Innhold
Innhold
L17.06.1988 nr. 55

Skattelov for sjømenn bosatt i utlandet [OPPHEVET]

Lov om skatt av inntekt for sjømenn bosatt i utlandet

L17.06.1988 nr. 55 Lov om skatt av inntekt for sjømenn bosatt i utlandet. [OPPHEVET]

§ 1.

Person bosatt i utlandet som er ansatt om bord i tjeneste hos rederiet eller hos arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet på norsk registrert fartøy , skal svare skatt til staten av inntekt vunnet ved arbeid om bord. Det samme gjelder person bosatt i Norden som tjenestegjør på utenlandsk registrert fartøy som eies eller drives av norsk rederi eller tjenestegjør hos norsk rederi eller hos norsk arbeidsgiver som driver virksomhet ombord på slikt fartøy. Skatt pliktes likevel ikke dersom det godtgjøres at vedkommende er skattepliktig til bostedlandet av hele sin hyreinntekt og dobbeltbeskatning ikke er forebygget gjennom overenskomst med vedkommende land.

Lovens bestemmelser kommer ikke til anvendelse for sjømann skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 1 første ledd.

§ 2.

Skattepliktige etter denne lov svarer, med de unntak som følger av denne lov og Stortingets skattevedtak, skatt av inntekt etter bestemmelsene i skatteloven §§ 41 og 42.

§ 3.

Skattepliktige etter denne lov innrømmes bare de fradrag i inntekten som følger av skatteloven § 44 tiende ledd annet og tredje punktum og syttende ledd.

§ 4.

For skattepliktige etter denne lov gjelder bestemmelsene i skattebetalingsloven, ligningsloven og lov om folketrygd så langt de passer.

§ 5.

Personer som nevnt i § 1 bosatt utenfor Norden ansatt på NIS-skip eller ansatt i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord, skal ikke svare skatt til Norge for inntekt innvunnet ved arbeid om bord.

II

Bestemmelsene under I gjelder fra og med inntektsåret 1989.

Del 2. Endringer i lov om fri rettshjelp.

I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres følgende endringer: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy