Innhold
Innhold
L05.06.1981 nr. 42

Sertifiseringsloven [OPPHEVET]

Lov om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven)

L05.06.1981 nr. 42 Lov om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven). [OPPHEVET]

§ 1. Sertifikatplikt.

1. Kongen kan bestemme at den som skal gjøre tjeneste på norsk skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen, må ha sertifikat eller liknende bevis for vedkommende stilling.

2. Denne lov gjelder ikke tjeneste på Sjøforsvarets skip, dog gjelder loven for sivilt personell på skip befraktet av Sjøforsvaret.

§ 2. Sertifikater eller liknende bevis.

Kongen gir bestemmelser om utstedelse og gradering av sertifikater eller liknende bevis innenfor de ulike stillingsgrupper samt om tidsbegrenset gyldighet, og om de rettigheter det enkelte sertifikat eller liknende bevis skal gi innehaveren.

§ 3. Kvalifikasjonskrav.

For å få sertifikat eller bevis som omhandlet i denne lov, må vedkommende fylle de krav til tjeneste, alder, helsetilstand, opplæring og utdanning som fastsettes i forskrifter gitt av Kongen. I forskriftene kan det også stilles krav om statsborgerskap og vandel.

§ 4. Tjeneste på utenlandsk fartøy. Utenlandske sertifikater.

1. Kongen bestemmer hvorvidt og i hvilken utstrekning den tjeneste som kreves for ervervelse av de forskjellige sertifikater kan utføres på utenlandsk verksted, fartøy, borefartøy eller andre flyttbare innretninger i sjøen.

2. Kongen kan bestemme at innehaver av sertifikat eller liknende bevis, utstedt av myndighet i annet land, kan gjøre tjeneste på norsk skip, borefartøy eller andre flyttbare innretninger i sjøen i slik stilling som vedkommendes kvalifikasjoner gir adgang til etter norske bestemmelser.

3. Kongen fastsetter regler om utstedelse av dokument som bevitner adgangen til slik tjeneste. Slikt dokument kan trekkes tilbake i samsvar med reglene i denne lovs § 5.

§ 5. Kontroll med kvalifikasjoner og adgang til å kalle tilbake sertifikater.

1. Kongen kan fastsette regler om kontroll med at vilkårene for oppnåelse av sertifikat eller liknende bevis eller opprettholdelse av de rettigheter det gir er oppfylt, herunder fastsette at sertifikatinnehaver med regelmessige mellomrom skal godtgjøre å tilfredsstille gjeldende kvalifikasjonskrav for fortsatt å anses kvalifisert til slik stilling sertifikatet eller liknende bevis gir adgang til.

2. Kongen kan sette ut av kraft sertifikat eller liknende bevis utstedt i medhold av denne lov med tilhørende forskrifter dersom innehaveren ikke lenger fyller vilkårene for å gjøre den tjeneste sertifikatet gjelder.

3. For klage over vedtak fattet med hjemmel i nr. 2 er klagefristen 1 år. For beregning av fristen gjelder reglene i forvaltningslovens § 29.

4. Før avgjørelse fattes i klagesak skal vedkommende departement innhente uttalelse fra det i § 6 nevnte råd for maritime sertifikater.

§ 6. Rådet for maritime sertifikater.

1. Til å bistå ved behandling av saker etter denne lov skal det opprettes et faglig råd, Rådet for maritime sertifikater.

2. Kongen gir nærmere regler for sammensetning, funksjonstid, arbeidsoppgaver og om arbeidsordning.

§ 7. Overgangsregler.

1. Den som ved denne lovs ikrafttredelse har sertifikat etter eldre lov eller fyller vilkårene for å få slikt sertifikat eller innehar annen rettighet etter eldre lov, eller kongelig resolusjon, beholder sin rett etter den eldre lov. jfr. § 8.

2. I tilfelle hvor en vurdering av den utdanning og praksis som lå til grunn for utstedelse av sertifikat etter eldre lov tilsier det, kan Kongen bestemme at slikt sertifikat skal gi samme rett til det nærmest tilsvarede sertifikat utferdiget i medhold av denne lov, selv om sertifikatrettighetene dermed utvides.

3. – – –

§ 8. Ikrafttredelse.

1. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Fra samme tid oppheves: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy