Innhold
Innhold
L09.07.1923 nr. 1

Signalloven [OPPHEVET]

Lov om anbringelse av signaler og merker for målearbeider

L09.07.1923 nr. 1 Lov om anbringelse av signaler og merker for målearbeider. [OPPHEVET]

§ 1.

Staten og kommuner har rett til å utføre målearbeider på offentlig, kommunal og privat grunn og herunder anbringe fastmerker, signaler og merker og apparater for vannstandsmålinger på grunnen.

Nærværende lov gjelder ikke målearbeide som utføres i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-3. Derimot kommer den til anvendelse på målearbeider som utføres for arbeider i vassdragene, på jordskiftemålinger og på målearbeider etter veglova.

§ 2.

Finner eier eller bruker, at fastmerke eller signal, som ønskes anbragt på bygning, gårdsplass eller i have, virker skjemmende eller blir til vesentlig ulempe for ham, kan han forlange saken forelagt vedkommende departement, som bestemmer, om fastmerket eller signalet skal anbringes. Likeså kan han forlange saken forelagt vedkommende departement til avgjørelse, når der ønskes foretatt rydning i have eller park.

§ 3.

Forinnen målearbeide iverksettes, skal der i vedkommende distrikt utferdiges bekjentgjørelse derom i aviser, ved opslag eller på annen hensiktsmessig måte. Ved utskiftningsmålinger kan bekjentgjørelsen bortfalle.

Grunneieren og brukeren skal gis særskilt underretning om utførelse av målearbeider i den utstrekning, som Kongen eller den han bemyndiger bestemmer.

§ 4.

I udyrket mark og skog kan materialer til fastmerker, signaler og merker tas på stedet.

Når der til et signal vil medgå flere større trær skal eieren anmodes om å foreta utvisning efter opgave over dimensjonene. Er utvisningen ikke foretatt innen 14 dager, efterat eieren er anmodet derom, kan fornødne materialer tas uten utvisning.

§ 5.

For avståelse av materialer og for skade og ulempe, som de i denne lov nevnte arbeider medfører, skal ydes erstatning.

§ 6.

Såfremt det for å utføre eller sikre arbeider efter denne lov finnes fornødent å erhverve grunn til eiendom, kan grunnen i mangel av mindelig overenskomst kreves avstått mot erstatning efter skjønn.

§ 7.

(Opphevet ved lov 23 okt 1959.)

§ 8.

Når der med hensyn til en eiendom, hvorpå der er anbragt signal eller fastmerke, skal treffes nogen forføining, som gjør det nødvendig, at signalet eller merket endres eller fjernes, er eieren og brukeren berettiget til å fordre at så skjer. Hvis der for anbringelsen av signalet eller fastmerket er ydet godtgjørelse en gang for alle, kan endringen eller fjernelsen gjøres avhengig av, at en forholdsmessig del av godtgjørelsen betales tilbake.

Tvist om, hvorvidt og i hvilken utstrekning endring eller fjernelse er nødvendig, avgjøres ved skjønn. Likeså avgjøres ved skjønn tvist om med hvilket beløp en gang for alle ydet godtgjørelse skal betales tilbake.

Er vedkommende forføining over grunnen ikke satt iverk innen et år efterat den forlangte endring eller fjernelse er utført, kan omkostningene ved endringen eller fjernelsen kreves helt eller delvis erstattet, medmindre eieren godtgjør omstendigheter, som er fyldestgjørende for undlatelsen.

Fastmerker og signaler i trigonometriske hovedpunkter av 1. orden og basispunkter samt monumentale fastmerker kan ikke forlanges endret eller fjernet.

§ 9.

Fastmerke, signal eller merke kan uten godtgjørelse anbringes på offentlig og kommunal eiendom eller ferdselsvei (vei, jernbane, kanal o.lign.), hvis hensiktssvarende utnyttelse av disse ikke hindres derved.

Viser det sig senere, at så blir tilfelle eller at anbringelsen hindrer utførelsen av nødvendige arbeider på eiendommen eller ferdselsveien, skal den, som har anbragt fastmerket, signalet eller merket, besørge det fjernet midlertidig eller for alltid. Tvist herom avgjøres av Kongen eller den, han bemyndiger.

§ 10.

Skjønn etter loven her styres av lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver.

§§ 11-12.

(Opphevet ved lov 23 okt 1959.)

§ 13.

Den, som forsettlig eller uaktsomt rettsstridig ødelegger, beskadiger, endrer, fjerner, flytter eller tilsmusser fastmerke, signal, merke eller apparat for vannstandsmåling, som er opsatt for målinger, som omhandles i denne lov, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 6 måneder.

§ 14.

Nærmere bestemmelse om gjennemførelsen av denne lov gis av Kongen eller den han bemyndiger.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy